jemmia trùm kim cương sỉ GIA

Bảng giá kim cương tự nhiên GIA cập nhật mới nhất 2021

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH GIA BÁN LẺ

(Thu mua thu đổi lên đến 100%)

Bảng giá lẻ kim cương cập nhật tháng

3 ly 6
4 ly
4 ly 5
5 ly
5 ly 4
6 ly
6 ly 3
6 ly 8
7 ly
7 ly 2
8 ly
8 ly 1
8 ly 6
9 ly
10 ly
GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 3 LY 6
Ly
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
3.6
J
VVS1
4.915.890
3.62
I
VVS2
5.429.970
3.61
G
VS1
5.622.750
3.62
H
VVS2
6.008.310
3.6
F
VS1
6.233.220
3.62
D
VS1
6.233.220
3.61
G
VVS1
6.426.000
3.61
E
VVS2
6.747.300
3.62
D
VVS2
7.068.600
3.6
F
VVS1
7.518.420
3.61
E
VVS1
8.418.060
3.62
D
VVS1
8.514.450
GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 4 LY
Ly
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
4
K
VVS1
6.779.430
4.01
J
VS1
7.871.850
4
J
VVS2
7.903.980
4.01
I
VS1
7.903.980
4.01
G
VS1
7.968.240
4.01
H
VVS2
8.161.020
4.02
G
VVS2
9.317.700
4
H
VVS1
9.349.830
4
G
VVS1
9.735.390
4
E
VS1
9.863.910
4
D
VS1
9.928.170
4
F
VVS2
9.928.170
4
E
VVS2
10.120.950
4.01
D
VVS2
10.410.120
4
E
VVS1
11.631.060
4.01
E
VVS1
11.791.710
GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 4 LY 5
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
4.51
D
VVS1
25.800.000
4.53
D
VVS2
20.100.000
4.53
D
VS1
18.700.000
4.51
D
VS2
18.400.000
4.53
E
VVS1
24.500.000
4.53
E
VVS2
19.500.000
4.53
E
VS1
18.100.000
4.55
E
VS2
17.600.000
4.54
F
VVS1
24.100.000
4.54
F
VVS2
18.600.000
4.5
F
VS1
18.100.000
4.5
F
VS2
16.200.000
4.53
G
VVS1
17.800.000
4.52
G
VVS2
18.000.000
4.52
G
VS1
16.300.000
4.5
G
VS2
15.600.000
4.52
H
VVS1
17.000.000
4.52
H
VVS2
16.500.000
4.5
H
VS1
15.900.000
4.51
H
VS2
16.200.000
4.55
I
VVS1
16.600.000
4.55
I
VVS2
15.800.000
4.5
I
VS1
16.400.000
4.51
I
VS2
14.100.000
4.5
J
VVS1
13.900.000
4.53
J
VVS2
14.900.000
4.53
J
VS1
14.600.000
4.55
J
VS2
11.300.000
4.55
K
VVS1
15.600.000
4.53
K
VVS2
13.500.000
4.52
K
VS1
12.200.000
4.54
K
VS2
10.600.000
4.48
L
VVS1
11.800.000
4.5
L
VVS2
9.700.000
4.53
L
VS1
10.900.000
4.55
L
VS2
9.200.000
GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 5 ly
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
05.01
D
VVS1
49.400.000
05.04
D
VVS2
41.800.000
05.05
D
VS1
40.900.000
05.04
D
VS2
40.500.000
05.03
E
VVS1
46.900.000
05.04
E
VVS2
43.500.000
05.01
E
VS1
33.500.000
05.02
E
VS2
30.400.000
05.01
F
VVS1
45.700.000
05.02
F
VVS2
39.400.000
05.04
F
VS1
42.400.000
05.01
F
VS2
31.200.000
5-5
G
VVS1
39.500.000
05.03
G
VVS2
35.400.000
05.05
G
VS1
32.800.000
05.04
G
VS2
39.200.000
05.01
H
VVS1
35.600.000
05.01
H
VVS2
35.000.000
05.05
H
VS1
42.200.000
05.02
H
VS2
37.500.000
05.04
I
VVS1
