Bộ sưu tập kim cương giá tốt

20.680.000 đ

22.000.000 ₫

4.0mm | D | VVS1 | MEDIUM | GIA XXXX703953

Tư vấn ngay

34.850.500 đ

37.075.000 ₫

4.5mm | F | IF | NONE | GIA XXXX833433

Tư vấn ngay

48.860.260 đ

51.979.000 ₫

5.0mm | D | VS1 | NONE | GIA XXXX984987

Tư vấn ngay

74.860.660 đ

79.639.000 ₫

5.4mm | D | VS1 | NONE | GIA XXXX481151

Tư vấn ngay

215.860.660 đ

229.639.000 ₫

6.3mm | E | VS2 | NONE | GIA XXXX869875

Tư vấn ngay

393.860.000 đ

419.000.000 ₫

6.6mm | D | VVS1 | MEDIUM | GIA XXXX819575

Tư vấn ngay

639.890.900 đ

680.735.000 ₫

7.2mm | E | VVS1 | MEDIUM | GIA XXXX766478

Tư vấn ngay

158.990.660 đ

169.139.000 ₫

6.0mm | D | VS1 | NONE | GIA XXXX249064

Tư vấn ngay

Quay lại