jemmia trùm kim cương sỉ GIA

Bảng giá kim cương vàng GIA 2021 – Giá sỉ mới cập nhật

Bảng giá kim cương vàng Fancy kiểu Cushion
Cỡ (Ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
8.07
Intense
VVS2
478.888.000
7.88
Intense
VVS2
491.105.000
8.43
VVS1
610.939.000
8.51
VVS1
880.602.000
9.21
Intense
VVS2
2.041.583.000
13.21
VVS1
4.742.674.000
Bảng giá kim cương vàng Fancy kiểu Radiant
Cỡ (Ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
6.58
Intense
VVS1
174.121.000
7.37
Intense
VS1
315.945.000
7.68
Intense
VVS2
412.414.000