Bảng giá kim cương tự nhiên GIA cập nhật mới nhất

BẢNG GIÁ BÁN LẺ

(Có thu mua thu đổi)

Giá bán kim cương tự nhiên GIA có giấy kiểm định quốc tế GIA, IGI uy tín thế giới, giá trị toàn cầu.

Kích cỡ (ly) Màu, độ tinh khiết, giác cắt Giá
3 Ly 6 F/VVS2/Excellent/Kiểm định GIA 9,936,000
4 Ly 5 F/VS1/Excellent/Kiểm định GIA 20,120,400
5 Ly 4 F/VS1/Excellent/Kiểm định GIA 75.025.080
6 Ly 3 F/VS1/Excellent/Kiểm định GIA 246.189.240
7 Ly 2 F/VS1/Excellent/Kiểm định GIA 611,869,920
8 Ly 1 F/VS1/Excellent/Kiểm định GIA 1,059,497,760
9 Ly G/VVS1/Excellent/Kiểm định GIA 1,861,672,440
10 Ly F/VVS1/Excellent/Kiểm định GIA 4,590,178,080

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 3 LY 6

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 3.62-3.64x2.23 0.18 D VVS2 Excellent None 11,716,200 6362500280
Round 3.62-3.64x2.22 0.18 D VVS1 Excellent None 12,585,600 6372646978
Round 3.6-3.63x2.24 0.18 D IF Excellent None 12,668,400 2337431867
Round 3.61-3.63x2.27 0.18 E VVS2 Excellent Faint 8,445,600 1357039571
Round 3.58-3.61x2.25 0.18 E VVS1 Excellent None 9,190,800 1353082980
Round 3.62-3.64x2.24 0.18 F VVS2 Excellent None 9,936,000 2296854215
Round 3.6-3.62x2.28 0.18 G VVS2 Excellent None 7,576,200 1355638712
Round 3.59-3.61x2.26 0.18 H VVS1 Excellent None 6,955,200 2346789736
Round 3.6-3.62x2.19 0.17 J VVS1 Excellent None 6,334,200 6193132529

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 4 LY

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 3.98-3.99x2.5 0.24 D VS1 Excellent Medium, Blue 11,219,400 7353348928
Round 3.98-3.99x2.37 0.23 D VVS2 Excellent Strong, Blue 12,254,400 7372414690
Round 3.98-4.02x2.38 0.23 D VVS1 Excellent None 14,779,800 2367110661
Round 3.98-4x2.36 0.23 E VS1 Excellent None 11,095,200 1363497582
Round 3.99-4.02x2.4 0.23 E VVS2 Excellent Medium, Blue 11,633,400 1339987749
Round 3.98-4x2.37 0.23 E VVS1 Excellent Faint 12,834,000 2215313300
Round 3.99-4.02x2.5 0.24 F VVS2 Excellent Faint 11,840,400 1343527219
Round 3.98-4x2.46 0.23 G VVS2 Excellent Medium, Blue 10,391,400 7331359966
Round 3.98-4x2.39 0.23 H VVS2 Excellent Medium, Blue 10,639,800 5353960148
Round 4.01-4.02x2.53 0.25 H VVS1 Excellent Strong, Blue 12,420,000 7363014915

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 4 LY 5

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 4.48-4.5x2.81 0.34 D VS1 Excellent Medium, Blue 21,776,400 2368386415
Round 4.48-4.5x2.8 0.35 D VVS2 Excellent Faint 22,728,600 2376678675
Round 4.48-4.51x2.83 0.35 D VVS1 Excellent Very Strong 26,868,600 6362707371
Round 4.48-4.5x2.71 0.33 E VS1 Excellent None 20,824,200 6371478895
Round 4.48-4.5x2.64 0.32 E VVS2 Excellent None 22,728,600 6371363852
Round 4.49-4.52x2.68 0.33 E VVS1 Excellent Strong 26,744,400 2367291328
Round 4.49-4.5x2.68 0.33 F VS1 Excellent None 20,120,400 2376766016
Round 4.49-4.51x2.77 0.34 F VVS2 Excellent Faint 21,817,800 6351503746
Round 4.49-4.51x2.79 0.35 F VVS1 Excellent Strong, Blue 23,846,400 5353657454
Round 4.49-4.5x2.73 0.33 G VS1 Excellent None 20,037,600 6365532991
Round 4.48-4.52x2.79 0.35 G VVS2 Excellent Strong 20,286,000 7361489230
Round 4.49-4.51x2.69 0.32 G VVS1 Excellent None 21,403,800 2364603693
Round 4.48-4.5x2.7 0.33 H VS1 Excellent Medium, Blue 18,381,600 6362061594
Round 4.49-4.51x2.81 0.35 H VVS2 Excellent Strong, Blue 19,085,400 7362888275
Round 4.49-4.53x2.69 0.33 H VVS1 Excellent None 20,700,000 3375043411
Round 4.48-4.52x2.79 0.34 I VS1 Excellent None 15,690,600 2377478255
Round 4.48-4.49x2.8 0.34 I VVS2 Excellent None 16,187,400 2326190101
Round 4.48-4.5x2.69 0.33 I VVS1 Excellent None 17,222,400 5296748402
Round 4.49-4.52x2.76 0.35 J VS1 Excellent None 14,158,800 2357045876
Round 4.48-4.5x2.77 0.34 J VVS2 Excellent Medium, Blue 14,821,200 6302808662
Round 4.48-4.51x2.84 0.35 J VVS1 Excellent Medium, Blue 15,607,800 1329620310
Round 4.49-4.52x2.72 0.33 K VS1 Excellent Faint 7,659,000 3375118383
Round 4.48-4.5x2.77 0.34 L VS1 Excellent Faint 9,522,000 6341451698
Round 4.49-4.5x2.81 0.35 L VVS2 Excellent None 11,757,600 2296765098
Round 4.49-4.53x2.83 0.35 L VVS1 Excellent Strong, Blue 11,881,800 2296191737

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 5 LY

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 4.98-5.01x3.01 0,46 D VS1 Excellent None 46.202.400 6362962098
Round 5.01-5.03x3.01 0,46 D VVS2 Excellent Very strong 52.164.000 1379358582
Round 4.98-5x2.95 0,44 D VVS1 Excellent Faint 54.855.000 5353643377
Round 4.99-5.03x2.99 0,45 E VS1 Excellent None 44.587.800 3375320165
Round 5.02-5.03x3.01 0,45 E VVS2 Excellent Medium 49.680.000 6214416935
Round 4.99-5.02x3.03 0,46 E VVS1 Excellent None 51.998.400 2356188694
Round 5-5.02x2.95 0,45 F VS1 Excellent None 43.304.400 1377456981
Round 5.02-5.05x3 0,46 F VVS2 Excellent None 46.409.400 3355535703
Round 5-5.04x3.07 0,47 F VVS1 Excellent Strong 54.275.400 2326728957
Round 5.02-5.04x3.01 0,46 G VVS2 Excellent None 41.648.400 5363707725
Round 4.99-5.02x3.08 0,47 G VVS1 Excellent None 43.511.400 6371094075
Round 5.01-5.04x3.04 0,46 H VVS1 Excellent None 44.546.400 7342833707
Round 5-5.02x2.98 0,45 I VS1 Excellent None 33.161.400 1318633884
Round 5.02-5.06x3.18 0,5 I VVS2 Excellent Strong 35.852.400 2377129403
Round 4.99-5.02x2.95 0,44 I VVS1 Excellent Faint 37.922.400 7323608780
Round 5.02-5.05x2.98 0,46 J VS1 Excellent Faint 28.980.000 7356233470
Round 4.99-5.01x3.07 0,47 J VVS2 Excellent None 30.263.400 5363819214
Round 5.01-5.05x3.2 0,5 J VVS Excellent None 37.467.000 6375250469
Round 5-5.02x2.98 0,45 K VS1 Excellent Faint 28.317.600 5373359430
Round 5.02-5.06x3.14 0,5 K VVS2 Excellent None 30.056.400 7378720689
Round 4.98-4.99x2.97 0,45 K VVS1 Excellent Faint 31.298.400 1368512576
Round 5.01-5.05x3.18 0,5 L VS1 Excellent None 26.082.000 7371428067
Round 5.01-5.05x3.14 0,5 L VVS2 Excellent None 26.703.000 6371734837

