jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

Bảng giá sỉ kim cương GIA 2022 cập nhật mới nhất

Flash Sale kim cương giá sỉ kiểm định GIA

Cơ hội sở hữu kim cương giá tốt, kim cương giá rẻ chưa từng có

(Giảm đến 35% so với trước khi Covid)

3 ly 6
4 ly
4 ly 5
5 ly 4
6 ly
6 ly 3
6 ly 8
7 ly
7 ly 2
8 ly
8 ly 1
8 ly 6
9 ly
10 ly
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 3 LY 6
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
3.6
J
VVS1
4.410.754
3.6
I
VVS2
4.872.010
3.6
G
VS1
5.044.981
3.6
H
VVS2
5.390.922
3.6
F
VS1
5.592.722
3.6
D
VS1
5.592.722
3.6
G
VVS1
5.765.692
3.6
E
VVS2
6.053.977
3.6
D
VVS2
6.342.262
3.6
F
VVS1
6.745.860
3.6
E
VVS1
7.553.057
3.6
D
VVS1
7.639.542
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 4 LY
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
4
K
VVS1
6.082.805
4
J
VS1
7.062.973
4
J
VVS2
7.091.802
4
I
VS1
7.091.802
4
G
VS1
7.149.459
4
H
VVS2
7.322.429
4
G
VVS2
8.360.254
4
H
VVS1
8.389.083
4
G
VVS1
8.735.024
4
E
VS1
8.850.338
4
D
VS1
8.907.995
4
F
VVS2
8.907.995
4
E
VVS2
9.080.966
4
D
VVS2
9.340.422
4
E
VVS1
10.435.903
4
E
VVS1
10.580.046
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 4 LY 5
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
4.5
D
VVS1
23.144.100
4.5
D
VVS2
18.061.050
4.5
D
VS1
16.871.400
4.5
D
VS2
16.438.800
4.5
E
VVS1
21.954.450
4.5
E
VVS2
17.520.300
4.5
E
VS1
16.330.650
4.5
E
VS2
15.789.900
4.5
F
VVS1
21.630.000
4.5
F
VVS2
16.763.250
4.5
F
VS1
16.330.650
4.5
F
VS2
14.600.250
4.5
G
VVS1
16.006.200
4.5
G
VVS2
16.222.500
4.5
G
VS1
14.708.400
4.5
G
VS2
14.059.500
4.5
H
VVS1
15.249.150
4.5
H
VVS2
14.816.550
4.5
H
VS1
14.275.800
4.5
H
VS2
14.600.250
4.5
I
VVS1
14.924.700
4.5
I
VVS2
14.167.650
4.5
I
VS1
14.708.400
4.5
I
VS2
12.653.550
4.5
J
VVS1
12.545.400
4.5
J
VVS2
13.410.600
4.5
J
VS1
13.086.150
4.5
J
VS2
10.166.100
4.5
K
VVS1
14.059.500
4.5
K
VVS2
12.112.800
4.5
K
VS1
10.923.150
4.5
K
VS2
9.517.200
4.5
L
VVS1
10.598.700
4.5
L
VVS2
8.652.000
4.5
L
VS1
9.733.500
4.5
L
VS2
8.327.550
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 5 LY
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
5
D
VVS1
44.341.500
5
D
VVS2
37.528.050
5
D
VS1
36.662.850
5
D
VS2
36.338.400
5
E
VVS1
42.070.350
5
E
VVS2
39.042.150
5
E
VS1
30.065.700
5
E
VS2
27.253.800
5
F
VVS1
40.988.850
5
F
VVS2
35.365.050
5
F
VS1
38.068.800
5
F
VS2
28.010.850
5
G
VVS1
35.473.200
5
G
VVS2
31.796.100
5
G
VS1
29.416.800
5
G
VS2
35.148.750
5
H
VVS1
31.904.250
5
H
VVS2
31.363.500
