BẢNG GIÁ SỈ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA

Giá bán kim cương tự nhiên sỉ có giấy kiểm định quốc tế GIA, IGI uy tín thế giới, giá trị toàn cầu.

Kích cỡ (ly)
Màu, độ tinh khiết, giác cắt
Giá
3 Ly 6
F/VVS2/Excellent/Kiểm định GIA
6,955,200
4 Ly 5
F/VS1/Excellent/Kiểm định GIA
14,084,280
5 Ly 4
F/VS1/Excellent/Kiểm định GIA
44,132,400
6 Ly 3
F/VS1/Excellent/Kiểm định GIA
159,298,920
7 Ly 2
F/VS1/Excellent/Kiểm định GIA
354,240,480
8 Ly 1
F/VS1/Excellent/Kiểm định GIA
613,393,440
9 Ly
G/VVS1/Excellent/Kiểm định GIA
979,827,600
10 Ly
F/VVS1/Excellent/Kiểm định GIA
2,415,883,200

Lưu ý: Kim cương tự nhiên giá sỉ không áp dụng thu mua thu đổi

tất cả
3 ly 6
4 ly
4 ly 5
5 ly
5 ly 4
6 ly
6 ly 3
7 ly
7 ly 2
8 ly
8 ly1
9 ly
10 ly
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 3 LY 6
Giác cắt
Kích cỡ (ly)
Carat
Nước màu
Độ sạch
Cắt, Bóng, Đối xứng
Phản quang
Giá VNĐ
Mã số GIA
Round
3.62-3.64x2.23
0.18
D
VVS2
Excellent
None
8,201,340
Round
3.62-3.64x2.22
0.18
D
VVS1
Excellent
None
8,809,920
Round
3.6-3.63x2.24
0.18
D
IF
Excellent
None
8,867,880
Round
3.61-3.63x2.27
0.18
E
VVS2
Excellent
Faint
5,911,920
Round
3.58-3.61x2.25
0.18
E
VVS1
Excellent
None
6,433,560
Round
3.62-3.64x2.24
0.18
F
VVS2
Excellent
None
6,955,200
Round
3.6-3.62x2.28
0.18
G
VVS2
Excellent
None
5,303,340
Round
3.59-3.61x2.26
0.18
H
VVS1
Excellent
None
4,868,640
Round
3.6-3.62x2.19
0.17
J
VVS1
Excellent
None
4,433,940
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 4 LY
Giác cắt
Kích cỡ (ly)
Carat
Nước màu
Độ sạch
Cắt, Bóng, Đối xứng
Phản quang
Giá VNĐ
Mã số GIA
Round
3.98-3.99x2.5
0.24
D
VS1
Excellent
Medium, Blue
7,853,580
Round
3.98-3.99x2.37
0.23
D
VVS2
Excellent
Strong, Blue
8,578,080
Round
3.98-4.02x2.38
0.23
D
VVS1
Excellent
None
10,345,860
Round
3.98-4x2.36
0.23
E
VS1
Excellent
None
7,766,640
Round
3.99-4.02x2.4
0.23
E
VVS2
Excellent
Medium, Blue
8,143,380
Round
3.98-4x2.37
0.23
E
VVS1
Excellent
Faint
8,983,800
Round
3.99-4.02x2.5
0.24
F
VVS2
Excellent
Faint
8,288,280
Round
3.98-4x2.46
0.23
G
VVS2
Excellent
Medium, Blue
7,273,980
Round
3.98-4x2.39
0.23
H
VVS2
Excellent
Medium, Blue
7,447,860
Round
4.01-4.02x2.53
0.25
H
VVS1
Excellent
Strong, Blue
8,694,000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 4 LY 5
Giác cắt
Kích cỡ (ly)
Carat
Nước màu
Độ sạch
Cắt, Bóng, Đối xứng
Phản quang
Giá VNĐ
Mã số GIA
Round
4.48-4.5x2.81
0.34
D
VS1
Excellent
Medium, Blue
15,243,480
Round
4.48-4.5x2.8
0.35
D
VVS2
Excellent
Faint
15,910,020
Round
4.48-4.51x2.83
0.35
D
VVS1
Excellent
Very Strong
18,808,020
Round
4.48-4.5x2.71
0.33
E
VS1
Excellent
None
14,576,940
Round
4.48-4.5x2.64
0.32
E
VVS2
Excellent