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 5 LY 4

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 5,4-5,42x3,43 0,62 D VS1 Excellent Faint 81.640.800 1369937921
Round 5.39-5.42x3.42 0,61 D VVS2 Excellent Faint 88.256.520 2376102900
Round 5.39-5.42x3.35 0,6 D VVS1 Excellent Strong, Blue 107.024.520 6371516028
Round 5.4-5.45x3.42 0,62 E VS1 Excellent Strong 75.072.000 6365585507
Round 5.38-5.41x3.34 0,6 E VVS2 Excellent Faint 82.532.280 2378377372
Round 5.38-5.39x3.39 0,6 E VVS1 Excellent None 101.065.680 7373095837
Round 5.38-5.43x3.32 0,6 F VS1 Excellent Medium 75.025.080 1373406411
Round 5.38-5.39x3.35 0,58 F VVS2 Excellent None 79.576.320 1148234475
Round 5.39-5.41x3.35 0,6 F VVS1 Excellent None 95.435.280 7371736363
Round 5.42-5.45x3.34 0,6 G VS1 Excellent Strong, Blue 70.802.280 2374557209
Round 5.39-5.43x3.23 0,57 G VVS2 Excellent None 73.054.440 2131858639
Round 5.38-5.4x3.29 0,57 G VVS1 Excellent None 78.637.920 1368969252
Round 5.41-5.46x3.42 0,63 H VS1 Excellent Strong 63.858.120 7371460543
Round 5.39-5.43x3.39 0,61 H VVS2 Excellent Medium 67.752.480 1367956379
Round 5.38-5.42x3.37 0,6 H VVS1 Excellent Faint 71.693.760 7366889469
Round 5.39-5.43x3.38 0,61 I VS1 Excellent Strong 54.098.760 2376518588
Round 5.38-5.41x3.36 0,6 I VVS2 Excellent Medium 56.350.920 7308050731
Round 5.38-5.41x3.33 0,6 I VVS1 Excellent None 59.353.800 2297886778
Round 5.39-5.4x3.34 0,6 J VS1 Excellent Strong 48.609.120 7366307077
Round 5.39-5.42x3.3 0,59 J VVS2 Excellent None 51.095.880 1379354739
Round 5.38-5.4x3.33 0,59 K VS1 Excellent Medium, Blue 39.225.120 1373362497
Round 5.38-5.41x3.4 0,61 K VVS2 Excellent None 41.946.480 6375290638
Round 5.41-5.43x3.29 0,59 K VVS1 Excellent None 43.870.200 2346401800
Round 5.39-5.41x3.39 0,6 L VS1 Excellent None 29.278.080 2296999927
Round 5.4-5.42x3.41 0,61 L VVS2 Excellent Faint 33.407.040 5363319390
Round 5.39-5.42x3.36 0,6 L VVS1 Excellent Strong, Blue 34.861.560 2376055294

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 6 LY

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 6,01-6,05x3,78 0,86 D VS1 Excellent Strong 161.874.000 6365690518
Round 6-6,02x3,55 0,77 D VVS2 Excellent None 184.348.680 2377312857
Round 6,02-6,05x3,8 0,85 D VVS1 Excellent Very Strong 211.890.720 6362677690
Round 6,01-6,06x3,68 0,81 E VS1 Excellent None 157.510.440 2374080692
Round 6,02-6,04x3,49 0,76 E VVS2 Excellent None 175.950.000 6375536390
Round 6,01-6,04x3,74 0,83 E VVS1 Excellent Medium 230.095.680 1216461040
Round 6-6,04x3,64 0,8 F VS1 Excellent None 154.976.760 6371009061
Round 6,01-6,03x3,76 0,82 F VVS2 Excellent Strong, Blue 159.997.200 1353106469
Round 6-6,04x3,8 0,85 F VVS1 Excellent Strong, Blue 183.128.760 6355032305
Round 6.01-6.02x3.79 0,84 G VS1 Excellent Strong, Blue 137.100.240 1206765416
Round 6.01-6.03x3.66 0,8 G VVS2 Excellent Faint 144.419.760 2151159804
Round 6.01-6.03x3.64 0,8 G VVS1 Excellent None 153.756.840 7336669668
Round 5.99-6.02x3.66 0,8 H VS1 Excellent Strong, Blue 108.103.680 7362337691
Round 6.01-6.04x3.64 0,8 H VVS2 Excellent None 128.795.400 1365840547
Round 6.02-6.05x3.78 0,84 H VVS1 Excellent Faint 135.176.520 5212325920
Round 6-6.04x3.79 0,85 I VS1 Excellent Strong 103.880.880 7363876477
Round 6.02-6.04x3.61 0,79 I VVS2 Excellent None 122.038.920 1367270278
Round 6.01-6.03x3.61 0,8 I VVS1 Excellent None 127.622.400 5363618048
Round 5.98-6.02x3.77 0,84 J VS1 Excellent Strong 99.329.640 7376704016
Round 6.02-6.05x3.62 0,8 J VVS2 Excellent None 117.534.600 2213253487
Round 6.01-6.04x3.58 0,8 J VVS1 Excellent None 121.241.280 7361663295
Round 6.02-6.04x3.8 0,85 K VVS2 Excellent Faint 82.954.560 7361432498
Round 6.01-6.05x3.74 0,83 K VVS1 Excellent Medium, Blue 88.209.600 5366609532
Round 6.01-6.04x3.62 0,8 L VS1 Excellent None 62.638.200 6365743741
Round 5.98-5.99x3.75 0,82 L VVS2 Excellent None 78.497.160 1139146043

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 6 LY 3

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 6.32-6.36x3.94 1 D VS1 Excellent Strong blue 266.036.400 1375625594
Round 6.3-6.35x4.01 1 D VVS2 Excellent Strong blue 289.731.000 7366954066
Round 6.3-6.33x3.9 0,96 D VVS1 Excellent Faint 377.189.880 1378429085
Round 6.32-6.37x3.98 1 E VS1 Excellent Strong 241.215.720 1375140817
Round 6.32-6.36x4.03 1 E VVS2 Excellent Medium 283.302.960 2374437365
Round 6,3-6,36x3,88 0,94 E VVS1 Excellent Strong blue 317.554.560 6214264590
Round 6,3-6,36x4,03 1 F VS1 Excellent Medium 246.189.240 5363604774
Round 6,31-6,37x3,97 1 F VVS2 Excellent Medium 268.476.240 6362960285
Round 6,28-6,34x4,03 1 F VVS1 Excellent Faint 318.352.200 2215359072
Round 6.31-6.36x3.93 0,98 G VS1 Excellent Faint 199.550.760 5356475276
Round 6.3-6.35x4.01 1 G VVS2 Excellent Medium 260.218.320 6372207862
Round 6.3-6.35x4.02 1 G VVS1 Excellent Medium 275.326.560 2366909341
Round 6.31-6.36x4.02 1 H VVS2 Excellent Medium, Blue 232.770.120 2377401019
Round 6.32-6.38x3.97 1 H VVS1 Excellent Medium 240.418.080 6372002029
Round 6.32-6.38x3.99 1 I VS1 Excellent Medium 171.445.680 2277176920
Round 6.32-6.35x3.86 0,96 I VVS2 Excellent Faint 177.873.720 6342510286
Round 6.31-6.35x3.73 0,9 I VVS1 Excellent Faint 182.988.000 6342370406
Round 6.3-6.36x4.03 1,01 J VS1 Excellent Strong 152.490.000 1378363958
Round 6.32-6.35x3.93 0,97 J VVS2 Excellent None 163.656.960 6351672811
Round 6.31-6.35x3.8 0,91 J VVS1 Excellent Medium 174.823.920 2215460839
Round 6.31-6.36x4.01 1 K VS1 Excellent Medium 136.724.880 2377002240
Round 6.31-6.36x3.97 1 K VVS1 Excellent Medium, Blue 145.452.000 2367661000
Round 6.32-6.35x4 1 L VS1 Excellent Strong 121.992.000 2215382012