5
H
VS1
37.852.500
5
H
VS2
33.634.650
5
I
VVS1
34.391.700
5
I
VVS2
33.850.950
5
I
VS1
30.498.300
5
I
VS2
31.687.950
5
J
VVS1
28.767.900
5
J
VVS2
24.550.050
5
J
VS1
27.145.650
5
J
VS2
22.927.800
5
K
VVS1
22.495.200
5
K
VVS2
21.305.550
5
K
VS1
22.387.050
5
K
VS2
16.330.650
5
L
VVS1
16.222.500
5
L
VVS2
17.952.900
5
L
VS1
18.493.650
5
L
VS2
17.195.850
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 5 LY 4
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
5.4
D
VVS1
79.382.100
5.4
D
VVS2
62.294.400
5.4
D
VS1
54.183.150
5.4
D
VS2
48.883.800
5.4
E
VVS1
71.270.850
5.4
E
VVS2
70.081.200
5.4
E
VS1
48.451.200
5.4
E
VS2
46.720.800
5.4
F
VVS1
68.567.100
5.4
F
VVS2
49.640.850
5.4
F
VS1
46.288.200
5.4
F
VS2
45.963.750
5.4
G
VVS1
51.154.950
5.4
G
VVS2
49.857.150
5.4
G
VS1
49.424.550
5.4
G
VS2
45.531.150
5.4
H
VVS1
48.991.950
5.4
H
VVS2
47.910.450
5.4
H
VS1
46.720.800
5.4
H
VS2
47.153.400
5.4
I
VVS1
41.854.050
5.4
I
VVS2
41.097.000
5.4
I
VS1
39.907.350
5.4
I
VS2
38.934.000
5.4
J
VVS1
35.473.200
5.4
J
VVS2
36.771.000
5.4
J
VS1
33.742.800
5.4
J
VS2
32.120.550
5.4
K
VVS1
40.448.100
5.4
K
VVS2
32.769.450
5.4
K
VS1
27.037.500
5.4
K
VS2
26.713.050
5.4
L
VVS1
25.090.800
5.4
L
VS1
20.872.950
5.4
L
VS2
20.764.800
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 6 LY
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
6
D
VVS1
150.652.950
6
D
VVS2
147.192.150
6
D
VS1
107.501.100
6
D
VS2
94.414.950
6
E
VVS1
144.163.950
6
E
VVS2
103.824.000
6
E
VS1
96.794.250
6
E
VS2
90.737.850
6
F
VVS1
140.162.400
6
F
VVS2
101.444.700
6
F
VS1
87.925.950
6
F
VS2
87.060.750
6
G
VVS1
101.877.300
6
G
VVS2
94.306.800
6
G
VS1
88.142.250
6
G
VS2
81.869.550
6
H
VVS1
89.223.750
6
H
VVS2
90.305.250
6
H
VS1
82.302.150
6
H
VS2
79.706.550
6
I
VVS1
86.195.550
6
I
VVS2
78.084.300
6
I
VS1
70.730.100
6
I
VS2
70.405.650
6
J
VVS1
73.542.000
6
J
VVS2
72.027.900
6
J
VS1
57.968.400
6
J
VS2
65.863.350
6
K
VVS1
54.832.050
6
K
VVS2
66.836.700
6
K
VS1
54.723.900
6
K
VS2
54.832.050
6
L
VVS1
53.426.100
6
L
VS1
37.203.600
6
L
VS2
37.744.350
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 6 LY 3
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
6.3
D
VVS1
278.269.950
6.3
D
VVS2
269.726.100
6.3
D
VS1
234.252.900
6.3
D
VS2
212.622.900
6.3
E
VVS1
277.188.450
6.3
E
VVS2
245.608.650
6.3
E
VS1
218.679.300
6.3
E
VS2
213.379.950
6.3
F
VVS1
257.613.300
6.3
F
VVS2
233.063.250
6.3
F
VS1
219.328.200
6.3
F
VS2
197.265.600
6.3
G
VVS1
189.154.350
6.3
G
VVS2
186.883.200
6.3
G
VS1
