jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

Bảng giá sỉ kim cương GIA 2021 cập nhật mới nhất

Flash Sale kim cương giá sỉ kiểm định GIA

Cơ hội sở hữu kim cương giá tốt, kim cương giá rẻ chưa từng có

(Giảm đến 35% so với trước khi Covid)

3 ly 6
4 ly
4 ly 5
5 ly
5 ly 4
6 ly
6 ly 3
6 ly 8
7 ly
7 ly 2
8 ly
8 ly 1
8 ly 6
9 ly
10 ly
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 3 LY 6
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
3.6
J
VVS1
4.200.719,04
3.62
I
VVS2
4.640.009,92
3.61
G
VS1
4.804.744
3.62
H
VVS2
5.134.212,16
3.6
F
VS1
5.326.401,92
3.62
D
VS1
5.326.401,92
3.61
G
VVS1
5.491.136
3.61
E
VVS2
5.765.692,8
3.62
D
VVS2
6.040.249,6
3.6
F
VVS1
6.424.629,12
3.61
E
VVS1
7.193.388,16
3.62
D
VVS1
7.275.755,2
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 4 LY
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
4
K
VVS1
5.793.148,48
4.01
J
VS1
6.726.641,6
4
J
VVS2
6.754.097,28
4.01
I
VS1
6.754.097,28
4.01
G
VS1
6.809.008,64
4.01
H
VVS2
6.973.742,72
4.02
G
VVS2
7.962.147,2
4
H
VVS1
7.989.602,88
4
G
VVS1
8.319.071,04
4
E
VS1
8.428.893,76
4
D
VS1
8.483.805,12
4
F
VVS2
8.483.805,12
4
E
VVS2
8.648.539,2
4.01
D
VVS2
8.895.640,32
4
E
VVS1
9.938.956,16
4.01
E
VVS1
10.076.234,56
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 4 LY 5
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
4.51
D
VVS1
22.042.000
4.53
D
VVS2
17.201.000
4.53
D
VS1
16.068.000
4.51
D
VS2
15.656.000
4.53
E
VVS1
20.909.000
4.53
E
VVS2
16.686.000
4.53
E
VS1
15.553.000
4.55
E
VS2
15.038.000
4.54
F
VVS1
20.600.000
4.54
F
VVS2
15.965.000
4.5
F
VS1
15.553.000
4.5
F
VS2
13.905.000
4.53
G
VVS1
15.244.000
4.52
G
VVS2
15.450.000
4.52
G
VS1
14.008.000
4.5
G
VS2
13.390.000
4.52
H
VVS1
14.523.000
4.52
H
VVS2
14.111.000
4.5
H
VS1
13.596.000
4.51
H
VS2
13.905.000
4.55
I
VVS1
14.214.000
4.55
I
VVS2
13.493.000
4.5
I
VS1
14.008.000
4.51
I
VS2
12.051.000
4.5
J
VVS1
11.948.000
4.53
J
VVS2
12.772.000
4.53
J
VS1
12.463.000
4.55
J
VS2
9.682.000
4.55
K
VVS1
13.390.000
4.53
K
VVS2
11.536.000
4.52
K
VS1
10.403.000
4.54
K
VS2
9.064.000
4.48
L
VVS1
10.094.000
4.5
L
VVS2
8.240.000
4.53
L
VS1
9.270.000
4.55
L
VS2
7.931.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 5 LY
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
05.01
D
VVS1
42.230.000
05.04
D
VVS2
35.741.000
05.05
D
VS1
34.917.000
05.04
D
VS2
34.608.000
05.03
E
VVS1
40.067.000
05.04
E
VVS2
37.183.000
05.01
E
VS1
28.634.000
05.02
E
VS2
25.956.000
05.01
F
VVS1
39.037.000
05.02
F
VVS2
33.681.000
05.04
F
VS1
36.256.000
05.01
F
VS2
26.677.000
5-5
G
VVS1
33.784.000
05.03
G
VVS2
30.282.000
05.05
G
VS1
28.016.000
05.04
G
VS2
33.475.000
05.01
H
VVS1
30.385.000
