jemmia trùm kim cương sỉ GIA

Bảng giá sỉ kim cương GIA 2021 cập nhật mới nhất

Flash Sale kim cương giá sỉ kiểm định GIA

Cơ hội sở hữu kim cương giá tốt, kim cương giá rẻ chưa từng có

(Giảm đến 35% so với trước khi Covid)

3 ly 6
4 ly
4 ly 5
5 ly
5 ly 4
6 ly
6 ly 3
6 ly 8
7 ly
7 ly 2
8 ly
8 ly 1
8 ly 6
9 ly
10 ly
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 3 LY 6
Ly
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
3.6
J
VVS1
4.078.368
3.62
I
VVS2
4.504.864
3.61
G
VS1
4.664.800
3.62
H
VVS2
4.984.672
3.6
F
VS1
5.171.264
3.62
D
VS1
5.171.264
3.61
G
VVS1
5.331.200
3.61
E
VVS2
5.597.760
3.62
D
VVS2
5.864.320
3.6
F
VVS1
6.237.504
3.61
E
VVS1
6.983.872
3.62
D
VVS1
7.063.840
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 4 LY
Ly
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
4
K
VVS1
5.624.416
4.01
J
VS1
6.530.720
4
J
VVS2
6.557.376
4.01
I
VS1
6.557.376
4.01
G
VS1
6.610.688
4.01
H
VVS2
6.770.624
4.02
G
VVS2
7.730.240
4
H
VVS1
7.756.896
4
G
VVS1
8.076.768
4
E
VS1
8.183.392
4
D
VS1
8.236.704
4
F
VVS2
8.236.704
4
E
VVS2
8.396.640
4.01
D
VVS2
8.636.544
4
E
VVS1
9.649.472
4.01
E
VVS1
9.782.752
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 4 LY 5
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
4.51
D
VVS1
21.400.000
4.53
D
VVS2
16.700.000
4.53
D
VS1
15.600.000
4.51
D
VS2
15.200.000
4.53
E
VVS1
20.300.000
4.53
E
VVS2
16.200.000
4.53
E
VS1
15.100.000
4.55
E
VS2
14.600.000
4.54
F
VVS1
20.000.000
4.54
F
VVS2
15.500.000
4.5
F
VS1
15.100.000
4.5
F
VS2
13.500.000
4.53
G
VVS1
14.800.000
4.52
G
VVS2
15.000.000
4.52
G
VS1
13.600.000
4.5
G
VS2
13.000.000
4.52
H
VVS1
14.100.000
4.52
H
VVS2
13.700.000
4.5
H
VS1
13.200.000
4.51
H
VS2
13.500.000
4.55
I
VVS1
13.800.000
4.55
I
VVS2
13.100.000
4.5
I
VS1
13.600.000
4.51
I
VS2
11.700.000
4.5
J
VVS1
11.600.000
4.53
J
VVS2
12.400.000
4.53
J
VS1
12.100.000
4.55
J
VS2
9.400.000
4.55
K
VVS1
13.000.000
4.53
K
VVS2
11.200.000
4.52
K
VS1
10.100.000
4.54
K
VS2
8.800.000
4.48
L
VVS1
9.800.000
4.5
L
VVS2
8.000.000
4.53
L
VS1
9.000.000
4.55
L
VS2
7.700.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 5 ly
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
05.01
D
VVS1
41.000.000
05.04
D
VVS2
34.700.000
05.05
D
VS1
33.900.000
05.04
D
VS2
33.600.000
05.03
E
VVS1
38.900.000
05.04
E
VVS2
36.100.000
05.01
E
VS1
27.800.000
05.02
E
VS2
25.200.000
05.01
F
VVS1
37.900.000
05.02
F
VVS2
32.700.000
05.04
F
VS1
35.200.000
05.01
F
VS2
25.900.000
5-5
G
VVS1
32.800.000
05.03
G
VVS2
29.400.000
05.05
G
VS1
27.200.000
05.04
G
VS2
32.500.000
05.01
H
VVS1
29.500.000
05.01
H
VVS2
29.000.000
05.05
H
VS1
35.000.000
05.02
H
VS2
31.100.000