204.727.950
6.3
G
VS2
190.992.900
6.3
H
VVS1
176.500.800
6.3
H
VVS2
194.994.450
6.3
H
VS1
183.206.100
6.3
H
VS2
177.366.000
6.3
I
VVS1
150.977.400
6.3
I
VVS2
143.731.350
6.3
I
VS1
139.189.050
6.3
I
VS2
133.132.650
6.3
J
VVS1
133.240.800
6.3
J
VVS2
117.775.350
6.3
J
VS1
111.935.250
6.3
J
VS2
113.449.350
6.3
K
VVS1
105.229.950
6.3
K
VVS2
83.059.200
6.3
K
VS1
101.228.400
6.3
K
VS2
100.471.350
6.3
L
VVS1
93.549.750
6.3
L
VVS2
84.465.150
6.3
L
VS1
78.084.300
6.3
L
VS2
86.628.150
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 6 LY 8
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
6.8
D
VVS1
383.175.450
6.8
D
VVS2
341.754.000
6.8
D
VS1
332.561.250
6.8
D
VS2
273.078.750
6.8
E
VVS1
346.404.450
6.8
E
VVS2
328.235.250
6.8
E
VS1
302.711.850
6.8
E
VS2
256.748.100
6.8
F
VVS1
336.562.800
6.8
F
VVS2
303.252.600
6.8
F
VS1
291.896.850
6.8
F
VS2
302.171.100
6.8
G
VVS1
280.324.800
6.8
G
VVS2
265.940.850
6.8
G
VS1
249.502.050
6.8
G
VS2
226.141.650
6.8
H
VVS1
247.339.050
6.8
H
VVS2
225.168.300
6.8
H
VS1
219.111.900
6.8
H
VS2
236.415.900
6.8
I
VVS1
194.237.400
6.8
I
VVS2
175.960.050
6.8
I
VS1
245.067.900
6.8
I
VS2
176.933.400
6.8
J
VVS1
158.331.600
6.8
J
VVS2
150.544.800
6.8
J
VS1
143.190.600
6.8
J
VS2
127.400.700
6.8
K
VVS1
111.718.950
6.8
K
VVS2
117.991.650
6.8
K
VS1
118.099.800
6.8
L
VVS1
108.366.300
6.8
L
VVS2
92.684.550
6.8
L
VS1
109.555.950
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 7 LY
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
7
D
VVS1
498.679.650
7
D
VVS2
404.264.700
7
D
VS1
360.788.400
7
D
VS2
419.513.850
7
E
VVS1
444.604.650
7
E
VVS2
386.960.700
7
E
VS1
435.952.650
7
E
VS2
343.159.950
7
F
VVS1
428.274.000
7
F
VVS2
377.227.200
7
F
VS1
312.986.100
7
F
VS2
325.964.100
7
G
VVS1
393.557.850
7
G
VVS2
307.362.300
7
G
VS1
335.697.600
7
G
VS2
297.953.250
7
H
VVS1
334.075.350
7
H
VVS2
284.975.250
7
H
VS1
241.607.100
7
H
VS2
233.604.000
7
I
VVS1
247.987.950
7
I
VVS2
209.162.100
7
I
VS1
253.071.000
7
I
VS2
196.400.400
7
J
VVS1
185.260.950
7
J
VVS2
165.577.650
7
J
VS1
160.602.750
7
J
VS2
183.206.100
7
K
VVS1
146.218.800
7
K
VVS2
132.483.750
7
K
VS2
123.831.750
7
L
VVS1
130.212.600
7
L
VVS2
119.073.150
7
L
VS1
137.026.050
7
L
VS2
120.479.100
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 7 LY 2
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
7.2
D
VVS1
587.687.100
7.2
D
VVS2
555.025.800
7.2
D
VS1
507.764.250
7.2
D
VS2
375.388.650
7.2
E
VVS1
531.881.700
7.2
E
VVS2
513.496.200
7.2
E
VS1
460.178.250
7.2