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 7 LY

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 6.98-7.02x4.39 1.31 D VS1 Excellent None 490,501,680 1369815318
Round 6.99-7.04x4.41 1.35 D VVS2 Excellent Faint 510,536,520 6365852924
Round 6.98-7.02x4.38 1.34 D VVS1 Excellent Medium 576,928,320 5192513006
Round 6.99-7.03x4.26 1.3 E VS1 Excellent Medium Blue 394,409,520 6214247038
Round 7-7.03x4.17 1.23 E VVS2 Excellent Medium 424,766,760 2211426865
Round 7.01-7.07x4.24 1.28 E VVS1 Excellent Medium Blue 503,592,360 5212410082
Round 7.02-7.07x4.25 1.3 F VS1 Excellent None 452,918,760 6351233926
Round 6.98-7x4.37 1.31 F VVS2 Excellent Medium Blue 473,516,640 2116960517
Round 7.01-7.05x4.3 1.31 G VS1 Excellent None 401,072,160 3365551955
Round 7.02-7.05x4.42 1.35 G VVS2 Excellent None 427,488,120 7362221726
Round 7.02-7.06x4.32 1.32 G VVS1 Excellent None 470,701,440 6322631845
Round 7-7.04x4.28 1.29 H VS1 Excellent None 322,011,960 6362905668
Round 7.02-7.05x4.31 1.3 H VVS2 Excellent None 365,600,640 2211392604
Round 6.99-7.01x4.26 1.26 H VVS1 Excellent None 377,424,480 1369481399
Round 7-7.04x4.4 1.33 I VS1 Excellent None 280,065,480 5376391110
Round 7.01-7.05x4.4 1.35 I VVS2 Excellent None 318,680,640 2327078704
Round 6.99-7.04x4.32 1.3 I VVS1 Excellent None 324,967,920 2337590264
Round 6.99-7.02x4.37 1.31 J VS1 Excellent None 239,714,280 2376277975
Round 7-7.04x4.38 1.31 J VVS2 Excellent None 247,972,200 2378388923
Round 7.01-7.04x4.33 1.3 J VVS1 Excellent Medium 269,930,760 6375300487
Round 7-7.03x4.36 1.3 K VS1 Excellent None 202,553,640 2366735084
Round 7.01-7.05x4.31 1.3 K VVS1 Excellent Faint 225,685,200 6321472287
Round 7.02-7.07x4.32 1.31 L VS1 Excellent None 171,492,600 3375119785
Round 7.02-7.05x4.32 1.3 L VVS2 Excellent Faint 202,365,960 7338196146

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 7 LY 2

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 7.2-7.27x4.59 1.5 D VS1 Excellent Very strong 552,979,800 6371686022
Round 7.21-7.26x4.5 1.46 D VVS2 Excellent Strong 696,717,840 2215479008
Round 7.2-7.26x4.59 1.5 D VVS1 Excellent Strong 824,042,160 2366875040
Round 7.19-7.23x4.43 1.41 E VVS2 Excellent None 671,756,400 7331779994
Round 7.2-7.23x4.51 1.47 E VVS1 Excellent Strong 795,147,720 1192633772
Round 7.18-7.21x4.45 1.42 F VS1 Excellent None 611,869,920 2377498561
Round 7.19-7.23x4.51 1.46 F VVS2 Excellent None 707,415,600 6372605639
Round 7.21-7.26x4.37 1.41 G VVS2 Excellent None 528,228,120 2376674760
Round 7.21-7.26x4.34 1.4 G VVS1 Excellent Strong 592,572,000 2368832982
Round 7.2-7.24x4.34 1.4 H VVS1 Excellent Medium 553,032,240 6372456331
Round 7.19-7.25x4.4 1.41 I VS1 Excellent None 394,820,760 6372651315
Round 7.21-7.27x4.58 1.5 I VVS2 Excellent None 501,483,720 6375464439
Round 7.2-7.23x4.35 1.4 J VVS1 Excellent None 479,826,000 6217471363
Round 7.2-7.27x4.61 1.5 J VVS2 Excellent None 424,449,360 2215426599
Round 7.18-7.22x4.35 1.4 K VS1 Excellent None 286,951,680 5363711156
Round 7.21-7.24x4.37 1.37 K VVS2 Excellent None 288,420,000 1359969518
Round 7.21-7.27x4.54 1.5 K VVS1 Excellent None 346,890,600 2356672583

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 8 LY

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 8.01-8.05x5.04 2 D VVS2 Excellent Medium 1,337,220,000 6365539834
Round 8.01-8.06x4.99 2 D VVS1 Excellent Strong 1,471,466,400 2213375231
Round 8.02-8.07x5.07 2.01 E VS1 Excellent Medium 1,093,898,400 6361946288
Round 8.01-8.06x5 2.01 E VVS1 Excellent Medium 1,397,158,920 1333991829
Round 8.02-8.07x5.02 2 F VS1 Excellent Strong 1,029,082,560 7326431032
Round 7.99-8.05x5.02 2.01 F VVS2 Excellent Medium Blue 1,206,329,760 2367765395
Round 8.01-8.08x4.89 1.93 G VS1 Excellent None 977,376,720 5346085573
Round 7.99-8.03x5.01 2.02 G VVS1 Excellent Strong blue 1,066,682,040 5373387442
Round 8-8.06x5.06 2.01 H VS1 Excellent Strong blue 853,775,640 1377605592
Round 8-8.04x5.02 2.01 H VVS2 Excellent Faint 992,059,920 2205204514
Round 8.01-8.05x5.01 2.01 H VVS1 Excellent Medium Blue 1,032,019,200 5212195651
Round 8-8.04x5.02 2.01 I VS1 Excellent None 790,428,120 6214381895
Round 8-8.06x5.03 2.01 I VVS2 Excellent Medium 826,454,400 1369833938
Round 8-8.06x4.98 2.01 I VVS1 Excellent Strong 880,992,000 2366539893
Round 8.01-8.07x4.99 2.01 J VS1 Excellent Medium Blue 646,952,280 6213314851
Round 8-8.04x4.99 2 J VVS2 Excellent None 712,659,600 6302256218
Round 8.02-8.07x5.01 2.01 J VVS1 Excellent Strong blue 747,794,400 1368946510
Round 7.99-8.04x5.03 2.01 K VS1 Excellent Strong 502,008,120 1363797435
Round 8-8.05x5.01 2.01 K VVS2 Excellent Strong blue 537,877,080 1358456303
Round 8-8.05x5.02 2.01 K VVS1 Excellent Strong blue 581,612,040 2203042733
Round 8.01-8.06x5.04 2.01 L VVS2 Excellent None 480,245,520 2368294524
Round 8.02-8.07x4.98 2 L VVS1 Excellent Faint 513,492,480 6345631677