05.04
I
VVS1
31.800.000
5
I
VVS2
31.300.000
05.06
I
VS1
28.200.000
05.05
I
VS2
29.300.000
05.03
J
VVS1
26.600.000
05.02
J
VVS2
22.700.000
05.03
J
VS1
25.100.000
05.07
J
VS2
21.200.000
5.11
K
VVS1
20.800.000
05.08
K
VVS2
19.700.000
05.04
K
VS1
20.700.000
05.02
K
VS2
15.100.000
5.13
L
VVS1
15.000.000
05.06
L
VVS2
16.600.000
05.01
L
VS1
17.100.000
05.05
L
VS2
15.900.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 5 ly 4
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
5.43
D
VVS1
73.400.000
5.46
D
VVS2
57.600.000
5.42
D
VS1
50.100.000
5.50
D
VS2
45.200.000
5.4
E
VVS1
65.900.000
5.55
E
VVS2
64.800.000
5.43
E
VS1
44.800.000
5.43
E
VS2
43.200.000
5.42
F
VVS1
63.400.000
5.41
F
VVS2
45.900.000
5.45
F
VS1
42.800.000
5.47
F
VS2
42.500.000
5.41
G
VVS1
47.300.000
5.4
G
VVS2
46.100.000
5.4
G
VS1
45.700.000
5.4
G
VS2
42.100.000
5.47
H
VVS1
45.300.000
5.49
H
VVS2
44.300.000
5.46
H
VS1
43.200.000
5.4
H
VS2
43.600.000
5.43
I
VVS1
38.700.000
5.4
I
VVS2
38.000.000
5.41
I
VS1
36.900.000
5.4
I
VS2
36.000.000
5.47
J
VVS1
32.800.000
5.44
J
VVS2
34.000.000
5.44
J
VS1
31.200.000
5.4
J
VS2
29.700.000
5.65
K
VVS1
37.400.000
5.41
K
VVS2
30.300.000
5.44
K
VS1
25.000.000
5.41
K
VS2
24.700.000
5.47
L
VVS1
23.200.000
5.41
L
VS1
19.300.000
5.46
L
VS2
19.200.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 6 ly
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
06.01
D
VVS1
139.300.000
06.01
D
VVS2
136.100.000
06.05
D
VS1
99.400.000
06.04
D
VS2
87.300.000
06.02
E
VVS1
133.300.000
06.03
E
VVS2
96.000.000
06.01
E
VS1
89.500.000
06.03
E
VS2
83.900.000
06.05
F
VVS1
129.600.000
06.04
F
VVS2
93.800.000
06.04
F
VS1
81.300.000
06.02
F
VS2
80.500.000
6
G
VVS1
94.200.000
06.01
G
VVS2
87.200.000
6
G
VS1
81.500.000
06.02
G
VS2
75.700.000
06.01
H
VVS1
82.500.000
06.04
H
VVS2
83.500.000
06.05
H
VS1
76.100.000
06.04
H
VS2
73.700.000
06.05
I
VVS1
79.700.000
06.02
I
VVS2
72.200.000
06.05
I
VS1
65.400.000
06.02
I
VS2
65.100.000
06.02
J
VVS1
68.000.000
06.03
J
VVS2
66.600.000
06.05
J
VS1
53.600.000
06.08
J
VS2
60.900.000
06.04
K
VVS1
50.700.000
6.21
K
VVS2
61.800.000
06.06
K
VS1
50.600.000
06.04
K
VS2
50.700.000
06.05
L
VVS1
49.400.000
6
L
VS1
34.400.000
5.99
L
VS2
34.900.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 6 ly 3
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
6.31
D
VVS1
257.300.000
6.3
D
VVS2
249.400.000
6.31
D
VS1
216.600.000
6.33
D
VS2
196.600.000
6.31
E
VVS1
256.300.000
6.33
E
VVS2
227.100.000
6.32
E
VS1
202.200.000
6.33
E
VS2
197.300.000
6.32
F
VVS1
238.200.000
6.32
F
VVS2
215.500.000
6.33
F
VS1
202.800.000
6.31
F
VS2
182.400.000
6.31
G
VVS1
174.900.000
6.32
G
VVS2
172.800.000