05.01
H
VVS2
29.870.000
05.05
H
VS1
36.050.000
05.02
H
VS2
32.033.000
05.04
I
VVS1
32.754.000
5
I
VVS2
32.239.000
05.06
I
VS1
29.046.000
05.05
I
VS2
30.179.000
05.03
J
VVS1
27.398.000
05.02
J
VVS2
23.381.000
05.03
J
VS1
25.853.000
05.07
J
VS2
21.836.000
5.11
K
VVS1
21.424.000
05.08
K
VVS2
20.291.000
05.04
K
VS1
21.321.000
05.02
K
VS2
15.553.000
5.13
L
VVS1
15.450.000
05.06
L
VVS2
17.098.000
05.01
L
VS1
17.613.000
05.05
L
VS2
16.377.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 5 LY 4
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
5.43
D
VVS1
75.602.000
5.46
D
VVS2
59.328.000
5.42
D
VS1
51.603.000
5.50
D
VS2
46.556.000
5.4
E
VVS1
67.877.000
5.55
E
VVS2
66.744.000
5.43
E
VS1
46.144.000
5.43
E
VS2
44.496.000
5.42
F
VVS1
65.302.000
5.41
F
VVS2
47.277.000
5.45
F
VS1
44.084.000
5.47
F
VS2
43.775.000
5.41
G
VVS1
48.719.000
5.4
G
VVS2
47.483.000
5.4
G
VS1
47.071.000
5.4
G
VS2
43.363.000
5.47
H
VVS1
46.659.000
5.49
H
VVS2
45.629.000
5.46
H
VS1
44.496.000
5.4
H
VS2
44.908.000
5.43
I
VVS1
39.861.000
5.4
I
VVS2
39.140.000
5.41
I
VS1
38.007.000
5.4
I
VS2
37.080.000
5.47
J
VVS1
33.784.000
5.44
J
VVS2
35.020.000
5.44
J
VS1
32.136.000
5.4
J
VS2
30.591.000
5.65
K
VVS1
38.522.000
5.41
K
VVS2
31.209.000
5.44
K
VS1
25.750.000
5.41
K
VS2
25.441.000
5.47
L
VVS1
23.896.000
5.41
L
VS1
19.879.000
5.46
L
VS2
19.776.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 6 LY
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
06.01
D
VVS1
143.479.000
06.01
D
VVS2
140.183.000
06.05
D
VS1
102.382.000
06.04
D
VS2
89.919.000
06.02
E
VVS1
137.299.000
06.03
E
VVS2
98.880.000
06.01
E
VS1
92.185.000
06.03
E
VS2
86.417.000
06.05
F
VVS1
133.488.000
06.04
F
VVS2
96.614.000
06.04
F
VS1
83.739.000
06.02
F
VS2
82.915.000
6
G
VVS1
97.026.000
06.01
G
VVS2
89.816.000
6
G
VS1
83.945.000
06.02
G
VS2
77.971.000
06.01
H
VVS1
84.975.000
06.04
H
VVS2
86.005.000
06.05
H
VS1
78.383.000
06.04
H
VS2
75.911.000
06.05
I
VVS1
82.091.000
06.02
I
VVS2
74.366.000
06.05
I
VS1
67.362.000
06.02
I
VS2
67.053.000
06.02
J
VVS1
70.040.000
06.03
J
VVS2
68.598.000
06.05
J
VS1
55.208.000
06.08
J
VS2
62.727.000
06.04
K
VVS1
52.221.000
6.21
K
VVS2
63.654.000
06.06
K
VS1
52.118.000
06.04
K
VS2
52.221.000
06.05
L
VVS1
50.882.000
6
L
VS1
35.432.000
5.99
L
VS2
35.947.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 6 LY 3
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
6.31
D
VVS1
265.019.000
6.3
D
VVS2
256.882.000
6.31
D
VS1
223.098.000
6.33
D
VS2
202.498.000
6.31
E
VVS1
263.989.000
6.33
E
VVS2
233.913.000
6.32
E
VS1
208.266.000
6.33
E
VS2
203.219.000
6.32
F
VVS1
245.346.000
6.32
F
VVS2
221.965.000
6.33
F
VS1
208.884.000
6.31
F
VS2
187.872.000
