VVS1

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6395527111
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 93.968.000 ₫.Current price is: 86.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 93.968.000 ₫.Current price is: 86.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6395527111

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6395527111
Original price was: 93.968.000 ₫.Current price is: 86.450.000 ₫.
Available:

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6395527111

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6395527111
Original price was: 93.968.000 ₫.Current price is: 86.450.000 ₫.
 • Original price was: 93.968.000 ₫.Current price is: 86.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2487258411
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 59.620.000 ₫.Current price is: 54.850.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 59.620.000 ₫.Current price is: 54.850.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2487258411

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2487258411

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2487258411
Original price was: 59.620.000 ₫.Current price is: 54.850.000 ₫.
Available:

2487258411

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2487258411

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2487258411
Original price was: 59.620.000 ₫.Current price is: 54.850.000 ₫.
 • Original price was: 59.620.000 ₫.Current price is: 54.850.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1468992902
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 61.685.000 ₫.Current price is: 56.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 61.685.000 ₫.Current price is: 56.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1468992902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1468992902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1468992902
Original price was: 61.685.000 ₫.Current price is: 56.750.000 ₫.
Available:

1468992902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1468992902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1468992902
Original price was: 61.685.000 ₫.Current price is: 56.750.000 ₫.
 • Original price was: 61.685.000 ₫.Current price is: 56.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1453978213
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 68.968.000 ₫.Current price is: 63.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 68.968.000 ₫.Current price is: 63.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1453978213

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1453978213

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1453978213
Original price was: 68.968.000 ₫.Current price is: 63.450.000 ₫.
Available:

1453978213

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1453978213

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1453978213
Original price was: 68.968.000 ₫.Current price is: 63.450.000 ₫.
 • Original price was: 68.968.000 ₫.Current price is: 63.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 33.468.000 ₫.Current price is: 30.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 33.468.000 ₫.Current price is: 30.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929
Original price was: 33.468.000 ₫.Current price is: 30.790.000 ₫.
Available:

6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929
Original price was: 33.468.000 ₫.Current price is: 30.790.000 ₫.
 • Original price was: 33.468.000 ₫.Current price is: 30.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 34.979.000 ₫.Current price is: 32.180.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 34.979.000 ₫.Current price is: 32.180.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079
Original price was: 34.979.000 ₫.Current price is: 32.180.000 ₫.
Available:

1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079
Original price was: 34.979.000 ₫.Current price is: 32.180.000 ₫.
 • Original price was: 34.979.000 ₫.Current price is: 32.180.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7472702582
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 25.968.000 ₫.Current price is: 23.890.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 25.968.000 ₫.Current price is: 23.890.000 ₫.XEM CHI TIẾT

7472702582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7472702582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7472702582
Original price was: 25.968.000 ₫.Current price is: 23.890.000 ₫.
Available:

7472702582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7472702582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7472702582
Original price was: 25.968.000 ₫.Current price is: 23.890.000 ₫.
 • Original price was: 25.968.000 ₫.Current price is: 23.890.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475516581
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 30.539.000 ₫.Current price is: 28.095.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 30.539.000 ₫.Current price is: 28.095.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6475516581

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475516581

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475516581
Original price was: 30.539.000 ₫.Current price is: 28.095.000 ₫.
Available:

6475516581

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475516581

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475516581
Original price was: 30.539.000 ₫.Current price is: 28.095.000 ₫.
 • Original price was: 30.539.000 ₫.Current price is: 28.095.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6462794760
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 31.468.000 ₫.Current price is: 28.950.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 31.468.000 ₫.Current price is: 28.950.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6462794760

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6462794760

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6462794760
Original price was: 31.468.000 ₫.Current price is: 28.950.000 ₫.
Available:

6462794760

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6462794760

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6462794760
Original price was: 31.468.000 ₫.Current price is: 28.950.000 ₫.
 • Original price was: 31.468.000 ₫.Current price is: 28.950.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2457247856
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 36.805.000 ₫.Current price is: 33.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 36.805.000 ₫.Current price is: 33.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2457247856