None
15,910,020
Round
4.49-4.52x2.68
0.33
E
VVS1
Excellent
Strong
18,721,080
Round
4.49-4.5x2.68
0.33
F
VS1
Excellent
None
14,084,280
Round
4.49-4.51x2.77
0.34
F
VVS2
Excellent
Faint
15,272,460
Round
4.49-4.51x2.79
0.35
F
VVS1
Excellent
Strong, Blue
16,692,480
Round
4.49-4.5x2.73
0.33
G
VS1
Excellent
None
14,026,320
Round
4.48-4.52x2.79
0.35
G
VVS2
Excellent
Strong
14,200,200
Round
4.49-4.51x2.69
0.32
G
VVS1
Excellent
None
14,982,660
Round
4.48-4.5x2.7
0.33
H
VS1
Excellent
Medium, Blue
12,867,120
Round
4.49-4.51x2.81
0.35
H
VVS2
Excellent
Strong, Blue
13,359,780
Round
4.49-4.53x2.69
0.33
H
VVS1
Excellent
None
14,490,000
Round
4.48-4.52x2.79
0.34
I
VS1
Excellent
None
10,983,420
Round
4.48-4.49x2.8
0.34
I
VVS2
Excellent
None
11,331,180
Round
4.48-4.5x2.69
0.33
I
VVS1
Excellent
None
12,055,680
Round
4.49-4.52x2.76
0.35
J
VS1
Excellent
None
9,911,160
Round
4.48-4.5x2.77
0.34
J
VVS2
Excellent
Medium, Blue
10,374,840
Round
4.48-4.51x2.84
0.35
J
VVS1
Excellent
Medium, Blue
10,925,460
Round
4.49-4.52x2.72
0.33
K
VS1
Excellent
Faint
5,361,300
Round
4.48-4.5x2.77
0.34
L
VS1
Excellent
Faint
6,665,400
Round
4.49-4.5x2.81
0.35
L
VVS2
Excellent
None
8,230,320
Round
4.49-4.53x2.83
0.35
L
VVS1
Excellent
Strong, Blue
8,317,260
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 5 LY
Giác cắt
Kích cỡ (ly)
Carat
Nước màu
Độ sạch
Cắt, Bóng, Đối xứng
Phản quang
Giá VNĐ
Mã số GIA
Round
4.98-5.01x3.01
0.46
D
VS1
Excellent
None
30,801,600
Round
5.01-5.03x3.01
0.46
D
VVS2
Excellent
Very strong
34,776,000
Round
4.98-5x2.95
0.44
D
VVS1
Excellent
Faint
36,570,000
Round
4.99-5.03x2.99
0.45
E
VS1
Excellent
None
29,725,200
Round
5.02-5.03x3.01
0.45
E
VVS2
Excellent
Medium
33,120,000
Round
4.99-5.02x3.03
0.46
E
VVS1
Excellent
None
34,665,600
Round
5-5.02x2.95
0.45
F
VS1
Excellent
None
28,869,600
Round
5.02-5.05x3
0.46
F
VVS2
Excellent
None
30,939,600
Round
5-5.04x3.07
0.47
F
VVS1
Excellent
Strong
36,183,600
Round
5.02-5.04x3.01
0.46
G
VVS2
Excellent
None
27,765,600
Round
4.99-5.02x3.08
0.47
G
VVS1
Excellent
None
29,007,600
Round
5.01-5.04x3.04
0.46
H
VVS1
Excellent
None
29,697,600
Round
5-5.02x2.98
0.45
I
VS1
Excellent
None
22,107,600
Round
5.02-5.06x3.18
0.5
I
VVS2
Excellent
Strong
23,901,600
Round
4.99-5.02x2.95
0.44
I
VVS1
Excellent
Faint
25,281,600
Round
5.02-5.05x2.98
0.46
J
VS1
Excellent
Faint
19,320,000
Round
4.99-5.01x3.07
0.47
J
VVS2
Excellent
None
20,175,600
Round
5.01-5.05x3.2
0.5
J
VVS
Excellent
None
24,978,000
Round
5-5.02x2.98
0.45
K
VS1
Excellent
Faint
18,878,400
Round
5.02-5.06x3.14
0.5
K
VVS2
Excellent
None
20,037,600
Round
4.98-4.99x2.97
0.45
K
VVS1
Excellent
Faint
20,865,600
Round
5.01-5.05x3.18
0.5
L