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 8 LY 1

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 8.1x8.16x4.98 2.01 D VS1 Excellent Strong 1,185,878,160 7371155084
Round 8.1x8.13x4.91 2 D VVS2 Excellent Medium 1,337,220,000 1275074995
Round 8.11x8.16x4.94 2.01 D VVS1 Excellent Strong 1,638,802,440 1358409155
Round 8.12-8.17-5.12 2.1 E VS1 Excellent None 1,375,868,280 2211218811
Round 8.1-8.16x5.08 2.06 E VVS2 Excellent None 1,600,101,720 1377030918
Round 8.12x8x16x4.8 1.9 E VVS1 Excellent None 1,658,257,680 1373378174
Round 8.08x8.13x5.04 2.06 F VS1 Excellent Medium 1,059,497,760 1367800140
Round 8.1x8.14x4.9 1.92 F VVS2 Excellent None 1,278,277,440 2357882100
Round 8.1x8.17x5.07 2.05 F VVS1 Excellent NOne 1,489,243,560 1363903309
Round 8.09-8.13x5.07 2.06 G VS1 Excellent Medium 1,013,088,360 6361894559
Round 8.08-8.12x4.99 2.01 G VVS1 Excellent Strong 1,172,558,400 7366538617
Round 8.09-8.1x4.82 1.89 H VS1 Excellent None 838,463,160 7346946741
Round 8.09-8.14x4.97 2.01 H VVS2 Excellent Medium 915,549,960 2211372176
Round 8.1-8.12x5 2.02 H VVS1 Excellent None 1,226,886,240 1156093270
Round 8.09-8.12x4.98 2.01 I VS1 Excellent None 808,782,120 6375586408
Round 8.12-8.15x4.96 2.01 I VVS2 Excellent Medium 866,361,240 6361946495
Round 8.1-8.14x5.08 2.07 I VVS1 Excellent Strong 910,358,400 2364936427
Round 8.1-8.14x4.98 2.01 J VS1 Excellent Medium 666,564,840 7361553474
Round 8.11-8.16x4.93 2 J VVS2 Excellent None 719,686,560 6302853264
Round 8.11-8.15x4.95 2.01 J VVS1 Excellent Strong 765,624,000 5212314731
Round 8.1-8.17x4.99 2.01 K VVS2 Excellent Medium 529,329,360 6352921556
Round 8.12-8.17x4.99 2.03 K VVS1 Excellent Medium, Blue 651,514,560 6352214872
Round 8.09-8.14x4.94 2.01 L VS1 Excellent None 437,874,000 1375661916
Round 8.12-8.14x4.99 2.01 L VVS2 Excellent None 466,086,720 2378004891
Round 8.09-8.14x4.94 2.01 L VVS1 Excellent Medium, Blue 479,826,000 6193588934

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 9 LY

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 9.01- 9.05x5.49 2.72 D VVS1 Excellent Medium 3,174,088,320 2195943136
Round 9.01- 9.08x5.64 2.91 E VS1 Excellent None 2,624,726,880 1248206546
Round 9.01- 9.06x5.65 2.88 E VVS2 Excellent None 3,126,263,040 7282534295
Round 8.98- 9.06x5.58 2.84 D VVS1 Excellent None 4,133,530,560 5211370173
Round 9.02- 9.09x5.72 2.91 E VVS1 Excellent None 3,729,532,800 2366971431
Round 9.02-9.06x5.67 2.9 L VVS1 Excellent None 951,523,800 5366862228
Round 9.02-9.06x5.67 2.9 K VVS2 Excellent Medium 954,355,560 1365934608
Round 9.02-9.08x5.65 2.85 I VVS2 Excellent None 1,632,771,840 6194955645
Round 9.02-9.08x5.68 2.9 G VVS1 Excellent Strong 1,861,672,440 6213248386
Round 9.02-9.07x5.69 2.86 H VVS2 Excellent None 1,934,721,360 6335845662

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 10 LY

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 10.06- 10.13x6.33 4.03 F VVS1 Excellent Strong 4,590,178,080 5212336254
Round 10.13- 10.17x6.36 4.08 D VS1 Excellent Strong 4,620,383,520 1357305157
Round 10.04- 10.11x6.34 4.01 F VS1 Excellent None 4,719,914,640 2366798798
Round 10.11- 10.18x6.26 4.01 E VVS1 Excellent Strong 4,757,881,200 1365785131
Round 10.04- 10.06x5.97 3.62 F VVS2 Excellent None 4,873,983,360 6371599238
Round 10.04- 10.09x6.28 3.87 E VS1 Excellent None 5,305,931,640 5192968014
Round 10.2- 10.27x6.2 4.01 E VVS2 Excellent None 6,221,271,840 1353487580
Round 10.09- 10.15x6.31 4.01 D VVS2 Excellent None 7,294,351,560 2211328761
Round 10.13- 10.19x6.35 4.06 D VVS1 Excellent None 9,048,522,000 5212246616
Round 10.04-10.1x6.3 4.01 G VS1 Excellent Medium 3,389,774,040 5202570608
Round 10-10.04x6.3 3.91 G VVS1 Excellent Faint 3,940,866,000 5201803700
Round 10.06-10.12x6.3 3.94 H VS1 Excellent None 3,430,834,560 2135082065
Round 10.07-10.14x6.33 4.01 H VVS2 Excellent None 3,780,924,000 6362152672
Round 10.09-10.15x6.31 4.02 I VS1 Excellent None 2,982,944,520 2366380433
Round 10.06-10.14x6.34 4.02 I VVS1 Excellent None 3,467,804,760 2215455946
Round 10.08-10.13x6.34 4.01 K VS1 Excellent None 1,823,968,080 5212270503
Round 10.06-10.13x6.37 4 K VVS1 Excellent Strong blue 1,855,327,200 2327557384
Round 10.1-10.11x5.91 3.62 L VVS1 Excellent None 1,461,712,560 6342690013

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 3 LY 6

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 3.62-3.64x2.23 0.18 D VVS2 Excellent None 11,716,200 6362500280
Round 3.62-3.64x2.22 0.18 D VVS1 Excellent None 12,585,600 6372646978
Round 3.6-3.63x2.24 0.18 D IF Excellent None 12,668,400 2337431867
Round 3.61-3.63x2.27 0.18 E VVS2 Excellent Faint 8,445,600 1357039571
Round 3.58-3.61x2.25 0.18 E VVS1 Excellent None 9,190,800 1353082980
Round 3.62-3.64x2.24 0.18 F VVS2 Excellent None 9,936,000 2296854215
Round 3.6-3.62x2.28 0.18 G VVS2 Excellent None 7,576,200 1355638712
Round 3.59-3.61x2.26 0.18 H VVS1 Excellent None 6,955,200 2346789736
Round 3.6-3.62x2.19 0.17 J VVS1 Excellent None 6,334,200 6193132529

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 4 LY

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 3.98-3.99x2.5 0.24 D VS1 Excellent Medium, Blue 11,219,400 7353348928
Round 3.98-3.99x2.37 0.23 D VVS2 Excellent Strong, Blue 12,254,400 7372414690
Round 3.98-4.02x2.38 0.23 D VVS1 Excellent None 14,779,800 2367110661
Round 3.98-4x2.36 0.23 E VS1 Excellent None 11,095,200 1363497582
Round 3.99-4.02x2.4 0.23 E VVS2 Excellent Medium, Blue 11,633,400 1339987749
Round 3.98-4x2.37 0.23 E VVS1 Excellent Faint 12,834,000 2215313300
Round 3.99-4.02x2.5 0.24 F VVS2 Excellent Faint 11,840,400 1343527219
Round 3.98-4x2.46 0.23 G VVS2 Excellent Medium, Blue 10,391,400 7331359966
Round 3.98-4x2.39 0.23 H VVS2 Excellent Medium, Blue 10,639,800 5353960148
Round 4.01-4.02x2.53 0.25 H VVS1 Excellent Strong, Blue 12,420,000 7363014915

