Bảng giá kim cương tự nhiên 2020

Hình dạng Trọng lượng (cts) Kích thước (mm) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Độ bóng Độ đối xứng Phát quang Kiểm định Giá (VND)
Round 0.73 5.79 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None IGI 142,502,000
Round 0.71 5.74 E VVS2 Excellent Excellent Excellent Very slight IGI 132,970,000
Round 0.35 4.5 D VS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 23,195,000
Round 0.36 4.52 D VS2 Excellent Very good Excellent None GIA 22,208,000
Round 0.36 4.57 E VS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 21,973,000
Round 0.34 4.5 E VS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 20,798,000
Round 0.36 4.52 F VS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 19,270,000
Round 0.37 4.59 D IF Excellent Excellent Excellent Faint GIA 37,130,000
Round 0.33 4.53 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 30,080,000
Round 0.36 4.56 D VVS2 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 29,258,000
Round 0.34 4.55 E IF Excellent Excellent Excellent None GIA 29,728,000
Round 0.37 4.57 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 28,905,000
Round 0.35 4.54 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 27,119,000
Round 0.33 4.5 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 27,307,000
Round 0.50 05.01 D VS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 51,371,000
Round 0.50 05.07 D VS2 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 50,713,000
Round 0.50 05.04 F VS2 Excellent Excellent Very good None GIA 44,627,000
Round 0.50 05.05 E VS1 Excellent Excellent Very good None GIA 50,901,000
Round 0.50 05.09 F VS1 Excellent Excellent Very good None GIA 46,460,000
Round 0.50 05.03 E VS2 Excellent Very good Excellent None GIA 47,823,000
Round 0.50 05.07 D VVS1 Excellent Very good Excellent None GIA 69,325,000
Round 0.50 05.02 D VVS2 Excellent Excellent Very good Faint GIA 66,975,000
Round 0.50 05.04 E IF Excellent Excellent Very good None GIA 72,427,000
Round 0.50 05.06 E VVS1 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 62,745,000
Round 0.50 05.02 E VVS2 Excellent Excellent Very good Faint GIA 61,805,000
Round 0.50 05.03 F VVS1 Excellent Excellent Very good None GIA 55,578,000
Round 0.50 05.02 F VVS2 Excellent Excellent Very good None GIA 53,580,000
Round 0.56 5.38 D VS2 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 58,633,000
Round 0.58 5.35 E VS2 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 56,518,000
Round 0.56 5.31 F VS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 60,419,000
Round 0.56 5.28 F VS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 56,189,000
Round 0.58 5.35 E VS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 60,207,000
Round 0.56 5.33 D VS1 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 62,863,000
Round 0.58 5.31 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 71,323,000
Round 0.59 5.32 D VVS2 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 79,665,000
Round 0.54 5.30 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 79,665,000
Round 0.56 5.32 E IF Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 85,658,000
Round 0.57 5.32 E VVS1 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 79,783,000
Round 0.62 5.43 E IF Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 91,650,000
Round 0.62 5.41 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 87,162,000
Round 0.57 5.37 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 77,668,000
Round 0.59 5.39 F IF Excellent Very good Excellent None GIA 77,597,000
Round 0.58 5.30 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 72,968,000
Round 0.62 5.49 D VS1 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 68,244,000
Round 0.62 5.45 D VS2 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 64,837,000
Round 0.61 5.43 E VS2 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 59,267,000
Round 0.60 5.41 F VS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 58,398,000
Round 0.61 5.4 E VS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 66,905,000
Round 0.62 5.44 F VS1 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 62,299,000
Round 0.62 5.4 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 92,825,000
Round 0.61 5.47 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 83,472,000
Round 0.63 5.42 E IF Excellent Excellent Very good None GIA 91,650,000
Round 0.62 5.41 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 87,162,000
Round 0.63 5.45 E VVS2 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 77,973,000
Round 0.62 5.41 F IF Excellent Excellent Excellent None GIA 85,940,000
Round 0.62 5.41 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 78,373,000
Round 0.61 5.42 F VVS2 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 76,869,000
Round 0.70 5.65 D VS1 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 84,953,000
Round 0.70 5.63 D VS2 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 80,699,000
Round 0.70 5.61 E VS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 80,135,000
Round 0.70 5.64 E VS2 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 79,665,000
Round 0.70 5.68 D VS2 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 80,705,000
Round 0.70 5.62 F VS1 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 77,668,000
Round 0.66 5.67 E VVS1 Excellent Very good Excellent Faint GIA 108,171,000
Round 0.63 5.55 F IF Excellent Excellent Excellent Faint GIA 90,640,000
Round 0.75 5.84 E VS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 101,168,000
Round 0.77 5.87 F VS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 97,784,000
Round 0.78 5.84 D VS2 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 99,875,000
Round 0.75 5.77 F VS2 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 91,039,000
Round 0.74 5.83 F VVS2 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 117,900,000
Round 0.8 5.81 D VVS2 Very good Excellent Very good Medium Blue GIA 128,028,000
Round 0.78 5.84 E VVS1 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 137,945,000
Round 0.76 5.8 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 119,991,000
Round 0.74 5.81 F IF Excellent Excellent Excellent Faint GIA 133,645,000