VS1
Excellent
None
17,388,000
Round
5.01-5.05x3.14
0.5
L
VVS2
Excellent
None
17,802,000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 5 LY 4
Giác cắt
Kích cỡ (ly)
Carat
Nước màu
Độ sạch
Cắt, Bóng, Đối xứng
Phản quang
Giá VNĐ
Mã số GIA
Round
5,4-5,42x3,43
0.62
D
VS1
Excellent
Faint
48,024,000
Round
5.39-5.42x3.42
0.61
D
VVS2
Excellent
Faint
51,915,600
Round
5.39-5.42x3.35
0.6
D
VVS1
Excellent
Strong, Blue
62,955,600
Round
5.4-5.45x3.42
0.62
E
VS1
Excellent
Strong
44,160,000
Round
5.38-5.41x3.34
0.6
E
VVS2
Excellent
Faint
48,548,400
Round
5.38-5.39x3.39
0.6
E
VVS1
Excellent
None
59,450,400
Round
5.38-5.43x3.32
0.6
F
VS1
Excellent
Medium
44,132,400
Round
5.38-5.39x3.35
0.58
F
VVS2
Excellent
None
46,809,600
Round
5.39-5.41x3.35
0.6
F
VVS1
Excellent
None
56,138,400
Round
5.42-5.45x3.34
0.6
G
VS1
Excellent
Strong, Blue
41,648,400
Round
5.39-5.43x3.23
0.57
G
VVS2
Excellent
None
42,973,200
Round
5.38-5.4x3.29
0.57
G
VVS1
Excellent
None
46,257,600
Round
5.41-5.46x3.42
0.63
H
VS1
Excellent
Strong
37,563,600
Round
5.39-5.43x3.39
0.61
H
VVS2
Excellent
Medium
39,854,400
Round
5.38-5.42x3.37
0.6
H
VVS1
Excellent
Faint
42,172,800
Round
5.39-5.43x3.38
0.61
I
VS1
Excellent
Strong
31,822,800
Round
5.38-5.41x3.36
0.6
I
VVS2
Excellent
Medium
33,147,600
Round
5.38-5.41x3.33
0.6
I
VVS1
Excellent
None
34,914,000
Round
5.39-5.4x3.34
0.6
J
VS1
Excellent
Strong
28,593,600
Round
5.39-5.42x3.3
0.59
J
VVS2
Excellent
None
30,056,400
Round
5.38-5.4x3.33
0.59
K
VS1
Excellent
Medium, Blue
23,073,600
Round
5.38-5.41x3.4
0.61
K
VVS2
Excellent
None
24,674,400
Round
5.41-5.43x3.29
0.59
K
VVS1
Excellent
None
25,806,000
Round
5.39-5.41x3.39
0.6
L
VS1
Excellent
None
17,222,400
Round
5.4-5.42x3.41
0.61
L
VVS2
Excellent
Faint
19,651,200
Round
5.39-5.42x3.36
0.6
L
VVS1
Excellent
Strong, Blue
20,506,800
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 6 LY
Giác cắt
Kích cỡ (ly)
Carat
Nước màu
Độ sạch
Cắt, Bóng, Đối xứng
Phản quang
Giá VNĐ
Mã số GIA
Round
6,01-6,05x3,78
0.86
D
VS1
Excellent
Strong
104,742,000
Round
6-6,02x3,55
0.77
D
VVS2
Excellent
None
119,284,440
Round
6,02-6,05x3,8
0.85
D
VVS1
Excellent
Very Strong
137,105,760
Round
6,01-6,06x3,68
0.81
E
VS1
Excellent
None
101,918,520
Round
6,02-6,04x3,49
0.76
E
VVS2
Excellent
None
113,850,000
Round
6,01-6,04x3,74
0.83
E
VVS1
Excellent
Medium
148,885,440
Round
6-6,04x3,64
0.8
F
VS1
Excellent
None
100,279,080
Round
6,01-6,03x3,76
0.82
F
VVS2
Excellent
Strong, Blue
103,527,600
Round
6-6,04x3,8
0.85
F
VVS1
Excellent
Strong, Blue
118,735,200
Round
6.01-6.02x3.79
0.84
G
VS1
Excellent
Strong, Blue
88,711,920
Round
6.01-6.03x3.66
0.8
G
VVS2
Excellent
Faint
93,448,080
Round
