Để xem tình hình tăng giảm của giá vàng trong 30 ngày qua, lịch sử biến động, phân tích nâng cao,...Mọi người có thể vào trang Biểu đồ giá vàng để theo dõi, thông tin bao gồm biểu đồ tình hình giá vàng theo các mốc thời gian khác nhau dành cho người đầu tư chuyên nghiệp.