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 4 LY 5

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 4.48-4.5x2.81 0.34 D VS1 Excellent Medium, Blue 21,776,400 2368386415
Round 4.48-4.5x2.8 0.35 D VVS2 Excellent Faint 22,728,600 2376678675
Round 4.48-4.51x2.83 0.35 D VVS1 Excellent Very Strong 26,868,600 6362707371
Round 4.48-4.5x2.71 0.33 E VS1 Excellent None 20,824,200 6371478895
Round 4.48-4.5x2.64 0.32 E VVS2 Excellent None 22,728,600 6371363852
Round 4.49-4.52x2.68 0.33 E VVS1 Excellent Strong 26,744,400 2367291328
Round 4.49-4.5x2.68 0.33 F VS1 Excellent None 20,120,400 2376766016
Round 4.49-4.51x2.77 0.34 F VVS2 Excellent Faint 21,817,800 6351503746
Round 4.49-4.51x2.79 0.35 F VVS1 Excellent Strong, Blue 23,846,400 5353657454
Round 4.49-4.5x2.73 0.33 G VS1 Excellent None 20,037,600 6365532991
Round 4.48-4.52x2.79 0.35 G VVS2 Excellent Strong 20,286,000 7361489230
Round 4.49-4.51x2.69 0.32 G VVS1 Excellent None 21,403,800 2364603693
Round 4.48-4.5x2.7 0.33 H VS1 Excellent Medium, Blue 18,381,600 6362061594
Round 4.49-4.51x2.81 0.35 H VVS2 Excellent Strong, Blue 19,085,400 7362888275
Round 4.49-4.53x2.69 0.33 H VVS1 Excellent None 20,700,000 3375043411
Round 4.48-4.52x2.79 0.34 I VS1 Excellent None 15,690,600 2377478255
Round 4.48-4.49x2.8 0.34 I VVS2 Excellent None 16,187,400 2326190101
Round 4.48-4.5x2.69 0.33 I VVS1 Excellent None 17,222,400 5296748402
Round 4.49-4.52x2.76 0.35 J VS1 Excellent None 14,158,800 2357045876
Round 4.48-4.5x2.77 0.34 J VVS2 Excellent Medium, Blue 14,821,200 6302808662
Round 4.48-4.51x2.84 0.35 J VVS1 Excellent Medium, Blue 15,607,800 1329620310
Round 4.49-4.52x2.72 0.33 K VS1 Excellent Faint 7,659,000 3375118383
Round 4.48-4.5x2.77 0.34 L VS1 Excellent Faint 9,522,000 6341451698
Round 4.49-4.5x2.81 0.35 L VVS2 Excellent None 11,757,600 2296765098
Round 4.49-4.53x2.83 0.35 L VVS1 Excellent Strong, Blue 11,881,800 2296191737

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 5 LY

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 4.98-5.01x3.01 0,46 D VS1 Excellent None 46.202.400 6362962098
Round 5.01-5.03x3.01 0,46 D VVS2 Excellent Very strong 52.164.000 1379358582
Round 4.98-5x2.95 0,44 D VVS1 Excellent Faint 54.855.000 5353643377
Round 4.99-5.03x2.99 0,45 E VS1 Excellent None 44.587.800 3375320165
Round 5.02-5.03x3.01 0,45 E VVS2 Excellent Medium 49.680.000 6214416935
Round 4.99-5.02x3.03 0,46 E VVS1 Excellent None 51.998.400 2356188694
Round 5-5.02x2.95 0,45 F VS1 Excellent None 43.304.400 1377456981
Round 5.02-5.05x3 0,46 F VVS2 Excellent None 46.409.400 3355535703
Round 5-5.04x3.07 0,47 F VVS1 Excellent Strong 54.275.400 2326728957
Round 5.02-5.04x3.01 0,46 G VVS2 Excellent None 41.648.400 5363707725
Round 4.99-5.02x3.08 0,47 G VVS1 Excellent None 43.511.400 6371094075
Round 5.01-5.04x3.04 0,46 H VVS1 Excellent None 44.546.400 7342833707
Round 5-5.02x2.98 0,45 I VS1 Excellent None 33.161.400 1318633884
Round 5.02-5.06x3.18 0,5 I VVS2 Excellent Strong 35.852.400 2377129403
Round 4.99-5.02x2.95 0,44 I VVS1 Excellent Faint 37.922.400 7323608780
Round 5.02-5.05x2.98 0,46 J VS1 Excellent Faint 28.980.000 7356233470
Round 4.99-5.01x3.07 0,47 J VVS2 Excellent None 30.263.400 5363819214
Round 5.01-5.05x3.2 0,5 J VVS Excellent None 37.467.000 6375250469
Round 5-5.02x2.98 0,45 K VS1 Excellent Faint 28.317.600 5373359430
Round 5.02-5.06x3.14 0,5 K VVS2 Excellent None 30.056.400 7378720689
Round 4.98-4.99x2.97 0,45 K VVS1 Excellent Faint 31.298.400 1368512576
Round 5.01-5.05x3.18 0,5 L VS1 Excellent None 26.082.000 7371428067
Round 5.01-5.05x3.14 0,5 L VVS2 Excellent None 26.703.000 6371734837

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 5 LY 4

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 5,4-5,42x3,43 0,62 D VS1 Excellent Faint 81.640.800 1369937921
Round 5.39-5.42x3.42 0,61 D VVS2 Excellent Faint 88.256.520 2376102900
Round 5.39-5.42x3.35 0,6 D VVS1 Excellent Strong, Blue 107.024.520 6371516028
Round 5.4-5.45x3.42 0,62 E VS1 Excellent Strong 75.072.000 6365585507
Round 5.38-5.41x3.34 0,6 E VVS2 Excellent Faint 82.532.280 2378377372
Round 5.38-5.39x3.39 0,6 E VVS1 Excellent None 101.065.680 7373095837
Round 5.38-5.43x3.32 0,6 F VS1 Excellent Medium 75.025.080 1373406411
Round 5.38-5.39x3.35 0,58 F VVS2 Excellent None 79.576.320 1148234475
Round 5.39-5.41x3.35 0,6 F VVS1 Excellent None 95.435.280 7371736363
Round 5.42-5.45x3.34 0,6 G VS1 Excellent Strong, Blue 70.802.280 2374557209
Round 5.39-5.43x3.23 0,57 G VVS2 Excellent None 73.054.440 2131858639
Round 5.38-5.4x3.29 0,57 G VVS1 Excellent None 78.637.920 1368969252
Round 5.41-5.46x3.42 0,63 H VS1 Excellent Strong 63.858.120 7371460543
Round 5.39-5.43x3.39 0,61 H VVS2 Excellent Medium 67.752.480 1367956379
Round 5.38-5.42x3.37 0,6 H VVS1 Excellent Faint 71.693.760 7366889469
Round 5.39-5.43x3.38 0,61 I VS1 Excellent Strong 54.098.760 2376518588
Round 5.38-5.41x3.36 0,6 I VVS2 Excellent Medium 56.350.920 7308050731
Round 5.38-5.41x3.33 0,6 I VVS1 Excellent None 59.353.800 2297886778
Round 5.39-5.4x3.34 0,6 J VS1 Excellent Strong 48.609.120 7366307077
Round 5.39-5.42x3.3 0,59 J VVS2 Excellent None 51.095.880 1379354739
Round 5.38-5.4x3.33 0,59 K VS1 Excellent Medium, Blue 39.225.120 1373362497
Round 5.38-5.41x3.4 0,61 K VVS2 Excellent None 41.946.480 6375290638
Round 5.41-5.43x3.29 0,59 K VVS1 Excellent None 43.870.200 2346401800
Round 5.39-5.41x3.39 0,6 L VS1 Excellent None 29.278.080 2296999927
Round 5.4-5.42x3.41 0,61 L VVS2 Excellent Faint 33.407.040 5363319390
Round 5.39-5.42x3.36 0,6 L VVS1 Excellent Strong, Blue 34.861.560 2376055294