E
VS2
398.965.350
7.2
F
VVS1
492.947.700
7.2
F
VVS2
427.949.550
7.2
F
VS1
426.759.900
7.2
F
VS2
385.987.350
7.2
G
VVS1
442.117.200
7.2
G
VVS2
328.992.300
7.2
G
VS1
390.962.250
7.2
G
VS2
355.272.750
7.2
H
VVS1
362.302.500
7.2
H
VVS2
347.161.500
7.2
H
VS1
351.811.950
7.2
H
VS2
318.609.900
7.2
I
VVS1
310.931.250
7.2
I
VVS2
294.708.750
7.2
I
VS1
288.003.450
7.2
I
VS2
246.690.150
7.2
J
VVS1
242.256.000
7.2
J
VVS2
242.147.850
7.2
J
VS1
232.089.900
7.2
J
VS2
208.945.800
7.2
K
VVS1
204.727.950
7.2
K
VVS2
190.776.600
7.2
K
VS1
211.000.650
7.2
K
VS2
172.607.400
7.2
L
VVS1
157.141.950
7.2
L
VS1
145.678.050
7.2
L
VS2
120.479.100
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 8 LY
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
8
D
VVS1
1.301.368.950
8
D
VVS2
1.033.589.550
8
D
VS1
968.915.850
8
D
VS2
847.463.400
8
E
VVS1
1.184.458.800
8
E
VVS2
828.537.150
8
E
VS1
818.371.050
8
E
VS2
757.698.900
8
F
VVS1
1.033.373.250
8
F
VVS2
949.557.000
8
F
VS1
799.444.800
8
F
VS2
754.995.150
8
G
VVS1
752.183.250
8
G
VVS2
812.530.950
8
G
VS1
733.905.900
8
G
VS2
634.516.050
8
H
VVS1
725.362.050
8
H
VVS2
634.732.350
8
H
VS1
660.580.200
8
H
VS2
589.417.500
8
I
VVS1
556.864.350
8
I
VVS2
543.994.500
8
I
VS1
512.522.850
8
I
VS2
483.214.200
8
J
VVS1
460.502.700
8
J
VVS2
456.825.600
8
J
VS1
435.628.200
8
J
VS2
389.556.300
8
K
VVS1
405.346.200
8
K
VVS2
344.025.150
8
K
VS1
308.984.550
8
L
VVS1
299.575.500
8
L
VS1
270.266.850
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 8 LY 1
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
8.1
D
VVS1
1.262.002.350
8.1
D
VVS2
1.024.721.250
8.1
D
VS1
856.007.250
8.1
D
VS2
787.440.150
8.1
E
VVS1
1.065.169.350
8.1
E
VVS2
925.439.550
8.1
E
VS1
851.897.550
8.1
E
VS2
769.054.650
8.1
F
VVS1
951.503.700
8.1
F
VVS2
956.154.150
8.1
F
VS1
787.223.850
8.1
F
VS2
778.247.400
8.1
G
VVS1
877.529.100
8.1
G
VVS2
819.236.250
8.1
G
VS1
760.078.200
8.1
G
VS2
646.737.000
8.1
H
VVS1
990.005.100
8.1
H
VVS2
680.263.500
8.1
H
VS1
895.157.550
8.1
H
VS2
588.552.300
8.1
I
VVS1
585.307.800
8.1
I
VVS2
541.398.900
8.1
I
VS1
511.116.900
8.1
I
VS2
480.618.600
8.1
J
VVS1
484.295.700
8.1
J
VVS2
433.032.600
8.1
J
VS1
413.241.150
8.1
J
VS2
393.666.000
8.1
K
VVS1
383.283.600
8.1
K
VVS2
357.435.750
8.1
L
VVS1
281.947.050
8.1
L
VVS2
297.412.500
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 8 LY 6
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
8.6
D
VVS1
1.460.998.350
8.6
D
VVS2
1.674.378.300
8.6
D
VS1
1.236.046.350
8.6
D
VS2
