jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

kcsieudinh


	


        

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122438

24,160,000 22,952,000

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 6 LY 8, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA: 6392535939

582,076,076 523,868,468

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 6 LY 3, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA: 5383224974

386,444,859 347,800,373

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 6 LY, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA: 6392477681

199,000,368 179,100,331

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 5 LY 4, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA: 2211898279

104,083,350 93,675,015

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 5 LY, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA: 7401337065

62,776,546 56,498,891

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 4 LY 5, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA:2416072557

30,041,311 27,037,179

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102402

43,500,000 41,325,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102399

34,900,000 33,155,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102397

75,200,000 71,440,000

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092292

27,300,000 25,935,000

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092262

28,900,000 27,455,000

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021082215

27,700,000 26,315,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021082201

26,200,000 24,890,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021072131

32,680,000 31,046,000

BỘ TRANG SỨC KIM CƯƠNG 18k

BTS2021062052

82,450,000 78,327,500
rong