Kim Cương Viên Giảm 8%

Jemmia Diamond

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 3475927052
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 26.468.000 ₫.Current price is: 24.350.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 26.468.000 ₫.Current price is: 24.350.000 ₫.XEM CHI TIẾT

3475927052

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 3475927052

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 3475927052
Original price was: 26.468.000 ₫.Current price is: 24.350.000 ₫.
Available:

3475927052

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 3475927052

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 3475927052
Original price was: 26.468.000 ₫.Current price is: 24.350.000 ₫.
 • Original price was: 26.468.000 ₫.Current price is: 24.350.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 6472753448
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 31.979.000 ₫.Current price is: 29.420.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 31.979.000 ₫.Current price is: 29.420.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6472753448

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 6472753448

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 6472753448
Original price was: 31.979.000 ₫.Current price is: 29.420.000 ₫.
Available:

6472753448

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 6472753448

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 6472753448
Original price was: 31.979.000 ₫.Current price is: 29.420.000 ₫.
 • Original price was: 31.979.000 ₫.Current price is: 29.420.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 7488246351
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 27.990.000 ₫.Current price is: 25.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 27.990.000 ₫.Current price is: 25.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

7488246351

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 7488246351

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 7488246351
Original price was: 27.990.000 ₫.Current price is: 25.750.000 ₫.
Available:

7488246351

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 7488246351

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 7488246351
Original price was: 27.990.000 ₫.Current price is: 25.750.000 ₫.
 • Original price was: 27.990.000 ₫.Current price is: 25.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 6481251940
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 29.120.000 ₫.Current price is: 26.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 29.120.000 ₫.Current price is: 26.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6481251940

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 6481251940

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 6481251940
Original price was: 29.120.000 ₫.Current price is: 26.790.000 ₫.
Available:

6481251940

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 6481251940

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY6 – 6481251940
Original price was: 29.120.000 ₫.Current price is: 26.790.000 ₫.
 • Original price was: 29.120.000 ₫.Current price is: 26.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1485645459
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 21.000.000 ₫.Current price is: 19.320.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 21.000.000 ₫.Current price is: 19.320.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1485645459

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1485645459

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1485645459
Original price was: 21.000.000 ₫.Current price is: 19.320.000 ₫.
Available:

1485645459

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1485645459

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1485645459
Original price was: 21.000.000 ₫.Current price is: 19.320.000 ₫.
 • Original price was: 21.000.000 ₫.Current price is: 19.320.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6482187619
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 24.990.000 ₫.Current price is: 22.990.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 24.990.000 ₫.Current price is: 22.990.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6482187619

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6482187619

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6482187619
Original price was: 24.990.000 ₫.Current price is: 22.990.000 ₫.
Available:

6482187619

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6482187619

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6482187619
Original price was: 24.990.000 ₫.Current price is: 22.990.000 ₫.
 • Original price was: 24.990.000 ₫.Current price is: 22.990.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 3475950527
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 26.250.000 ₫.Current price is: 24.150.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 26.250.000 ₫.Current price is: 24.150.000 ₫.XEM CHI TIẾT

3475950527

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 3475950527

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 3475950527
Original price was: 26.250.000 ₫.Current price is: 24.150.000 ₫.
Available:

3475950527

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 3475950527

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 3475950527
Original price was: 26.250.000 ₫.Current price is: 24.150.000 ₫.
 • Original price was: 26.250.000 ₫.Current price is: 24.150.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7486734806
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 23.968.000 ₫.Current price is: 22.050.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 23.968.000 ₫.Current price is: 22.050.000 ₫.XEM CHI TIẾT

7486734806

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7486734806

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7486734806
Original price was: 23.968.000 ₫.Current price is: 22.050.000 ₫.
Available:

7486734806

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7486734806

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7486734806
Original price was: 23.968.000 ₫.Current price is: 22.050.000 ₫.
 • Original price was: 23.968.000 ₫.Current price is: 22.050.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7472956164
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 34.620.000 ₫.Current price is: 31.850.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 34.620.000 ₫.Current price is: 31.850.000 ₫.XEM CHI TIẾT

7472956164

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7472956164

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7472956164
Original price was: 34.620.000 ₫.Current price is: 31.850.000 ₫.
Available:

7472956164

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7472956164

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7472956164
Original price was: 34.620.000 ₫.Current price is: 31.850.000 ₫.
 • Original price was: 34.620.000 ₫.Current price is: 31.850.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 33.468.000 ₫.Current price is: 30.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 33.468.000 ₫.Current price is: 30.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929
Original price was: 33.468.000 ₫.Current price is: 30.790.000 ₫.
Available:

6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929
Original price was: 33.468.000 ₫.Current price is: 30.790.000 ₫.
 • Original price was: 33.468.000 ₫.Current price is: 30.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6452944788
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 29.000.000 ₫.Current price is: 26.680.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 29.000.000 ₫.Current price is: 26.680.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6452944788

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6452944788

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6452944788
Original price was: 29.000.000 ₫.Current price is: 26.680.000 ₫.
Available:

6452944788

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6452944788

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6452944788
Original price was: 29.000.000 ₫.Current price is: 26.680.000 ₫.
 • Original price was: 29.000.000 ₫.Current price is: 26.680.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467578582
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 27.500.000 ₫.Current price is: 25.300.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 27.500.000 ₫.Current price is: 25.300.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2467578582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467578582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467578582
Original price was: 27.500.000 ₫.Current price is: 25.300.000 ₫.
Available:

2467578582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467578582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467578582
Original price was: 27.500.000 ₫.Current price is: 25.300.000 ₫.
 • Original price was: 27.500.000 ₫.Current price is: 25.300.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2486270810
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 25.740.000 ₫.Current price is: 23.680.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 25.740.000 ₫.Current price is: 23.680.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2486270810

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2486270810

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2486270810
Original price was: 25.740.000 ₫.Current price is: 23.680.000 ₫.
Available:

2486270810

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2486270810

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2486270810
Original price was: 25.740.000 ₫.Current price is: 23.680.000 ₫.
 • Original price was: 25.740.000 ₫.Current price is: 23.680.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467951826
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 38.979.000 ₫.Current price is: 35.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 38.979.000 ₫.Current price is: 35.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2467951826

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467951826

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467951826
Original price was: 38.979.000 ₫.Current price is: 35.860.000 ₫.
Available:

2467951826

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467951826

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467951826
Original price was: 38.979.000 ₫.Current price is: 35.860.000 ₫.
 • Original price was: 38.979.000 ₫.Current price is: 35.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 34.979.000 ₫.Current price is: 32.180.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 34.979.000 ₫.Current price is: 32.180.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079
Original price was: 34.979.000 ₫.Current price is: 32.180.000 ₫.
Available:

1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079
Original price was: 34.979.000 ₫.Current price is: 32.180.000 ₫.
 • Original price was: 34.979.000 ₫.Current price is: 32.180.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6481184412
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 29.620.000 ₫.Current price is: 27.250.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 29.620.000 ₫.Current price is: 27.250.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6481184412

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6481184412

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6481184412
Original price was: 29.620.000 ₫.Current price is: 27.250.000 ₫.
Available:

6481184412

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6481184412

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6481184412
Original price was: 29.620.000 ₫.Current price is: 27.250.000 ₫.
 • Original price was: 29.620.000 ₫.Current price is: 27.250.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View

Nhận tư vấn từ JEMMIA
Đăng ký ngay bên dưới để nhận hỗ trợ từ chúng tôi!

Nhận thêm ƯU ĐÃI

NHẬN THÊM ƯU ĐÃI