6.32
G
VS1
189.300.000
6.34
G
VS2
176.600.000
6.33
H
VVS1
163.200.000
6.33
H
VVS2
180.300.000
6.31
H
VS1
169.400.000
6.31
H
VS2
164.000.000
6.33
I
VVS1
139.600.000
6.32
I
VVS2
132.900.000
6.32
I
VS1
128.700.000
6.32
I
VS2
123.100.000
6.33
J
VVS1
123.200.000
6.34
J
VVS2
108.900.000
6.33
J
VS1
103.500.000
6.35
J
VS2
104.900.000
6.33
K
VVS1
97.300.000
6.32
K
VVS2
76.800.000
6.33
K
VS1
93.600.000
6.35
K
VS2
92.900.000
6.39
L
VVS1
86.500.000
6.36
L
VVS2
78.100.000
6.34
L
VS1
72.200.000
6.34
L
VS2
80.100.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 6 ly 8
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
6.85
D
VVS1
354.300.000
6.83
D
VVS2
316.000.000
6.84
D
VS1
307.500.000
6.84
D
VS2
252.500.000
6.83
E
VVS1
320.300.000
6.82
E
VVS2
303.500.000
6.82
E
VS1
279.900.000
6.78
E
VS2
237.400.000
6.81
F
VVS1
311.200.000
6.81
F
VVS2
280.400.000
6.86
F
VS1
269.900.000
6.77
F
VS2
279.400.000
6.87
G
VVS1
259.200.000
6.8
G
VVS2
245.900.000
6.81
G
VS1
230.700.000
6.77
G
VS2
209.100.000
6.84
H
VVS1
228.700.000
6.8
H
VVS2
208.200.000
6.83
H
VS1
202.600.000
6.8
H
VS2
218.600.000
6.82
I
VVS1
179.600.000
6.81
I
VVS2
162.700.000
6.84
I
VS1
226.600.000
6.81
I
VS2
163.600.000
6.83
J
VVS1
146.400.000
6.82
J
VVS2
139.200.000
6.81
J
VS1
132.400.000
6.82
J
VS2
117.800.000
6.84
K
VVS1
103.300.000
6.82
K
VVS2
109.100.000
6.83
K
VS1
109.200.000
6.8
L
VVS1
100.200.000
6.84
L
VVS2
85.700.000
6.81
L
VS1
101.300.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 7 ly
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
7
D
VVS1
461.100.000
7
D
VVS2
373.800.000
07.06
D
VS1
333.600.000
07.01
D
VS2
387.900.000
7
E
VVS1
411.100.000
7
E
VVS2
357.800.000
07.02
E
VS1
403.100.000
07.07
E
VS2
317.300.000
07.05
F
VVS1
396.000.000
07.01
F
VVS2
348.800.000
7
F
VS1
289.400.000
07.04
F
VS2
301.400.000
07.09
G
VVS1
363.900.000
07.01
G
VVS2
284.200.000
07.04
G
VS1
310.400.000
07.06
G
VS2
275.500.000
07.07
H
VVS1
308.900.000
07.01
H
VVS2
263.500.000
6.99
H
VS1
223.400.000
7
H
VS2
216.000.000
07.07
I
VVS1
229.300.000
7
I
VVS2
193.400.000
07.08
I
VS1
234.000.000
07.06
I
VS2
181.600.000
07.01
J
VVS1
171.300.000
07.03
J
VVS2
153.100.000
07.07
J
VS1
148.500.000
7.13
J
VS2
169.400.000
07.01
K
VVS1
135.200.000
7
K
VVS2
122.500.000
07.07
K
VS2
114.500.000
07.07
L
VVS1
120.400.000
07.04
L
VVS2
110.100.000
7.11
L
VS1
126.700.000
7.19
L
VS2
111.400.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 7 ly 2
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
7.23
D
VVS1
543.400.000
7.22
D
VVS2
513.200.000
7.26
D
VS1
469.500.000
7.23
D
VS2
347.100.000
7.23
E
VVS1
491.800.000
7.22
E
VVS2
474.800.000
7.24
E
VS1