38.300.000
5
I
VVS2
37.700.000
05.06
I
VS1
34.000.000
05.05
I
VS2
35.300.000
05.03
J
VVS1
32.100.000
05.02
J
VVS2
27.400.000
05.03
J
VS1
30.300.000
05.07
J
VS2
25.600.000
5.11
K
VVS1
25.100.000
05.08
K
VVS2
23.800.000
05.04
K
VS1
25.000.000
05.02
K
VS2
18.200.000
5.13
L
VVS1
18.100.000
05.06
L
VVS2
20.000.000
05.01
L
VS1
20.600.000
05.05
L
VS2
19.200.000
GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 5 ly 4
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
5.43
D
VVS1
88.400.000
5.46
D
VVS2
69.400.000
5.42
D
VS1
60.400.000
5.50
D
VS2
54.400.000
5.4
E
VVS1
79.400.000
5.55
E
VVS2
78.100.000
5.43
E
VS1
54.000.000
5.43
E
VS2
52.100.000
5.42
F
VVS1
76.400.000
5.41
F
VVS2
55.300.000
5.45
F
VS1
51.600.000
5.47
F
VS2
51.200.000
5.41
G
VVS1
57.000.000
5.4
G
VVS2
55.500.000
5.4
G
VS1
55.000.000
5.4
G
VS2
50.800.000
5.47
H
VVS1
54.600.000
5.49
H
VVS2
53.400.000
5.46
H
VS1
52.100.000
5.4
H
VS2
52.500.000
5.43
I
VVS1
46.600.000
5.4
I
VVS2
45.800.000
5.41
I
VS1
44.500.000
5.4
I
VS2
43.400.000
5.47
J
VVS1
39.600.000
5.44
J
VVS2
40.900.000
5.44
J
VS1
37.600.000
5.4
J
VS2
35.700.000
5.65
K
VVS1
45.000.000
5.41
K
VVS2
36.500.000
5.44
K
VS1
30.100.000
5.41
K
VS2
29.700.000
5.47
L
VVS1
28.000.000
5.41
L
VS1
23.300.000
5.46
L
VS2
23.100.000
GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 6 ly
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
06.01
D
VVS1
167.900.000
06.01
D
VVS2
164.000.000
06.05
D
VS1
119.800.000
06.04
D
VS2
105.200.000
06.02
E
VVS1
160.700.000
06.03
E
VVS2
115.700.000
06.01
E
VS1
107.900.000
06.03
E
VS2
101.200.000
06.05
F
VVS1
156.200.000
06.04
F
VVS2
113.100.000
06.04
F
VS1
98.000.000
06.02
F
VS2
97.000.000
6
G
VVS1
113.600.000
06.01
G
VVS2
105.100.000
6
G
VS1
98.200.000
06.02
G
VS2
91.200.000
06.01
H
VVS1
99.400.000
06.04
H
VVS2
100.600.000
06.05
H
VS1
91.800.000
06.04
H
VS2
88.800.000
06.05
I
VVS1
96.100.000
06.02
I
VVS2
87.000.000
06.05
I
VS1
78.800.000
06.02
I
VS2
78.400.000
06.02
J
VVS1
82.000.000
06.03
J
VVS2
80.200.000
06.05
J
VS1
64.600.000
06.08
J
VS2
73.400.000
06.04
K
VVS1
61.100.000
6.21
K
VVS2
74.500.000
06.06
K
VS1
60.900.000
06.04
K
VS2
61.100.000
06.05
L
VVS1
59.500.000
6
L
VS1
41.400.000
5.99
L
VS2
42.000.000
GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 6 ly 3
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
6.31
D
VVS1
310.100.000
6.3
D
VVS2
300.600.000
6.31
D
VS1
261.100.000
6.33
D
VS2
236.900.000
6.31
E
VVS1
309.000.000
6.33
E
VVS2
273.800.000
6.32
E
VS1
243.700.000
6.33
E
VS2
237.800.000
6.32
F
VVS1
287.100.000
6.32
F
VVS2
259.800.000
6.33
F
VS1
244.500.000
6.31
F
VS2
219.800.000
6.31
G
VVS1
210.800.000
6.32
G
VVS2
208.200.000
6.32
G
VS1
228.100.000