6.01-6.03x3.64
0.8
G
VVS1
Excellent
None
99,489,720
Round
5.99-6.02x3.66
0.8
H
VS1
Excellent
Strong, Blue
69,949,440
Round
6.01-6.04x3.64
0.8
H
VVS2
Excellent
None
83,338,200
Round
6.02-6.05x3.78
0.84
H
VVS1
Excellent
Faint
87,467,160
Round
6-6.04x3.79
0.85
I
VS1
Excellent
Strong
67,217,040
Round
6.02-6.04x3.61
0.79
I
VVS2
Excellent
None
78,966,360
Round
6.01-6.03x3.61
0.8
I
VVS1
Excellent
None
82,579,200
Round
5.98-6.02x3.77
0.84
J
VS1
Excellent
Strong
64,272,120
Round
6.02-6.05x3.62
0.8
J
VVS2
Excellent
None
76,051,800
Round
6.01-6.04x3.58
0.8
J
VVS1
Excellent
None
78,450,240
Round
6.02-6.04x3.8
0.85
K
VVS2
Excellent
Faint
53,676,480
Round
6.01-6.05x3.74
0.83
K
VVS1
Excellent
Medium, Blue
57,076,800
Round
6.01-6.04x3.62
0.8
L
VS1
Excellent
None
40,530,600
Round
5.98-5.99x3.75
0.82
L
VVS2
Excellent
None
50,792,280
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 6 LY 3
Giác cắt
Kích cỡ (ly)
Carat
Nước màu
Độ sạch
Cắt, Bóng, Đối xứng
Phản quang
Giá VNĐ
Mã số GIA
Round
6.32-6.36x3.94
1
D
VS1
Excellent
Strong blue
172,141,200
Round
6.3-6.35x4.01
1
D
VVS2
Excellent
Strong blue
187,473,000
Round
6.3-6.33x3.9
0.96
D
VVS1
Excellent
Faint
244,064,040
Round
6.32-6.37x3.98
1
E
VS1
Excellent
Strong
156,080,760
Round
6.32-6.36x4.03
1
E
VVS2
Excellent
Medium
183,313,680
Round
6,3-6,36x3,88
0.94
E
VVS1
Excellent
Strong blue
205,476,480
Round
6,3-6,36x4,03
1
F
VS1
Excellent
Medium
159,298,920
Round
6,31-6,37x3,97
1
F
VVS2
Excellent
Medium
173,719,920
Round
6,28-6,34x4,03
1
F
VVS1
Excellent
Faint
205,992,600
Round
6.31-6.36x3.93
0.98
G
VS1
Excellent
Faint
129,121,080
Round
6.3-6.35x4.01
1
G
VVS2
Excellent
Medium
168,376,560
Round
6.3-6.35x4.02
1
G
VVS1
Excellent
Medium
178,152,480
Round
6.31-6.36x4.02
1
H
VVS2
Excellent
Medium, Blue
150,615,960
Round
6.32-6.38x3.97
1
H
VVS1
Excellent
Medium
155,564,640
Round
6.32-6.38x3.99
1
I
VS1
Excellent
Medium
110,935,440
Round
6.32-6.35x3.86
0.96
I
VVS2
Excellent
Faint
115,094,760
Round
6.31-6.35x3.73
0.9
I
VVS1
Excellent
Faint
118,404,000
Round
6.3-6.36x4.03
1.01
J
VS1
Excellent
Strong
98,670,000
Round
6.32-6.35x3.93
0.97
J
VVS2
Excellent
None
105,895,680
Round
6.31-6.35x3.8
0.91
J
VVS1
Excellent
Medium
113,121,360
Round
6.31-6.36x4.01
1
K
VS1
Excellent
Medium
88,469,040
Round
6.31-6.36x3.97
1
K
VVS1
Excellent
Medium, Blue
94,116,000
Round
6.32-6.35x4
1
L
VS1
Excellent
Strong
78,936,000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 7 LY
Giác cắt
Kích cỡ (ly)
Carat
Nước màu
Độ sạch
Cắt, Bóng, Đối xứng
Phản quang
Giá VNĐ
Mã số GIA
Round
6.98-7.02x4.39
1.31
D
VS1
Excellent
None
317,383,440
Round
6.99-7.04x4.41
1.35
D
VVS2
Excellent
Faint
330,347,160
Round