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 6 LY

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 6,01-6,05x3,78 0,86 D VS1 Excellent Strong 161.874.000 6365690518
Round 6-6,02x3,55 0,77 D VVS2 Excellent None 184.348.680 2377312857
Round 6,02-6,05x3,8 0,85 D VVS1 Excellent Very Strong 211.890.720 6362677690
Round 6,01-6,06x3,68 0,81 E VS1 Excellent None 157.510.440 2374080692
Round 6,02-6,04x3,49 0,76 E VVS2 Excellent None 175.950.000 6375536390
Round 6,01-6,04x3,74 0,83 E VVS1 Excellent Medium 230.095.680 1216461040
Round 6-6,04x3,64 0,8 F VS1 Excellent None 154.976.760 6371009061
Round 6,01-6,03x3,76 0,82 F VVS2 Excellent Strong, Blue 159.997.200 1353106469
Round 6-6,04x3,8 0,85 F VVS1 Excellent Strong, Blue 183.128.760 6355032305
Round 6.01-6.02x3.79 0,84 G VS1 Excellent Strong, Blue 137.100.240 1206765416
Round 6.01-6.03x3.66 0,8 G VVS2 Excellent Faint 144.419.760 2151159804
Round 6.01-6.03x3.64 0,8 G VVS1 Excellent None 153.756.840 7336669668
Round 5.99-6.02x3.66 0,8 H VS1 Excellent Strong, Blue 108.103.680 7362337691
Round 6.01-6.04x3.64 0,8 H VVS2 Excellent None 128.795.400 1365840547
Round 6.02-6.05x3.78 0,84 H VVS1 Excellent Faint 135.176.520 5212325920
Round 6-6.04x3.79 0,85 I VS1 Excellent Strong 103.880.880 7363876477
Round 6.02-6.04x3.61 0,79 I VVS2 Excellent None 122.038.920 1367270278
Round 6.01-6.03x3.61 0,8 I VVS1 Excellent None 127.622.400 5363618048
Round 5.98-6.02x3.77 0,84 J VS1 Excellent Strong 99.329.640 7376704016
Round 6.02-6.05x3.62 0,8 J VVS2 Excellent None 117.534.600 2213253487
Round 6.01-6.04x3.58 0,8 J VVS1 Excellent None 121.241.280 7361663295
Round 6.02-6.04x3.8 0,85 K VVS2 Excellent Faint 82.954.560 7361432498
Round 6.01-6.05x3.74 0,83 K VVS1 Excellent Medium, Blue 88.209.600 5366609532
Round 6.01-6.04x3.62 0,8 L VS1 Excellent None 62.638.200 6365743741
Round 5.98-5.99x3.75 0,82 L VVS2 Excellent None 78.497.160 1139146043

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 6 LY 3

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 6.32-6.36x3.94 1 D VS1 Excellent Strong blue 266.036.400 1375625594
Round 6.3-6.35x4.01 1 D VVS2 Excellent Strong blue 289.731.000 7366954066
Round 6.3-6.33x3.9 0,96 D VVS1 Excellent Faint 377.189.880 1378429085
Round 6.32-6.37x3.98 1 E VS1 Excellent Strong 241.215.720 1375140817
Round 6.32-6.36x4.03 1 E VVS2 Excellent Medium 283.302.960 2374437365
Round 6,3-6,36x3,88 0,94 E VVS1 Excellent Strong blue 317.554.560 6214264590
Round 6,3-6,36x4,03 1 F VS1 Excellent Medium 246.189.240 5363604774
Round 6,31-6,37x3,97 1 F VVS2 Excellent Medium 268.476.240 6362960285
Round 6,28-6,34x4,03 1 F VVS1 Excellent Faint 318.352.200 2215359072
Round 6.31-6.36x3.93 0,98 G VS1 Excellent Faint 199.550.760 5356475276
Round 6.3-6.35x4.01 1 G VVS2 Excellent Medium 260.218.320 6372207862
Round 6.3-6.35x4.02 1 G VVS1 Excellent Medium 275.326.560 2366909341
Round 6.31-6.36x4.02 1 H VVS2 Excellent Medium, Blue 232.770.120 2377401019
Round 6.32-6.38x3.97 1 H VVS1 Excellent Medium 240.418.080 6372002029
Round 6.32-6.38x3.99 1 I VS1 Excellent Medium 171.445.680 2277176920
Round 6.32-6.35x3.86 0,96 I VVS2 Excellent Faint 177.873.720 6342510286
Round 6.31-6.35x3.73 0,9 I VVS1 Excellent Faint 182.988.000 6342370406
Round 6.3-6.36x4.03 1,01 J VS1 Excellent Strong 152.490.000 1378363958
Round 6.32-6.35x3.93 0,97 J VVS2 Excellent None 163.656.960 6351672811
Round 6.31-6.35x3.8 0,91 J VVS1 Excellent Medium 174.823.920 2215460839
Round 6.31-6.36x4.01 1 K VS1 Excellent Medium 136.724.880 2377002240
Round 6.31-6.36x3.97 1 K VVS1 Excellent Medium, Blue 145.452.000 2367661000
Round 6.32-6.35x4 1 L VS1 Excellent Strong 121.992.000 2215382012

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 7 LY

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 6.98-7.02x4.39 1.31 D VS1 Excellent None 490,501,680 1369815318
Round 6.99-7.04x4.41 1.35 D VVS2 Excellent Faint 510,536,520 6365852924
Round 6.98-7.02x4.38 1.34 D VVS1 Excellent Medium 576,928,320 5192513006
Round 6.99-7.03x4.26 1.3 E VS1 Excellent Medium Blue 394,409,520 6214247038
Round 7-7.03x4.17 1.23 E VVS2 Excellent Medium 424,766,760 2211426865
Round 7.01-7.07x4.24 1.28 E VVS1 Excellent Medium Blue 503,592,360 5212410082
Round 7.02-7.07x4.25 1.3 F VS1 Excellent None 452,918,760 6351233926
Round 6.98-7x4.37 1.31 F VVS2 Excellent Medium Blue 473,516,640 2116960517
Round 7.01-7.05x4.3 1.31 G VS1 Excellent None 401,072,160 3365551955
Round 7.02-7.05x4.42 1.35 G VVS2 Excellent None 427,488,120 7362221726
Round 7.02-7.06x4.32 1.32 G VVS1 Excellent None 470,701,440 6322631845
Round 7-7.04x4.28 1.29 H VS1 Excellent None 322,011,960 6362905668
Round 7.02-7.05x4.31 1.3 H VVS2 Excellent None 365,600,640 2211392604
Round 6.99-7.01x4.26 1.26 H VVS1 Excellent None 377,424,480 1369481399
Round 7-7.04x4.4 1.33 I VS1 Excellent None 280,065,480 5376391110
Round 7.01-7.05x4.4 1.35 I VVS2 Excellent None 318,680,640 2327078704
Round 6.99-7.04x4.32 1.3 I VVS1 Excellent None 324,967,920 2337590264
Round 6.99-7.02x4.37 1.31 J VS1 Excellent None 239,714,280 2376277975
Round 7-7.04x4.38 1.31 J VVS2 Excellent None 247,972,200 2378388923
Round 7.01-7.04x4.33 1.3 J VVS1 Excellent Medium 269,930,760 6375300487
Round 7-7.03x4.36 1.3 K VS1 Excellent None 202,553,640 2366735084
Round 7.01-7.05x4.31 1.3 K VVS1 Excellent Faint 225,685,200 6321472287
Round 7.02-7.07x4.32 1.31 L VS1 Excellent None 171,492,600 3375119785
Round 7.02-7.05x4.32 1.3 L VVS2 Excellent Faint 202,365,960 7338196146