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2457247856

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2457247856
Original price was: 36.805.000 ₫.Current price is: 33.860.000 ₫.
Available:

2457247856

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2457247856

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2457247856
Original price was: 36.805.000 ₫.Current price is: 33.860.000 ₫.
 • Original price was: 36.805.000 ₫.Current price is: 33.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 7478277171
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 26.685.000 ₫.Current price is: 24.550.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 26.685.000 ₫.Current price is: 24.550.000 ₫.XEM CHI TIẾT

7478277171

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 7478277171

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 7478277171
Original price was: 26.685.000 ₫.Current price is: 24.550.000 ₫.
Available:

7478277171

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 7478277171

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 7478277171
Original price was: 26.685.000 ₫.Current price is: 24.550.000 ₫.
 • Original price was: 26.685.000 ₫.Current price is: 24.550.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 2467668909
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 29.979.000 ₫.Current price is: 27.580.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 29.979.000 ₫.Current price is: 27.580.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2467668909

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 2467668909

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 2467668909
Original price was: 29.979.000 ₫.Current price is: 27.580.000 ₫.
Available:

2467668909

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 2467668909

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 2467668909
Original price was: 29.979.000 ₫.Current price is: 27.580.000 ₫.
 • Original price was: 29.979.000 ₫.Current price is: 27.580.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY – 3485720268
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 21.000.000 ₫.Current price is: 19.320.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 21.000.000 ₫.Current price is: 19.320.000 ₫.XEM CHI TIẾT

3485720268

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY – 3485720268

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY – 3485720268
Original price was: 21.000.000 ₫.Current price is: 19.320.000 ₫.
Available:

3485720268

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY – 3485720268

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY – 3485720268
Original price was: 21.000.000 ₫.Current price is: 19.320.000 ₫.
 • Original price was: 21.000.000 ₫.Current price is: 19.320.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY - 5486717733
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 22.805.000 ₫.Current price is: 20.980.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 22.805.000 ₫.Current price is: 20.980.000 ₫.XEM CHI TIẾT

5486717733

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY – 5486717733

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY – 5486717733
Original price was: 22.805.000 ₫.Current price is: 20.980.000 ₫.
Available:

5486717733

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY – 5486717733

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY – 5486717733
Original price was: 22.805.000 ₫.Current price is: 20.980.000 ₫.
 • Original price was: 22.805.000 ₫.Current price is: 20.980.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 3LY6 - 6472468381
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 14.990.000 ₫.Current price is: 13.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 14.990.000 ₫.Current price is: 13.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6472468381

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 3LY6 – 6472468381

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 3LY6 – 6472468381
Original price was: 14.990.000 ₫.Current price is: 13.790.000 ₫.
Available:

6472468381

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 3LY6 – 6472468381

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 3LY6 – 6472468381
Original price was: 14.990.000 ₫.Current price is: 13.790.000 ₫.
 • Original price was: 14.990.000 ₫.Current price is: 13.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
kim-cuong-vien
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 328.575.000 ₫.Current price is: 308.860.500 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 328.575.000 ₫.Current price is: 308.860.500 ₫.XEM CHI TIẾT

6441843012

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 6.3MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 6.3MM
Original price was: 328.575.000 ₫.Current price is: 308.860.500 ₫.
Available:

6441843012

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 6.3MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 6.3MM
Original price was: 328.575.000 ₫.Current price is: 308.860.500 ₫.
 • Original price was: 328.575.000 ₫.Current price is: 308.860.500 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View

Nhận tư vấn từ JEMMIA
Đăng ký ngay bên dưới để nhận hỗ trợ từ chúng tôi!

Nhận thêm ƯU ĐÃI

NHẬN THÊM ƯU ĐÃI

popup khuyến mãi tháng 5
popup khuyến mãi tháng 5
popup khuyến mãi tháng 5