425.500.000
7.26
E
VS2
368.900.000
7.25
F
VVS1
455.800.000
7.24
F
VVS2
395.700.000
7.25
F
VS1
394.600.000
7.24
F
VS2
356.900.000
7.25
G
VVS1
408.800.000
7.21
G
VVS2
304.200.000
7.25
G
VS1
361.500.000
7.2
G
VS2
328.500.000
7.25
H
VVS1
335.000.000
7.22
H
VVS2
321.000.000
7.27
H
VS1
325.300.000
7.26
H
VS2
294.600.000
7.46
I
VVS1
287.500.000
7.23
I
VVS2
272.500.000
7.26
I
VS1
266.300.000
7.23
I
VS2
228.100.000
7.21
J
VVS1
224.000.000
7.22
J
VVS2
223.900.000
7.23
J
VS1
214.600.000
7.27
J
VS2
193.200.000
7.27
K
VVS1
189.300.000
7.26
K
VVS2
176.400.000
7.29
K
VS1
195.100.000
7.24
K
VS2
159.600.000
7.18
L
VVS1
145.300.000
7.27
L
VS1
134.700.000
7.19
L
VS2
111.400.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 8 ly
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
8
D
VVS1
1.203.300.000
8
D
VVS2
955.700.000
08.02
D
VS1
895.900.000
8
D
VS2
783.600.000
8
E
VVS1
1.095.200.000
08.02
E
VVS2
766.100.000
08.02
E
VS1
756.700.000
08.01
E
VS2
700.600.000
08.02
F
VVS1
955.500.000
8
F
VVS2
878.000.000
8
F
VS1
739.200.000
08.04
F
VS2
698.100.000
08.02
G
VVS1
695.500.000
8
G
VVS2
751.300.000
08.01
G
VS1
678.600.000
08.01
G
VS2
586.700.000
8
H
VVS1
670.700.000
8
H
VVS2
586.900.000
08.02
H
VS1
610.800.000
08.02
H
VS2
545.000.000
08.01
I
VVS1
514.900.000
08.02
I
VVS2
503.000.000
08.01
I
VS1
473.900.000
08.03
I
VS2
446.800.000
08.01
J
VVS1
425.800.000
8
J
VVS2
422.400.000
08.04
J
VS1
402.800.000
08.03
J
VS2
360.200.000
08.01
K
VVS1
374.800.000
08.05
K
VVS2
318.100.000
08.02
K
VS1
285.700.000
08.04
L
VVS1
277.000.000
08.01
L
VS1
249.900.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 8 ly 1
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
8.11
D
VVS1
1.166.900.000
8.11
D
VVS2
947.500.000
8.14
D
VS1
791.500.000
8.1
D
VS2
728.100.000
8.14
E
VVS1
984.900.000
8.1
E
VVS2
855.700.000
8.18
E
VS1
787.700.000
8.11
E
VS2
711.100.000
8.13
F
VVS1
879.800.000
8.11
F
VVS2
884.100.000
8.1
F
VS1
727.900.000
8.13
F
VS2
719.600.000
8.1
G
VVS1
811.400.000
8.13
G
VVS2
757.500.000
8.12
G
VS1
702.800.000
8.12
G
VS2
598.000.000
8.14
H
VVS1
915.400.000
8.14
H
VVS2
629.000.000
8.11
H
VS1
827.700.000
08.09
H
VS2
544.200.000
8.1
I
VVS1
541.200.000
8.1
I
VVS2
500.600.000
8.14
I
VS1
472.600.000
8.15
I
VS2
444.400.000
8.14
J
VVS1
447.800.000
8.13
J
VVS2
400.400.000
8.14
J
VS1
382.100.000
08.06
J
VS2
364.000.000
8.1
K
VVS1
354.400.000
8.14
K
VVS2
330.500.000
8.1
L
VVS1
260.700.000
8.13
L
VVS2
275.000.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 8 ly 6
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
8.61
D
VVS1
1.350.900.000
8.79
D
VVS2
1.548.200.000
8.6
D
VS1
1.142.900.000
8.67
D
VS2
1.096.100.000