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 7 LY 2

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 7.2-7.27x4.59 1.5 D VS1 Excellent Very strong 552,979,800 6371686022
Round 7.21-7.26x4.5 1.46 D VVS2 Excellent Strong 696,717,840 2215479008
Round 7.2-7.26x4.59 1.5 D VVS1 Excellent Strong 824,042,160 2366875040
Round 7.19-7.23x4.43 1.41 E VVS2 Excellent None 671,756,400 7331779994
Round 7.2-7.23x4.51 1.47 E VVS1 Excellent Strong 795,147,720 1192633772
Round 7.18-7.21x4.45 1.42 F VS1 Excellent None 611,869,920 2377498561
Round 7.19-7.23x4.51 1.46 F VVS2 Excellent None 707,415,600 6372605639
Round 7.21-7.26x4.37 1.41 G VVS2 Excellent None 528,228,120 2376674760
Round 7.21-7.26x4.34 1.4 G VVS1 Excellent Strong 592,572,000 2368832982
Round 7.2-7.24x4.34 1.4 H VVS1 Excellent Medium 553,032,240 6372456331
Round 7.19-7.25x4.4 1.41 I VS1 Excellent None 394,820,760 6372651315
Round 7.21-7.27x4.58 1.5 I VVS2 Excellent None 501,483,720 6375464439
Round 7.2-7.23x4.35 1.4 J VVS1 Excellent None 479,826,000 6217471363
Round 7.2-7.27x4.61 1.5 J VVS2 Excellent None 424,449,360 2215426599
Round 7.18-7.22x4.35 1.4 K VS1 Excellent None 286,951,680 5363711156
Round 7.21-7.24x4.37 1.37 K VVS2 Excellent None 288,420,000 1359969518
Round 7.21-7.27x4.54 1.5 K VVS1 Excellent None 346,890,600 2356672583

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 8 LY

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 8.01-8.05x5.04 2 D VVS2 Excellent Medium 1,337,220,000 6365539834
Round 8.01-8.06x4.99 2 D VVS1 Excellent Strong 1,471,466,400 2213375231
Round 8.02-8.07x5.07 2.01 E VS1 Excellent Medium 1,093,898,400 6361946288
Round 8.01-8.06x5 2.01 E VVS1 Excellent Medium 1,397,158,920 1333991829
Round 8.02-8.07x5.02 2 F VS1 Excellent Strong 1,029,082,560 7326431032
Round 7.99-8.05x5.02 2.01 F VVS2 Excellent Medium Blue 1,206,329,760 2367765395
Round 8.01-8.08x4.89 1.93 G VS1 Excellent None 977,376,720 5346085573
Round 7.99-8.03x5.01 2.02 G VVS1 Excellent Strong blue 1,066,682,040 5373387442
Round 8-8.06x5.06 2.01 H VS1 Excellent Strong blue 853,775,640 1377605592
Round 8-8.04x5.02 2.01 H VVS2 Excellent Faint 992,059,920 2205204514
Round 8.01-8.05x5.01 2.01 H VVS1 Excellent Medium Blue 1,032,019,200 5212195651
Round 8-8.04x5.02 2.01 I VS1 Excellent None 790,428,120 6214381895
Round 8-8.06x5.03 2.01 I VVS2 Excellent Medium 826,454,400 1369833938
Round 8-8.06x4.98 2.01 I VVS1 Excellent Strong 880,992,000 2366539893
Round 8.01-8.07x4.99 2.01 J VS1 Excellent Medium Blue 646,952,280 6213314851
Round 8-8.04x4.99 2 J VVS2 Excellent None 712,659,600 6302256218
Round 8.02-8.07x5.01 2.01 J VVS1 Excellent Strong blue 747,794,400 1368946510
Round 7.99-8.04x5.03 2.01 K VS1 Excellent Strong 502,008,120 1363797435
Round 8-8.05x5.01 2.01 K VVS2 Excellent Strong blue 537,877,080 1358456303
Round 8-8.05x5.02 2.01 K VVS1 Excellent Strong blue 581,612,040 2203042733
Round 8.01-8.06x5.04 2.01 L VVS2 Excellent None 480,245,520 2368294524
Round 8.02-8.07x4.98 2 L VVS1 Excellent Faint 513,492,480 6345631677

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 8 LY 1

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 8.1x8.16x4.98 2.01 D VS1 Excellent Strong 1,185,878,160 7371155084
Round 8.1x8.13x4.91 2 D VVS2 Excellent Medium 1,337,220,000 1275074995
Round 8.11x8.16x4.94 2.01 D VVS1 Excellent Strong 1,638,802,440 1358409155
Round 8.12-8.17-5.12 2.1 E VS1 Excellent None 1,375,868,280 2211218811
Round 8.1-8.16x5.08 2.06 E VVS2 Excellent None 1,600,101,720 1377030918
Round 8.12x8x16x4.8 1.9 E VVS1 Excellent None 1,658,257,680 1373378174
Round 8.08x8.13x5.04 2.06 F VS1 Excellent Medium 1,059,497,760 1367800140
Round 8.1x8.14x4.9 1.92 F VVS2 Excellent None 1,278,277,440 2357882100
Round 8.1x8.17x5.07 2.05 F VVS1 Excellent NOne 1,489,243,560 1363903309
Round 8.09-8.13x5.07 2.06 G VS1 Excellent Medium 1,013,088,360 6361894559
Round 8.08-8.12x4.99 2.01 G VVS1 Excellent Strong 1,172,558,400 7366538617
Round 8.09-8.1x4.82 1.89 H VS1 Excellent None 838,463,160 7346946741
Round 8.09-8.14x4.97 2.01 H VVS2 Excellent Medium 915,549,960 2211372176
Round 8.1-8.12x5 2.02 H VVS1 Excellent None 1,226,886,240 1156093270
Round 8.09-8.12x4.98 2.01 I VS1 Excellent None 808,782,120 6375586408
Round 8.12-8.15x4.96 2.01 I VVS2 Excellent Medium 866,361,240 6361946495
Round 8.1-8.14x5.08 2.07 I VVS1 Excellent Strong 910,358,400 2364936427
Round 8.1-8.14x4.98 2.01 J VS1 Excellent Medium 666,564,840 7361553474
Round 8.11-8.16x4.93 2 J VVS2 Excellent None 719,686,560 6302853264
Round 8.11-8.15x4.95 2.01 J VVS1 Excellent Strong 765,624,000 5212314731
Round 8.1-8.17x4.99 2.01 K VVS2 Excellent Medium 529,329,360 6352921556
Round 8.12-8.17x4.99 2.03 K VVS1 Excellent Medium, Blue 651,514,560 6352214872
Round 8.09-8.14x4.94 2.01 L VS1 Excellent None 437,874,000 1375661916
Round 8.12-8.14x4.99 2.01 L VVS2 Excellent None 466,086,720 2378004891
Round 8.09-8.14x4.94 2.01 L VVS1 Excellent Medium, Blue 479,826,000 6193588934

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 9 LY

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 9.01- 9.05x5.49 2.72 D VVS1 Excellent Medium 3,174,088,320 2195943136
Round 9.01- 9.08x5.64 2.91 E VS1 Excellent None 2,624,726,880 1248206546
Round 9.01- 9.06x5.65 2.88 E VVS2 Excellent None 3,126,263,040 7282534295
Round 8.98- 9.06x5.58 2.84 D VVS1 Excellent None 4,133,530,560 5211370173
Round 9.02- 9.09x5.72 2.91 E VVS1 Excellent None 3,729,532,800 2366971431
Round 9.02-9.06x5.67 2.9 L VVS1 Excellent None 951,523,800 5366862228
Round 9.02-9.06x5.67 2.9 K VVS2 Excellent Medium 954,355,560 1365934608
Round 9.02-9.08x5.65 2.85 I VVS2 Excellent None 1,632,771,840 6194955645
Round 9.02-9.08x5.68 2.9 G VVS1 Excellent Strong 1,861,672,440 6213248386
Round 9.02-9.07x5.69 2.86 H VVS2 Excellent None 1,934,721,360 6335845662

