jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

Đầu tư kim cương giá tốt

Thời điểm vàng chốt lời hơn 100 TRIỆU, Liên hệ Hotline: 0838 353 333

Ly
Mã số GIA
Giá thị trường
Giá Jemmia
6.3
411.045.000
282.980.889
6.3
411.045.000
282.980.889
6.3
352.279.000
338.088.000
6.3
533.014.000
405.643.654
6.3
533.014.000
405.643.654
7.4
805.893.000
735.073.353
7.4
874.650.000
870.314.592
7.9
1.981.325.000
1.460.343.450
8.5
2.502.599.000
1.950.861.343
9.1
2.677.374.000
2.422.367.332
9.3
3.504.926.000
3.053.008.594
9.3
3.504.926.000
3.457.300.011
9.3
4.332.478.000
3.868.636.868
9.4
4.332.478.000
3.868.636.868
10.8
8.646.766.933
7.932.813.700
10.9
6.281.413.313
5.762.764.508
10.9
8.024.233.192
7.361.681.828
messenger
rong