8.69
E
VVS1
1.605.100.000
8.66
E
VVS2
1.104.100.000
8.64
E
VS1
1.083.600.000
8.63
E
VS2
1.024.400.000
8.63
F
VVS1
1.268.500.000
8.6
F
VVS2
1.143.600.000
8.64
F
VS1
1.023.400.000
8.6
F
VS2
944.000.000
8.6
G
VVS1
1.040.100.000
8.6
G
VVS2
942.800.000
8.61
G
VS1
1.137.500.000
8.64
G
VS2
857.400.000
8.61
H
VVS1
841.700.000
8.63
H
VVS2
1.066.300.000
8.62
H
VS1
876.400.000
8.61
H
VS2
737.800.000
8.6
I
VVS1
766.900.000
8.62
I
VVS2
742.100.000
8.6
I
VS2
654.200.000
8.61
J
VVS1
701.000.000
8.62
J
VVS2
597.400.000
8.76
J
VS1
542.800.000
8.6
J
VS2
551.600.000
8.65
K
VVS1
506.500.000
8.71
K
VVS2
534.000.000
8.65
K
VS1
439.400.000
8.63
K
VS2
440.700.000
8.68
L
VVS1
435.700.000
8.62
L
VVS2
355.500.000
8.65
L
VS1
396.700.000
8.71
L
VS2
366.000.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 9 ly
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
9.13
D
VVS1
2.928.600.000
09.02
D
VVS2
1.944.100.000
9.18
D
VS1
2.034.200.000
9.17
D
VS2
1.339.000.000
9
E
VVS1
1.795.400.000
9.19
E
VVS2
2.173.600.000
09.08
E
VS1
1.239.700.000
09.02
E
VS2
1.276.400.000
09.06
F
VVS1
1.823.300.000
9.13
F
VVS2
1.766.000.000
9.19
F
VS1
1.646.500.000
09.01
F
VS2
1.146.100.000
9.18
G
VVS1
1.492.400.000
9.12
G
VVS2
1.671.300.000
09.09
G
VS1
1.091.500.000
9.22
G
VS2
1.182.700.000
9.25
H
VVS1
1.433.000.000
09.09
H
VVS2
1.308.000.000
09.02
H
VS1
1.093.800.000
9.1
H
VS2
1.068.800.000
9.15
I
VVS1
1.036.700.000
9.19
I
VVS2
1.010.200.000
9.11
I
VS1
897.100.000
9.1
I
VS2
895.500.000
9.13
J
VVS1
1.023.600.000
9.15
J
VVS2
824.400.000
9.14
J
VS1
769.300.000
9.16
J
VS2
761.500.000
9.16
K
VVS1
761.500.000
9
K
VVS2
648.800.000
09.09
K
VS1
666.900.000
9.13
K
VS2
748.600.000
9.17
L
VS1
572.700.000
9.18
L
VS2
487.100.000
GIÁ SỈ KIM CƯƠNG GIA 10 ly
Kích cỡ (ly)
Nước màu
Độ sạch
Giá VNĐ
Mã số GIA
10.38
D
VVS1
5.193.400.000
10.07
D
VVS2
4.050.900.000
10.24
D
VS1
3.583.400.000
10.08
D
VS2
2.758.300.000
10.04
E
VVS1
3.915.400.000
10.16
E
VVS2
3.500.600.000
10.22
E
VS1
3.016.500.000
10.05
E
VS2
2.809.100.000
10.06
F
VVS1
3.335.000.000
10.16
F
VVS2
3.163.200.000
10.06
F
VS1
2.644.100.000
10.2
G
VVS1
3.244.200.000
10.03
G
VVS2
2.568.600.000
10.02
G
VS1
2.392.800.000
10.12
G
VS2
2.088.900.000
10.84
H
VVS1
3.385.500.000
10.04
H
VVS2
2.324.900.000
10.06
H
VS1
1.767.400.000
10.07
H
VS2
1.898.400.000
10.21
I
VVS1
1.907.900.000
10.15
I
VVS2
1.812.800.000
10.49
I
VS2
1.819.700.000
10.14
J
VVS1
1.404.900.000
10.12
J
VVS2
1.851.900.000
10.11
J
VS1
1.197.600.000
10.17
K
VVS1
1.231.400.000
10.11
K
VVS2
1.157.300.000
10.05
K
VS1
1.166.600.000
10.16
K
VS2
1.074.600.000
10.72
L
VVS1
1.177.600.000
10.02
L
VVS2
855.800.000
10.06
L
VS1
912.000.000