6.34
G
VS2
212.800.000
6.33
H
VVS1
196.700.000
6.33
H
VVS2
217.400.000
6.31
H
VS1
204.200.000
6.31
H
VS2
197.700.000
6.33
I
VVS1
168.300.000
6.32
I
VVS2
160.200.000
6.32
I
VS1
155.200.000
6.32
I
VS2
148.300.000
6.33
J
VVS1
148.500.000
6.34
J
VVS2
131.200.000
6.33
J
VS1
124.800.000
6.35
J
VS2
126.500.000
6.33
K
VVS1
117.300.000
6.32
K
VVS2
92.600.000
6.33
K
VS1
112.800.000
6.35
K
VS2
112.000.000
6.39
L
VVS1
104.300.000
6.36
L
VVS2
94.200.000
6.34
L
VS1
87.000.000
6.34
L
VS2
96.500.000
GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 6 ly 8
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
6.85
D
VVS1
427.100.000
6.83
D
VVS2
380.900.000
6.84
D
VS1
370.700.000
6.84
D
VS2
304.300.000
6.83
E
VVS1
386.000.000
6.82
E
VVS2
365.800.000
6.82
E
VS1
337.400.000
6.78
E
VS2
286.200.000
6.81
F
VVS1
375.000.000
6.81
F
VVS2
338.000.000
6.86
F
VS1
325.400.000
6.77
F
VS2
336.800.000
6.87
G
VVS1
312.400.000
6.8
G
VVS2
296.400.000
6.81
G
VS1
278.100.000
6.77
G
VS2
252.000.000
6.84
H
VVS1
275.700.000
6.8
H
VVS2
250.900.000
6.83
H
VS1
244.200.000
6.8
H
VS2
263.500.000
6.82
I
VVS1
216.400.000
6.81
I
VVS2
196.000.000
6.84
I
VS1
273.200.000
6.81
I
VS2
197.100.000
6.83
J
VVS1
176.400.000
6.82
J
VVS2
167.800.000
6.81
J
VS1
159.600.000
6.82
J
VS2
142.000.000
6.84
K
VVS1
124.500.000
6.82
K
VVS2
131.500.000
6.83
K
VS1
131.600.000
6.8
L
VVS1
120.800.000
6.84
L
VVS2
103.300.000
6.81
L
VS1
122.100.000
GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 7 ly
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
7
D
VVS1
555.800.000
7
D
VVS2
450.600.000
07.06
D
VS1
402.100.000
07.01
D
VS2
467.600.000
7
E
VVS1
495.600.000
7
E
VVS2
431.200.000
07.02
E
VS1
485.900.000
07.07
E
VS2
382.400.000
07.05
F
VVS1
477.300.000
07.01
F
VVS2
420.400.000
7
F
VS1
348.800.000
07.04
F
VS2
363.300.000
07.09
G
VVS1
438.600.000
07.01
G
VVS2
342.500.000
07.04
G
VS1
374.100.000
07.06
G
VS2
332.000.000
07.07
H
VVS1
372.400.000
07.01
H
VVS2
317.700.000
6.99
H
VS1
269.300.000
7
H
VS2
260.300.000
07.07
I
VVS1
276.300.000
7
I
VVS2
233.200.000
07.08
I
VS1
282.000.000
07.06
I
VS2
218.900.000
07.01
J
VVS1
206.400.000
07.03
J
VVS2
184.500.000
07.07
J
VS1
179.000.000
7.13
J
VS2
204.100.000
07.01
K
VVS1
162.900.000
7
K
VVS2
147.600.000
07.07
K
VS2
138.000.000
07.07
L
VVS1
145.100.000
07.04
L
VVS2
132.700.000
7.11
L
VS1
152.800.000
7.19
L
VS2
134.300.000
GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 7 ly 2
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
7.23
D
VVS1
655.000.000
7.22
D
VVS2
618.600.000
7.26
D
VS1
566.000.000
7.23
D
VS2
418.400.000
7.23
E
VVS1
592.800.000
7.22
E
VVS2
572.300.000
7.24
E
VS1
512.800.000
7.26
E
VS2
444.600.000
7.25