6.98-7.02x4.38
1.34
D
VVS1
Excellent
Medium
373,306,560
Round
6.99-7.03x4.26
1.3
E
VS1
Excellent
Medium Blue
255,206,160
Round
7-7.03x4.17
1.23
E
VVS2
Excellent
Medium
274,849,080
Round
7.01-7.07x4.24
1.28
E
VVS1
Excellent
Medium Blue
325,853,880
Round
7.02-7.07x4.25
1.3
F
VS1
Excellent
None
293,065,080
Round
6.98-7x4.37
1.31
F
VVS2
Excellent
Medium Blue
306,393,120
Round
7.01-7.05x4.3
1.31
G
VS1
Excellent
None
259,517,280
Round
7.02-7.05x4.42
1.35
G
VVS2
Excellent
None
276,609,960
Round
7.02-7.06x4.32
1.32
G
VVS1
Excellent
None
304,571,520
Round
7-7.04x4.28
1.29
H
VS1
Excellent
None
208,360,680
Round
7.02-7.05x4.31
1.3
H
VVS2
Excellent
None
236,565,120
Round
6.99-7.01x4.26
1.26
H
VVS1
Excellent
None
244,215,840
Round
7-7.04x4.4
1.33
I
VS1
Excellent
None
181,218,840
Round
7.01-7.05x4.4
1.35
I
VVS2
Excellent
None
206,205,120
Round
6.99-7.04x4.32
1.3
I
VVS1
Excellent
None
210,273,360
Round
6.99-7.02x4.37
1.31
J
VS1
Excellent
None
155,109,240
Round
7-7.04x4.38
1.31
J
VVS2
Excellent
None
160,452,600
Round
7.01-7.04x4.33
1.3
J
VVS1
Excellent
Medium
174,661,080
Round
7-7.03x4.36
1.3
K
VS1
Excellent
None
131,064,120
Round
7.01-7.05x4.31
1.3
K
VVS1
Excellent
Faint
146,031,600
Round
7.02-7.07x4.32
1.31
L
VS1
Excellent
None
110,965,800
Round
7.02-7.05x4.32
1.3
L
VVS2
Excellent
Faint
130,942,680
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 7 LY 2
Giác cắt
Kích cỡ (ly)
Carat
Nước màu
Độ sạch
Cắt, Bóng, Đối xứng
Phản quang
Giá VNĐ
Mã số GIA
Round
7.2-7.27x4.59
1.5
D
VS1
Excellent
Very strong
320,146,200
Round
7.21-7.26x4.5
1.46
D
VVS2
Excellent
Strong
403,362,960
Round
7.2-7.26x4.59
1.5
D
VVS1
Excellent
Strong
477,077,040
Round
7.19-7.23x4.43
1.41
E
VVS2
Excellent
None
388,911,600
Round
7.2-7.23x4.51
1.47
E
VVS1
Excellent
Strong
460,348,680
Round
7.18-7.21x4.45
1.42
F
VS1
Excellent
None
354,240,480
Round
7.19-7.23x4.51
1.46
F
VVS2
Excellent
None
409,556,400
Round
7.21-7.26x4.37
1.41
G
VVS2
Excellent
None
305,816,280
Round
7.21-7.26x4.34
1.4
G
VVS1
Excellent
Strong
343,068,000
Round
7.2-7.24x4.34
1.4
H
VVS1
Excellent
Medium
320,176,560
Round
7.19-7.25x4.4
1.41
I
VS1
Excellent
None
228,580,440
Round
7.21-7.27x4.58
1.5
I
VVS2
Excellent
None
290,332,680
Round
7.2-7.23x4.35
1.4
J
VVS1
Excellent
None
277,794,000
Round
7.2-7.27x4.61
1.5
J
VVS2
Excellent
None
245,733,840
Round
7.18-7.22x4.35
1.4
K
VS1
Excellent
None
166,129,920
Round
7.21-7.24x4.37
1.37
K
VVS2
Excellent
None
166,980,000
Round
7.21-7.27x4.54
1.5
K
VVS1
Excellent
None
200,831,400
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 8 LY
Giác cắt
Kích cỡ (ly)
Carat
Nước màu
Độ sạch
Cắt, Bóng, Đối xứng
Phản quang
Giá VNĐ
Mã số GIA
Round
