jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

Kim cương rời


	

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 6 LY 8, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA: 6392535939

582,076,076 523,868,468

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 6 LY 3, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA: 5383224974

386,444,859 347,800,373

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 6 LY, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA: 6392477681

199,000,368 179,100,331

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 5 LY 4, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA: 2211898279

104,083,350 93,675,015

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 5 LY, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA: 7401337065

62,776,546 56,498,891

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 4 LY 5, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA:2416072557

30,041,311 27,037,179
messenger
rong