F
VVS1
549.400.000
7.24
F
VVS2
477.000.000
7.25
F
VS1
475.600.000
7.24
F
VS2
430.200.000
7.25
G
VVS1
492.800.000
7.21
G
VVS2
366.700.000
7.25
G
VS1
435.700.000
7.2
G
VS2
395.900.000
7.25
H
VVS1
403.800.000
7.22
H
VVS2
386.900.000
7.27
H
VS1
392.100.000
7.26
H
VS2
355.100.000
7.46
I
VVS1
346.600.000
7.23
I
VVS2
328.400.000
7.26
I
VS1
321.000.000
7.23
I
VS2
274.900.000
7.21
J
VVS1
270.000.000
7.22
J
VVS2
269.800.000
7.23
J
VS1
258.700.000
7.27
J
VS2
232.800.000
7.27
K
VVS1
228.200.000
7.26
K
VVS2
212.600.000
7.29
K
VS1
235.100.000
7.24
K
VS2
192.300.000
7.18
L
VVS1
175.100.000
7.27
L
VS1
162.300.000
7.19
L
VS2
134.300.000
GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 8 ly
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
8
D
VVS1
1.450.400.000
8
D
VVS2
1.152.000.000
08.02
D
VS1
1.079.800.000
8
D
VS2
944.500.000
8
E
VVS1
1.320.100.000
08.02
E
VVS2
923.400.000
08.02
E
VS1
912.100.000
08.01
E
VS2
844.400.000
08.02
F
VVS1
1.151.700.000
8
F
VVS2
1.058.300.000
8
F
VS1
891.000.000
08.04
F
VS2
841.500.000
08.02
G
VVS1
838.300.000
8
G
VVS2
905.500.000
08.01
G
VS1
818.000.000
08.01
G
VS2
707.200.000
8
H
VVS1
808.400.000
8
H
VVS2
707.400.000
08.02
H
VS1
736.300.000
08.02
H
VS2
656.900.000
08.01
I
VVS1
620.700.000
08.02
I
VVS2
606.200.000
08.01
I
VS1
571.200.000
08.03
I
VS2
538.500.000
08.01
J
VVS1
513.200.000
8
J
VVS2
509.100.000
08.04
J
VS1
485.600.000
08.03
J
VS2
434.200.000
08.01
K
VVS1
451.800.000
08.05
K
VVS2
383.400.000
08.02
K
VS1
344.400.000
08.04
L
VVS1
333.800.000
08.01
L
VS1
301.200.000
GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 8 ly 1
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
8.11
D
VVS1
1.406.500.000
8.11
D
VVS2
1.142.000.000
8.14
D
VS1
954.100.000
8.1
D
VS2
877.600.000
8.14
E
VVS1
1.187.100.000
8.1
E
VVS2
1.031.400.000
8.18
E
VS1
949.400.000
8.11
E
VS2
857.100.000
8.13
F
VVS1
1.060.400.000
8.11
F
VVS2
1.065.600.000
8.1
F
VS1
877.400.000
8.13
F
VS2
867.400.000
8.1
G
VVS1
978.000.000
8.13
G
VVS2
913.100.000
8.12
G
VS1
847.100.000
8.12
G
VS2
720.800.000
8.14
H
VVS1
1.103.400.000
8.14
H
VVS2
758.100.000
8.11
H
VS1
997.700.000
08.09
H
VS2
656.000.000
8.1
I
VVS1
652.400.000
8.1
I
VVS2
603.400.000
8.14
I
VS1
569.600.000
8.15
I
VS2
535.700.000
8.14
J
VVS1
539.800.000
8.13
J
VVS2
482.600.000
8.14
J
VS1
460.500.000
08.06
J
VS2
438.700.000
8.1
K
VVS1
427.100.000
8.14
K
VVS2
398.300.000
8.1
L
VVS1
314.200.000
8.13
L
VVS2
331.400.000
GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 8 ly 6
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
8.61
D
VVS1
1.628.400.000
8.79
D
VVS2
1.866.200.000
8.6
D
VS1
1.377.600.000
8.67
D
VS2
1.321.200.000
8.69
E
VVS1
1.934.700.000
8.66