8.01-8.05x5.04
2
D
VVS2
Excellent
Medium
774,180,000
Round
8.01-8.06x4.99
2
D
VVS1
Excellent
Strong
851,901,600
Round
8.02-8.07x5.07
2.01
E
VS1
Excellent
Medium
633,309,600
Round
8.01-8.06x5
2.01
E
VVS1
Excellent
Medium
808,881,480
Round
8.02-8.07x5.02
2
F
VS1
Excellent
Strong
595,784,640
Round
7.99-8.05x5.02
2.01
F
VVS2
Excellent
Medium Blue
698,401,440
Round
8.01-8.08x4.89
1.93
G
VS1
Excellent
None
565,849,680
Round
7.99-8.03x5.01
2.02
G
VVS1
Excellent
Strong blue
617,552,760
Round
8-8.06x5.06
2.01
H
VS1
Excellent
Strong blue
494,291,160
Round
8-8.04x5.02
2.01
H
VVS2
Excellent
Faint
574,350,480
Round
8.01-8.05x5.01
2.01
H
VVS1
Excellent
Medium Blue
597,484,800
Round
8-8.04x5.02
2.01
I
VS1
Excellent
None
457,616,280
Round
8-8.06x5.03
2.01
I
VVS2
Excellent
Medium
478,473,600
Round
8-8.06x4.98
2.01
I
VVS1
Excellent
Strong
510,048,000
Round
8.01-8.07x4.99
2.01
J
VS1
Excellent
Medium Blue
374,551,320
Round
8-8.04x4.99
2
J
VVS2
Excellent
None
412,592,400
Round
8.02-8.07x5.01
2.01
J
VVS1
Excellent
Strong blue
432,933,600
Round
7.99-8.04x5.03
2.01
K
VS1
Excellent
Strong
290,636,280
Round
8-8.05x5.01
2.01
K
VVS2
Excellent
Strong blue
311,402,520
Round
8-8.05x5.02
2.01
K
VVS1
Excellent
Strong blue
336,722,760
Round
8.01-8.06x5.04
2.01
L
VVS2
Excellent
None
278,036,880
Round
8.02-8.07x4.98
2
L
VVS1
Excellent
Faint
297,285,120
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 8 LY 1
Giác cắt
Kích cỡ (ly)
Carat
Nước màu
Độ sạch
Cắt, Bóng, Đối xứng
Phản quang
Giá VNĐ
Mã số GIA
Round
8.1x8.16x4.98
2.01
D
VS1
Excellent
Strong
686,561,040
Round
8.1x8.13x4.91
2
D
VVS2
Excellent
Medium
774,180,000
Round
8.11x8.16x4.94
2.01
D
VVS1
Excellent
Strong
948,780,360
Round
8.12-8.17-5.12
2.1
E
VS1
Excellent
None
796,555,320
Round
8.1-8.16x5.08
2.06
E
VVS2
Excellent
None
926,374,680
Round
8.12x8x16x4.8
1.9
E
VVS1
Excellent
None
960,043,920
Round
8.08x8.13x5.04
2.06
F
VS1
Excellent
Medium
613,393,440
Round
8.1x8.14x4.9
1.92
F
VVS2
Excellent
None
740,055,360
Round
8.1x8.17x5.07
2.05
F
VVS1
Excellent
NOne
862,193,640
Round
8.09-8.13x5.07
2.06
G
VS1
Excellent
Medium
586,524,840
Round
8.08-8.12x4.99
2.01
G
VVS1
Excellent
Strong
678,849,600
Round
8.09-8.1x4.82
1.89
H
VS1
Excellent
None
485,426,040
Round
8.09-8.14x4.97
2.01
H
VVS2
Excellent
Medium
530,055,240
Round
8.1-8.12x5
2.02
H
VVS1
Excellent
None
710,302,560
Round
8.09-8.12x4.98
2.01
I
VS1
Excellent
None
468,242,280
Round
8.12-8.15x4.96
2.01
I
VVS2
Excellent
Medium
501,577,560
Round
8.1-8.14x5.08
2.07
I
VVS1
Excellent
Strong
527,049,600
Round
8.1-8.14x4.98
2.01
J
VS1
Excellent
Medium
385,905,960
Round
8.11-8.16x4.93
2
J
VVS2
Excellent
None
416,660,640
Round
8.11-8.15x4.95