GIÁ LẺ KIM CƯƠNG GIA 10 LY

Giác cắt Kích cỡ (ly) Carat Nước màu Độ sạch Cắt, Bóng, Đối xứng Phản quang Giá VNĐ Mã số GIA
Round 10.06- 10.13x6.33 4.03 F VVS1 Excellent Strong 4,590,178,080 5212336254
Round 10.13- 10.17x6.36 4.08 D VS1 Excellent Strong 4,620,383,520 1357305157
Round 10.04- 10.11x6.34 4.01 F VS1 Excellent None 4,719,914,640 2366798798
Round 10.11- 10.18x6.26 4.01 E VVS1 Excellent Strong 4,757,881,200 1365785131
Round 10.04- 10.06x5.97 3.62 F VVS2 Excellent None 4,873,983,360 6371599238
Round 10.04- 10.09x6.28 3.87 E VS1 Excellent None 5,305,931,640 5192968014
Round 10.2- 10.27x6.2 4.01 E VVS2 Excellent None 6,221,271,840 1353487580
Round 10.09- 10.15x6.31 4.01 D VVS2 Excellent None 7,294,351,560 2211328761
Round 10.13- 10.19x6.35 4.06 D VVS1 Excellent None 9,048,522,000 5212246616
Round 10.04-10.1x6.3 4.01 G VS1 Excellent Medium 3,389,774,040 5202570608
Round 10-10.04x6.3 3.91 G VVS1 Excellent Faint 3,940,866,000 5201803700
Round 10.06-10.12x6.3 3.94 H VS1 Excellent None 3,430,834,560 2135082065
Round 10.07-10.14x6.33 4.01 H VVS2 Excellent None 3,780,924,000 6362152672
Round 10.09-10.15x6.31 4.02 I VS1 Excellent None 2,982,944,520 2366380433
Round 10.06-10.14x6.34 4.02 I VVS1 Excellent None 3,467,804,760 2215455946
Round 10.08-10.13x6.34 4.01 K VS1 Excellent None 1,823,968,080 5212270503
Round 10.06-10.13x6.37 4 K VVS1 Excellent Strong blue 1,855,327,200 2327557384
Round 10.1-10.11x5.91 3.62 L VVS1 Excellent None 1,461,712,560 6342690013

Xem thêm: BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG SỈ

Tỷ lệ thu mua – thu đổi sản phẩm kim cương tự nhiên
CHỦNG LOẠI BÁN LẠI ĐỔI HÀNG
I. Kim cương viên    
   1. Kim cương trắng, cắt dạng tròn    
        Kích thước trên 10.0 ly Liên hệ hệ thống JEMMIA  – Chỉ thu lại những viên kim cương nước D và độ sạch VVS trở lên. Liên hệ hệ thống JEMMIA  – Chỉ thu lại những viên kim cương nước D và độ sạch VVS trở lên.
        Kích thước từ 10.0 ly trở xuống – Dưới 3 năm 90%

– Trên 3 năm 93%

– Dưới 3 năm: 93%

– Trên 3 năm: 95%

   2.Kim cương màu 80% 80%
   3.Kim cương trắng ( không phải cắt dạng tròn) 80% 80%
II. Trang sức vàng tây    
   1.Trang sức kim cương gắn sẵn 70% 75%
   2.Trang sức Ổ kim cương 70% 75%
   3.Trang sức Nhẫn đính hôn Kim cương, nhẫn cưới 70% 75%

 Lưu ý:

  • Kim cương và trang sức là tài sản quý giá nên Quý Khách cần lưu ý trong quá trình sử dụng , không để các sản phẩm kim cương cọ sát, va chạm nhau, khi bảo quản sản phẩm trong hộp phải để mỗi sản phẩm 1 ngăn riêng và có lót vải mềm.
  • Kim cương rời khi thực hiện mua và đổi phải còn nguyên hiện trạng ban đầu, không trầy xước, nứt mẻ.
  • HẠN CHẾ ĐEO KIM CƯƠNG VÀ TRANG SỨC khi chơi thể thao, làm việc nhà, làm vườn , làm việc có tiếp xúc với hóa chất, va chạm gây thiệt hại cho kim cương và trang sức.
  • Đối với Kim cương đầu yếu thì áp dụng tỷ lệ mua – đổi như Kim cương có giá trị cao liền kề (Ví dụ: kim cương có kích thước 5.98 – 6.02 ly, áp dụng như 6.0 ly).
  • Đối với các hóa đơn mua trước đó mà khách hàng mua bán trao đổi thì áp dụng đúng tỷ lệ thu đổi ghi trên hóa đơn.

Trường hợp thất lạc giấy kiểm định của kim cương (nếu có)

NHÓM CÒN HÓA ĐƠN MẤT HÓA ĐƠN
Kim cương rời 3.6-4.1 mm thu phí 1.400.000 đ/viên

4.2-5.3 mm thu phí 2.000.000 đ/viên

5.4-7.1 mm thu phí 3.000.000 đ/viên

7.2-8.0 mm thu phí 5.000.000 đ/viên

>8.1 mm thu phí 10.000.000 đ/viên

Nếu không xác định được thì liên hệ hệ thống JEMMIA

Chứng nhận kiểm định kim cương GIA là gì? Vì sao mua kim cương phải có?

GIA (Gemological Institute Of America) – Trung tâm Đá Quý Hoa Kỳ. Đây là một đơn vị có uy tín toàn cầu trong việc giám định đá quý. Gemological Institute Of America được xem là chuẩn mực để định danh, định tính của mỗi viên đá quý trên thị trường.

Cách xem giấy kiểm định GIA và những thông số cần quan tâm khi mua kim cương tự nhiên

1. Giấy kiểm định kim cương GIA

giấy kiểm định kim cương GIA

2. Giác cắt (Cut)

Giác cắt kim cương càng đẹp thì giá trị càng cao. Tùy thuộc vào nhu cầu và tài chính thực tế mà quý khách lựa chọn giác cắt phù hợp. Gợi ý quý khách nên chọn giác cắt từ Very Good trở lên.

giác cắt kim cương gia

3. Nước / màu (Color)

Trên thang màu, kim cương có nước màu càng đổ về nước D thì càng đẹp giá trị càng cao. Gợi ý quý khách nên chọn kim cương có nước màu từ H -> D

nước màu kim cương gia

4. Độ tinh khiết (Clarity)

Độ tinh khiết phản ánh sự nguyên chất, không pha nhiễm tạp chất có trong viên kim cương. Vì thế độ tinh khiết càng cao giá trị của viên kim cương càng cao. Gợi ý quý khách nên chọn kim cương từ VVS1 trở lên để viên kim cương đạt được độ hoàn hảo nhất.

độ tinh khiết của kim cương

5. Kích cỡ viên kim cương (Carat weight / Measurements)

Kim cương có kích cỡ càng lớn thì giá trị càng cao.

kích cỡ kim cương gia

Hiện nay kim cương tự nhiên không còn là sự lựa chọn hợp lý vì mức giá quá cao, thay vào đó người dùng có thể lựa chọn Moissanite một loại đá có vẻ đẹp và đặc tính tốt hơn hẳn những loại kim cương nhân tạo đang có trên thị trường nhưng giá cả lại vô cùng hợp lý trong điều kiện kinh tế hiện nay.

Bạn hãy xem thêm:

Hiện tại Jemmia có 3 Showroom để quý khách hàng trải nghiệm trực tiếp trang sức Moissanite tại:

Kiến thức kim cương

Hiểu được tiêu chuẩn 4C của một viên kim cương (màu sắc, đường cắt, carat, độ trong) và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, giá cả và giá trị của nó. Xem thêm