E
VVS2
1.330.800.000
8.64
E
VS1
1.306.100.000
8.63
E
VS2
1.234.700.000
8.63
F
VVS1
1.529.000.000
8.6
F
VVS2
1.378.400.000
8.64
F
VS1
1.233.500.000
8.6
F
VS2
1.137.900.000
8.6
G
VVS1
1.253.600.000
8.6
G
VVS2
1.136.400.000
8.61
G
VS1
1.371.000.000
8.64
G
VS2
1.033.400.000
8.61
H
VVS1
1.014.600.000
8.63
H
VVS2
1.285.200.000
8.62
H
VS1
1.056.300.000
8.61
H
VS2
889.200.000
8.6
I
VVS1
924.400.000
8.62
I
VVS2
894.500.000
8.6
I
VS2
788.600.000
8.61
J
VVS1
844.900.000
8.62
J
VVS2
720.100.000
8.76
J
VS1
654.300.000
8.6
J
VS2
664.800.000
8.65
K
VVS1
610.500.000
8.71
K
VVS2
643.600.000
8.65
K
VS1
529.600.000
8.63
K
VS2
531.200.000
8.68
L
VVS1
525.200.000
8.62
L
VVS2
428.500.000
8.65
L
VS1
478.100.000
8.71
L
VS2
441.100.000
GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 9 ly
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
9.13
D
VVS1
3.530.000.000
09.02
D
VVS2
2.343.300.000
9.18
D
VS1
2.451.900.000
9.17
D
VS2
1.614.000.000
9
E
VVS1
2.164.100.000
9.19
E
VVS2
2.619.900.000
09.08
E
VS1
1.494.300.000
09.02
E
VS2
1.538.500.000
09.06
F
VVS1
2.197.700.000
9.13
F
VVS2
2.128.700.000
9.19
F
VS1
1.984.600.000
09.01
F
VS2
1.381.400.000
9.18
G
VVS1
1.798.900.000
9.12
G
VVS2
2.014.500.000
09.09
G
VS1
1.315.600.000
9.22
G
VS2
1.425.600.000
9.25
H
VVS1
1.727.300.000
09.09
H
VVS2
1.576.600.000
09.02
H
VS1
1.318.400.000
9.1
H
VS2
1.288.200.000
9.15
I
VVS1
1.249.600.000
9.19
I
VVS2
1.217.600.000
9.11
I
VS1
1.081.400.000
9.1
I
VS2
1.079.400.000
9.13
J
VVS1
1.233.800.000
9.15
J
VVS2
993.700.000
9.14
J
VS1
927.200.000
9.16
J
VS2
917.800.000
9.16
K
VVS1
917.800.000
9
K
VVS2
782.000.000
09.09
K
VS1
803.800.000
9.13
K
VS2
902.400.000
9.17
L
VS1
690.300.000
9.18
L
VS2
587.100.000
GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 10 ly
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
10.38
D
VVS1
6.259.800.000
10.07
D
VVS2
4.882.800.000
10.24
D
VS1
4.319.300.000
10.08
D
VS2
3.324.700.000
10.04
E
VVS1
4.719.500.000
10.16
E
VVS2
4.219.500.000
10.22
E
VS1
3.636.000.000
10.05
E
VS2
3.386.000.000
10.06
F
VVS1
4.019.900.000
10.16
F
VVS2
3.812.800.000
10.06
F
VS1
3.187.100.000
10.2
G
VVS1
3.910.500.000
10.03
G
VVS2
3.096.100.000
10.02
G
VS1
2.884.200.000
10.12
G
VS2
2.517.900.000
10.84
H
VVS1
4.080.800.000
10.04
H
VVS2
2.802.400.000
10.06
H
VS1
2.130.300.000
10.07
H
VS2
2.288.300.000
10.21
I
VVS1
2.299.700.000
10.15
I
VVS2
2.185.100.000
10.49
I
VS2
2.193.400.000
10.14
J
VVS1
1.693.400.000
10.12
J
VVS2
2.232.200.000
10.11
J
VS1
1.443.600.000
10.17
K
VVS1
1.484.300.000
10.11
K
VVS2
1.395.000.000
10.05
K
VS1
1.406.200.000
10.16
K
VS2
1.295.200.000
10.72
L
VVS1
1.419.400.000
10.02
L
VVS2
1.031.500.000
10.06
L
VS1
1.099.300.000