1.185.432.150
8.6
E
VVS1
1.735.915.650
8.6
E
VVS2
1.194.084.150
8.6
E
VS1
1.171.913.400
8.6
E
VS2
1.107.888.600
8.6
F
VVS1
1.371.882.750
8.6
F
VVS2
1.236.803.400
8.6
F
VS1
1.106.807.100
8.6
F
VS2
1.020.936.000
8.6
G
VVS1
1.124.868.150
8.6
G
VVS2
1.019.638.200
8.6
G
VS1
1.230.206.250
8.6
G
VS2
927.278.100
8.6
H
VVS1
910.298.550
8.6
H
VVS2
1.153.203.450
8.6
H
VS1
947.826.600
8.6
H
VS2
797.930.700
8.6
I
VVS1
829.402.350
8.6
I
VVS2
802.581.150
8.6
I
VS2
707.517.300
8.6
J
VVS1
758.131.500
8.6
J
VVS2
646.088.100
8.6
J
VS1
587.038.200
8.6
J
VS2
596.555.400
8.6
K
VVS1
547.779.750
8.6
K
VVS2
577.521.000
8.6
K
VS1
475.211.100
8.6
K
VS2
476.617.050
8.6
L
VVS1
471.209.550
8.6
L
VVS2
384.473.250
8.6
L
VS1
429.031.050
8.6
L
VS2
395.829.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 9 LY
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
9
D
VVS1
3.167.280.900
9
D
VVS2
2.102.544.150
9
D
VS1
2.199.987.300
9
D
VS2
1.448.128.500
9
E
VVS1
1.941.725.100
9
E
VVS2
2.350.748.400
9
E
VS1
1.340.735.550
9
E
VS2
1.380.426.600
9
F
VVS1
1.971.898.950
9
F
VVS2
1.909.929.000
9
F
VS1
1.780.689.750
9
F
VS2
1.239.507.150
9
G
VVS1
1.614.030.600
9
G
VVS2
1.807.510.950
9
G
VS1
1.180.457.250
9
G
VS2
1.279.090.050
9
H
VVS1
1.549.789.500
9
H
VVS2
1.414.602.000
9
H
VS1
1.182.944.700
9
H
VS2
1.155.907.200
9
I
VVS1
1.121.191.050
9
I
VVS2
1.092.531.300
9
I
VS1
970.213.650
9
I
VS2
968.483.250
9
J
VVS1
1.107.023.400
9
J
VVS2
891.588.600
9
J
VS1
831.997.950
9
J
VS2
823.562.250
9
K
VVS1
823.562.250
9
K
VVS2
701.677.200
9
K
VS1
721.252.350
9
K
VS2
809.610.900
9
L
VS1
619.375.050
9
L
VS2
526.798.650
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 10 LY
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
10
D
VVS1
5.616.662.100
10
D
VVS2
4.381.048.350
10
D
VS1
3.875.447.100
10
D
VS2
2.983.101.450
10
E
VVS1
4.234.505.100
10
E
VVS2
3.785.898.900
10
E
VS1
3.262.344.750
10
E
VS2
3.038.041.650
10
F
VVS1
3.606.802.500
10
F
VVS2
3.421.000.800
10
F
VS1
2.859.594.150
10
G
VVS1
3.508.602.300
10
G
VVS2
2.777.940.900
10
G
VS1
2.587.813.200
10
G
VS2
2.259.145.350
10
H
VVS1
3.661.418.250
10
H
VVS2
2.514.379.350
10
H
VS1
1.911.443.100
10
H
VS2
2.053.119.600
10
I
VVS1
2.063.393.850
10
I
VVS2
1.960.543.200
10
I
VS2
1.968.005.550
10
J
VVS1
1.519.399.350
10
J
VVS2
2.002.829.850
10
J
VS1
1.295.204.400
10
K
VVS1
1.331.759.100
10
K
VVS2
1.251.619.950
10
K
VS1
1.261.677.900
10
K
VS2
1.162.179.900
10
L
VVS1
1.273.574.400
10
L
VVS2
925.547.700
10
L
VS1
986.328.000
messenger
rong