6.31
G
VVS1
180.147.000
6.32
G
VVS2
177.984.000
6.32
G
VS1
194.979.000
6.34
G
VS2
181.898.000
6.33
H
VVS1
168.096.000
6.33
H
VVS2
185.709.000
6.31
H
VS1
174.482.000
6.31
H
VS2
168.920.000
6.33
I
VVS1
143.788.000
6.32
I
VVS2
136.887.000
6.32
I
VS1
132.561.000
6.32
I
VS2
126.793.000
6.33
J
VVS1
126.896.000
6.34
J
VVS2
112.167.000
6.33
J
VS1
106.605.000
6.35
J
VS2
108.047.000
6.33
K
VVS1
100.219.000
6.32
K
VVS2
79.104.000
6.33
K
VS1
96.408.000
6.35
K
VS2
95.687.000
6.39
L
VVS1
89.095.000
6.36
L
VVS2
80.443.000
6.34
L
VS1
74.366.000
6.34
L
VS2
82.503.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 6 LY 8
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
6.85
D
VVS1
364.929.000
6.83
D
VVS2
325.480.000
6.84
D
VS1
316.725.000
6.84
D
VS2
260.075.000
6.83
E
VVS1
329.909.000
6.82
E
VVS2
312.605.000
6.82
E
VS1
288.297.000
6.78
E
VS2
244.522.000
6.81
F
VVS1
320.536.000
6.81
F
VVS2
288.812.000
6.86
F
VS1
277.997.000
6.77
F
VS2
287.782.000
6.87
G
VVS1
266.976.000
6.8
G
VVS2
253.277.000
6.81
G
VS1
237.621.000
6.77
G
VS2
215.373.000
6.84
H
VVS1
235.561.000
6.8
H
VVS2
214.446.000
6.83
H
VS1
208.678.000
6.8
H
VS2
225.158.000
6.82
I
VVS1
184.988.000
6.81
I
VVS2
167.581.000
6.84
I
VS1
233.398.000
6.81
I
VS2
168.508.000
6.83
J
VVS1
150.792.000
6.82
J
VVS2
143.376.000
6.81
J
VS1
136.372.000
6.82
J
VS2
121.334.000
6.84
K
VVS1
106.399.000
6.82
K
VVS2
112.373.000
6.83
K
VS1
112.476.000
6.8
L
VVS1
103.206.000
6.84
L
VVS2
88.271.000
6.81
L
VS1
104.339.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 7 LY
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
7
D
VVS1
474.933.000
7
D
VVS2
385.014.000
07.06
D
VS1
343.608.000
07.01
D
VS2
399.537.000
7
E
VVS1
423.433.000
7
E
VVS2
368.534.000
07.02
E
VS1
415.193.000
07.07
E
VS2
326.819.000
07.05
F
VVS1
407.880.000
07.01
F
VVS2
359.264.000
7
F
VS1
298.082.000
07.04
F
VS2
310.442.000
07.09
G
VVS1
374.817.000
07.01
G
VVS2
292.726.000
07.04
G
VS1
319.712.000
07.06
G
VS2
283.765.000
07.07
H
VVS1
318.167.000
07.01
H
VVS2
271.405.000
6.99
H
VS1
230.102.000
7
H
VS2
222.480.000
07.07
I
VVS1
236.179.000
7
I
VVS2
199.202.000
07.08
I
VS1
241.020.000
07.06
I
VS2
187.048.000
07.01
J
VVS1
176.439.000
07.03
J
VVS2
157.693.000
07.07
J
VS1
152.955.000
7.13
J
VS2
174.482.000
07.01
K
VVS1
139.256.000
7
K
VVS2
126.175.000
07.07
K
VS2
117.935.000
07.07
L
VVS1
124.012.000
07.04
L
VVS2
113.403.000
7.11
L
VS1
130.501.000
7.19
L
VS2
114.742.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 7 LY 2
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
7.23
D
VVS1
559.702.000
7.22
D
VVS2
528.596.000
7.26
D
VS1
483.585.000
7.23
D
VS2
357.513.000
7.23
E
VVS1
506.554.000
7.22
E
VVS2
489.044.000