Round 0.72 5.85 F VVS1 Excellent Very good Excellent None GIA 124,480,000
Round 0.85 6.0 D VS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 140,530,000
Round 0.8 5.98 D VS2 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 131,483,000
Round 0.82 06.03 E VS1 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 133,833,000
Round 0.81 06.05 E VS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 130,308,000
Round 0.8 06.07 F VS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 123,258,000
Round 0.8 06.03 F VS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 118,558,000
Round 0.8 06.01 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 192,371,000
Round 0.85 6.0 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 156,534,000
Round 0.84 06.01 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 179,117,000
Round 0.83 06.01 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 153,761,000
Round 0.8 06.01 F IF Excellent Excellent Excellent Faint GIA 172,819,000
Round 0.8 06.07 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 154,889,000
Round 0.8 06.01 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 137,287,000
Round 0.91 6.24 F VS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 155,288,000
Round 0.95 6.3 E VS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 187,648,000
Round 1.0 6.35 D VS1 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 238,854,000
Round 1.0 6.32 D VS2 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 224,707,000
Round 1.0 6.32 F VS2 Excellent Excellent Very good Faint GIA 210,513,000
Round 1.0 6.35 E VS1 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 227,480,000
Round 1.0 6.3 E VS2 Excellent Excellent Very good None GIA 223,838,000
Round 01.02 6.36 F VS2 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 223,955,000
Round 1.0 6.34 F VS1 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 223,955,000
Round 0.91 6.21 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 278,663,000
Round 0.91 6.23 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 257,325,000
Round 0.90 6.25 E VVS1 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 254,975,000
Round 0.90 6.22 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 247,690,000
Round 0.90 6.21 F VVS1 Excellent Excellent Very good None GIA 247,925,000
Round 0.97 6.34 D VVS1 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 285,525,000
Round 0.90 6.3 E VVS1 Excellent Very good Very good None GIA 271,660,000
Round 0.93 6.35 F IF Excellent Excellent Excellent None GIA 266,490,000
Round 0.97 6.32 E IF Excellent Excellent Excellent Faint GIA 294,103,000
Round 0.96 6.32 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 250,510,000
Round 0.90 6.32 F IF Excellent Very good Very good None GIA 266,490,000
Round 0.90 6.31 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 231,123,000
Round 01.01 6.55 D VS2 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 224,707,000
Round 1.1 6.61 E VS1 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 247,925,000
Round 01.08 6.61 E VS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 223,838,000
Round 1.1 6.58 D IF Excellent Excellent Excellent Faint GIA 420,415,000
Round 01.07 6.56 D VVS1 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 342,395,000
Round 1.0 6.52 F VVS1 Excellent Excellent Very good None GIA 293,398,000
Round 1.13 6.64 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 327,214,000
Round 1.1 6.62 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 313,537,000
Round 1.25 6.83 D VS2 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 298,568,000
Round 1.26 6.85 F VS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 298,098,000
Round 1.26 6.81 E VS1 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 309,025,000
Round 1.2 6.8 E VS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 290,648,000
Round 1.2 6.83 F VS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 274,715,000
Round 1.19 6.84 D IF Excellent Excellent Excellent None GIA 552,368,000
Round 1.27 6.88 D VVS1 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 447,158,000
Round 1.14 6.82 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 444,291,000
Round 1.18 6.84 F IF Excellent Excellent Excellent None GIA 451,435,000
Round 1.24 6.84 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 388,925,000
Round 1.34 07.03 D VS2 Excellent Excellent Excellent None GIA 372,829,000
Round 1.33 7.00 E VS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 313,069,000
Round 1.30 07.03 F VS1 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 297,463,000
Round 1.35 07.07 F IF Excellent Excellent Excellent None GIA 521,700,000
Round 1.5 7.24 F VS2 Excellent Excellent Excellent Faint GIA 384,225,000
Round 1.32 7.21 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 622,985,000
Round 1.42 7.26 E IF Excellent Excellent Excellent None GIA 607,475,000
Round 1.43 7.21 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 602,775,000
Round 1.38 7.22 F VVS1 Excellent Very good Excellent None GIA 534,625,000
Round 1.33 7.23 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 602,775,000
Round 1.30 7.21 F IF Excellent Excellent Excellent None GIA 569,405,000
Round 1.7 7.55 D VS1 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 539,654,000
Round 1.57 7.53 E IF Excellent Excellent Excellent Faint GIA 790,775,000
Round 1.88 7.92 D IF Excellent Excellent Excellent Faint GIA 1,060,226,000
Round 02.05 08.03 F VS2 Excellent Excellent Excellent Medium Blue GIA 637,495,000
Round 02.04 8.22 F VS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 867,738,000
Round 1.95 8.15 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 1,145,038,000
Round 1.91 8.14 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 1,014,472,000

Hiện nay kim cương tự nhiên không còn được ưa chuộng trong chế tác trang sức bởi mức giá quá mắc mà thay thế vào đó là kim cương Moissanite, một loại khoáng thạch có vẻ đẹp và những đặc điểm tương đồng với kim cương tự nhiên nhưng giá thành tốt hơn nhiều so với kim cương tự nhiên.

Xem ngay:

Hiện tại Jemmia có 3 Showroom để quý khách hàng trải nghiệm trực tiếp trang sức kim cương Moissanite tại:

Xem nhẫn cầu hôn 2020Xem giá kim cương