2.01
J
VVS1
Excellent
Strong
443,256,000
Round
8.1-8.17x4.99
2.01
K
VVS2
Excellent
Medium
306,453,840
Round
8.12-8.17x4.99
2.03
K
VVS1
Excellent
Medium, Blue
377,192,640
Round
8.09-8.14x4.94
2.01
L
VS1
Excellent
None
253,506,000
Round
8.12-8.14x4.99
2.01
L
VVS2
Excellent
None
269,839,680
Round
8.09-8.14x4.94
2.01
L
VVS1
Excellent
Medium, Blue
277,794,000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 9 LY
Giác cắt
Kích cỡ (ly)
Carat
Nước màu
Độ sạch
Cắt, Bóng, Đối xứng
Phản quang
Giá VNĐ
Mã số GIA
Round
9.01- 9.05x5.49
2.72
D
VVS1
Excellent
Medium
1,670,572,800
Round
9.01- 9.08x5.64
2.91
E
VS1
Excellent
None
1,381,435,200
Round
9.01- 9.06x5.65
2.88
E
VVS2
Excellent
None
1,645,401,600
Round
8.98- 9.06x5.58
2.84
D
VVS1
Excellent
None
2,175,542,400
Round
9.02- 9.09x5.72
2.91
E
VVS1
Excellent
None
1,962,912,000
Round
9.02-9.06x5.67
2.9
L
VVS1
Excellent
None
500,802,000
Round
9.02-9.06x5.67
2.9
K
VVS2
Excellent
Medium
502,292,400
Round
9.02-9.08x5.65
2.85
I
VVS2
Excellent
None
859,353,600
Round
9.02-9.08x5.68
2.9
G
VVS1
Excellent
Strong
979,827,600
Round
9.02-9.07x5.69
2.86
H
VVS2
Excellent
None
1,018,274,400
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 10 LY
Giác cắt
Kích cỡ (ly)
Carat
Nước màu
Độ sạch
Cắt, Bóng, Đối xứng
Phản quang
Giá VNĐ
Mã số GIA
Round
10.06- 10.13x6.33
4.03
F
VVS1
Excellent
Strong
2,415,883,200
Round
10.13- 10.17x6.36
4.08
D
VS1
Excellent
Strong
2,431,780,800
Round
10.04- 10.11x6.34
4.01
F
VS1
Excellent
None
2,484,165,600
Round
10.11- 10.18x6.26
4.01
E
VVS1
Excellent
Strong
2,504,148,000
Round
10.04- 10.06x5.97
3.62
F
VVS2
Excellent
None
2,565,254,400
Round
10.04- 10.09x6.28
3.87
E
VS1
Excellent
None
2,792,595,600
Round
10.2- 10.27x6.2
4.01
E
VVS2
Excellent
None
3,274,353,600
Round
10.09- 10.15x6.31
4.01
D
VVS2
Excellent
None
3,839,132,400
Round
10.13- 10.19x6.35
4.06
D
VVS1
Excellent
None
4,762,380,000
Round
10.04-10.1x6.3
4.01
G
VS1
Excellent
Medium
1,784,091,600
Round
10-10.04x6.3
3.91
G
VVS1
Excellent
Faint
2,074,140,000
Round
10.06-10.12x6.3
3.94
H
VS1
Excellent
None
1,805,702,400
Round
10.07-10.14x6.33
4.01
H
VVS2
Excellent
None
1,989,960,000
Round
10.09-10.15x6.31
4.02
I
VS1
Excellent
None
1,569,970,800
Round
10.06-10.14x6.34
4.02
I
VVS1
Excellent
None
1,825,160,400
Round
10.08-10.13x6.34
4.01
K
VS1
Excellent
None
959,983,200
Round
10.06-10.13x6.37
4
K
VVS1
Excellent
Strong blue
976,488,000
Round
10.1-10.11x5.91
3.62
L
VVS1
Excellent
None
769,322,400

Kiến thức kim cương

Hiểu được tiêu chuẩn 4C của một viên kim cương (màu sắc, đường cắt, carat, độ trong) và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, giá cả và giá trị của nó. Xem thêm