7.24
E
VS1
438.265.000
7.26
E
VS2
379.967.000
7.25
F
VVS1
469.474.000
7.24
F
VVS2
407.571.000
7.25
F
VS1
406.438.000
7.24
F
VS2
367.607.000
7.25
G
VVS1
421.064.000
7.21
G
VVS2
313.326.000
7.25
G
VS1
372.345.000
7.2
G
VS2
338.355.000
7.25
H
VVS1
345.050.000
7.22
H
VVS2
330.630.000
7.27
H
VS1
335.059.000
7.26
H
VS2
303.438.000
7.46
I
VVS1
296.125.000
7.23
I
VVS2
280.675.000
7.26
I
VS1
274.289.000
7.23
I
VS2
234.943.000
7.21
J
VVS1
230.720.000
7.22
J
VVS2
230.617.000
7.23
J
VS1
221.038.000
7.27
J
VS2
198.996.000
7.27
K
VVS1
194.979.000
7.26
K
VVS2
181.692.000
7.29
K
VS1
200.953.000
7.24
K
VS2
164.388.000
7.18
L
VVS1
149.659.000
7.27
L
VS1
138.741.000
7.19
L
VS2
114.742.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 8 LY
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
8
D
VVS1
1.239.399.000
8
D
VVS2
984.371.000
08.02
D
VS1
922.777.000
8
D
VS2
807.108.000
8
E
VVS1
1.128.056.000
08.02
E
VVS2
789.083.000
08.02
E
VS1
779.401.000
08.01
E
VS2
721.618.000
08.02
F
VVS1
984.165.000
8
F
VVS2
904.340.000
8
F
VS1
761.376.000
08.04
F
VS2
719.043.000
08.02
G
VVS1
716.365.000
8
G
VVS2
773.839.000
08.01
G
VS1
698.958.000
08.01
G
VS2
604.301.000
8
H
VVS1
690.821.000
8
H
VVS2
604.507.000
08.02
H
VS1
629.124.000
08.02
H
VS2
561.350.000
08.01
I
VVS1
530.347.000
08.02
I
VVS2
518.090.000
08.01
I
VS1
488.117.000
08.03
I
VS2
460.204.000
08.01
J
VVS1
438.574.000
8
J
VVS2
435.072.000
08.04
J
VS1
414.884.000
08.03
J
VS2
371.006.000
08.01
K
VVS1
386.044.000
08.05
K
VVS2
327.643.000
08.02
K
VS1
294.271.000
08.04
L
VVS1
285.310.000
08.01
L
VS1
257.397.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 8 LY 1
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
8.11
D
VVS1
1.201.907.000
8.11
D
VVS2
975.925.000
8.14
D
VS1
815.245.000
8.1
D
VS2
749.943.000
8.14
E
VVS1
1.014.447.000
8.1
E
VVS2
881.371.000
8.18
E
VS1
811.331.000
8.11
E
VS2
732.433.000
8.13
F
VVS1
906.194.000
8.11
F
VVS2
910.623.000
8.1
F
VS1
749.737.000
8.13
F
VS2
741.188.000
8.1
G
VVS1
835.742.000
8.13
G
VVS2
780.225.000
8.12
G
VS1
723.884.000
8.12
G
VS2
615.940.000
8.14
H
VVS1
942.862.000
8.14
H
VVS2
647.870.000
8.11
H
VS1
852.531.000
08.09
H
VS2
560.526.000
8.1
I
VVS1
557.436.000
8.1
I
VVS2
515.618.000
8.14
I
VS1
486.778.000
8.15
I
VS2
457.732.000
8.14
J
VVS1
461.234.000
8.13
J
VVS2
412.412.000
8.14
J
VS1
393.563.000
08.06
J
VS2
374.920.000
8.1
K
VVS1
365.032.000
8.14
K
VVS2
340.415.000
8.1
L
VVS1
268.521.000
8.13
L
VVS2
283.250.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 8 LY 6
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
8.61
D
VVS1
1.391.427.000
8.79
D
VVS2
1.594.646.000
8.6
D
VS1
1.177.187.000
8.67
D
VS2
1.128.983.000
8.69
E
VVS1
1.653.253.000
8.66
E
VVS2
1.137.223.000
8.64
E
VS1
1.116.108.000
8.63
E
VS2
1.055.132.000
8.63
F
VVS1
1.306.555.000
8.6
F
VVS2
1.177.908.000
8.64
F
VS1
1.054.102.000
8.6
F
VS2
972.320.000
8.6
G
VVS1
1.071.303.000
8.6
G
VVS2
971.084.000
8.61
G
VS1
1.171.625.000
8.64
G
VS2
883.122.000
8.61
H
VVS1
866.951.000
8.63
H
VVS2
1.098.289.000
8.62
H
VS1
902.692.000
8.61
H
VS2
759.934.000
8.6
I
VVS1
789.907.000
8.62
I
VVS2
764.363.000
8.6
I
VS2
673.826.000
8.61
J
VVS1
722.030.000
8.62
J
VVS2
615.322.000
8.76
J
VS1
559.084.000
8.6
J
VS2
568.148.000
8.65
K
VVS1
521.695.000
8.71
K
VVS2
550.020.000
8.65
K
VS1
452.582.000
8.63
K
VS2
453.921.000
8.68
L
VVS1
448.771.000
8.62
L
VVS2
366.165.000
8.65
L
VS1
408.601.000
8.71
L
VS2
376.980.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 9 LY
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
9.13
D
VVS1
3.016.458.000
09.02
D
VVS2
2.002.423.000
9.18
D
VS1
2.095.226.000
9.17
D
VS2
1.379.170.000
9
E
VVS1
1.849.262.000
9.19
E
VVS2
2.238.808.000
09.08
E
VS1
1.276.891.000
09.02
E
VS2
1.314.692.000
09.06
F
VVS1
1.877.999.000
9.13
F
VVS2
1.818.980.000
9.19
F
VS1
1.695.895.000
09.01
F
VS2
1.180.483.000
9.18
G
VVS1
1.537.172.000
9.12
G
VVS2
1.721.439.000
09.09
G
VS1
1.124.245.000
9.22
G
VS2
1.218.181.000
9.25
H
VVS1
1.475.990.000
09.09
H
VVS2
1.347.240.000
09.02
H
VS1
1.126.614.000
9.1
H
VS2
1.100.864.000
9.15
I
VVS1
1.067.801.000
9.19
I
VVS2
1.040.506.000
9.11
I
VS1
924.013.000
9.1
I
VS2
922.365.000
9.13
J
VVS1
1.054.308.000
9.15
J
VVS2
849.132.000
9.14
J
VS1
792.379.000
9.16
J
VS2
784.345.000
9.16
K
VVS1
784.345.000
9
K
VVS2
668.264.000
09.09
K
VS1
686.907.000
9.13
K
VS2
771.058.000
9.17
L
VS1
589.881.000
9.18
L
VS2
501.713.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 10 LY
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
10.38
D
VVS1
5.349.202.000
10.07
D
VVS2
4.172.427.000
10.24
D
VS1
3.690.902.000
10.08
D
VS2
2.841.049.000
10.04
E
VVS1
4.032.862.000
10.16
E
VVS2
3.605.618.000
10.22
E
VS1
3.106.995.000
10.05
E
VS2
2.893.373.000
10.06
F
VVS1
3.435.050.000
10.16
F
VVS2
3.258.096.000
10.06
F
VS1
2.723.423.000
10.2
G
VVS1
3.341.526.000
10.03
G
VVS2
2.645.658.000
10.02
G
VS1
2.464.584.000
10.12
G
VS2
2.151.567.000
10.84
H
VVS1
3.487.065.000
10.04
H
VVS2
2.394.647.000
10.06
H
VS1
1.820.422.000
10.07
H
VS2
1.955.352.000
10.21
I
VVS1
1.965.137.000
10.15
I
VVS2
1.867.184.000
10.49
I
VS2
1.874.291.000
10.14
J
VVS1
1.447.047.000
10.12
J
VVS2
1.907.457.000
10.11
J
VS1
1.233.528.000
10.17
K
VVS1
1.268.342.000
10.11
K
VVS2
1.192.019.000
10.05
K
VS1
1.201.598.000
10.16
K
VS2
1.106.838.000
10.72
L
VVS1
1.212.928.000
10.02
L
VVS2
881.474.000
10.06
L
VS1
939.360.000