Kim Cương Viên Giảm 8%

VVS1

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 7LY – 5393519845
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 725.860.000 ₫.Giá hiện tại là: 667.791.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 725.860.000 ₫.Giá hiện tại là: 667.791.000 ₫.XEM CHI TIẾT

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 7LY – 5393519845

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 7LY – 5393519845
Giá gốc là: 725.860.000 ₫.Giá hiện tại là: 667.791.000 ₫.
Available:

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 7LY – 5393519845

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 7LY – 5393519845
Giá gốc là: 725.860.000 ₫.Giá hiện tại là: 667.791.000 ₫.
 • Giá gốc là: 725.860.000 ₫.Giá hiện tại là: 667.791.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY5 – 6204808336
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 436.680.000 ₫.Giá hiện tại là: 401.745.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 436.680.000 ₫.Giá hiện tại là: 401.745.000 ₫.XEM CHI TIẾT

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY5 – 6204808336

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY5 – 6204808336
Giá gốc là: 436.680.000 ₫.Giá hiện tại là: 401.745.000 ₫.
Available:

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY5 – 6204808336

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY5 – 6204808336
Giá gốc là: 436.680.000 ₫.Giá hiện tại là: 401.745.000 ₫.
 • Giá gốc là: 436.680.000 ₫.Giá hiện tại là: 401.745.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1453851108
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 89.990.000 ₫.Giá hiện tại là: 82.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 89.990.000 ₫.Giá hiện tại là: 82.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1453851108

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1453851108

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1453851108
Giá gốc là: 89.990.000 ₫.Giá hiện tại là: 82.790.000 ₫.
Available:

1453851108

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1453851108

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1453851108
Giá gốc là: 89.990.000 ₫.Giá hiện tại là: 82.790.000 ₫.
 • Giá gốc là: 89.990.000 ₫.Giá hiện tại là: 82.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 6481304669
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 96.468.000 ₫.Giá hiện tại là: 88.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 96.468.000 ₫.Giá hiện tại là: 88.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6481304669

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 6481304669

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 6481304669
Giá gốc là: 96.468.000 ₫.Giá hiện tại là: 88.750.000 ₫.
Available:

6481304669

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 6481304669

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 6481304669
Giá gốc là: 96.468.000 ₫.Giá hiện tại là: 88.750.000 ₫.
 • Giá gốc là: 96.468.000 ₫.Giá hiện tại là: 88.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6395527111
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 93.968.000 ₫.Giá hiện tại là: 86.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 93.968.000 ₫.Giá hiện tại là: 86.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6395527111

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6395527111
Giá gốc là: 93.968.000 ₫.Giá hiện tại là: 86.450.000 ₫.
Available:

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6395527111

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6395527111
Giá gốc là: 93.968.000 ₫.Giá hiện tại là: 86.450.000 ₫.
 • Giá gốc là: 93.968.000 ₫.Giá hiện tại là: 86.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2487258411
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 59.620.000 ₫.Giá hiện tại là: 54.850.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 59.620.000 ₫.Giá hiện tại là: 54.850.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2487258411

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2487258411

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2487258411
Giá gốc là: 59.620.000 ₫.Giá hiện tại là: 54.850.000 ₫.
Available:

2487258411

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2487258411

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2487258411
Giá gốc là: 59.620.000 ₫.Giá hiện tại là: 54.850.000 ₫.
 • Giá gốc là: 59.620.000 ₫.Giá hiện tại là: 54.850.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1468992902
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 61.685.000 ₫.Giá hiện tại là: 56.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 61.685.000 ₫.Giá hiện tại là: 56.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1468992902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1468992902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1468992902
Giá gốc là: 61.685.000 ₫.Giá hiện tại là: 56.750.000 ₫.
Available:

1468992902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1468992902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1468992902
Giá gốc là: 61.685.000 ₫.Giá hiện tại là: 56.750.000 ₫.
 • Giá gốc là: 61.685.000 ₫.Giá hiện tại là: 56.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1453978213
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 68.968.000 ₫.Giá hiện tại là: 63.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 68.968.000 ₫.Giá hiện tại là: 63.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1453978213

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1453978213

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1453978213
Giá gốc là: 68.968.000 ₫.Giá hiện tại là: 63.450.000 ₫.
Available:

1453978213

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1453978213

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1453978213
Giá gốc là: 68.968.000 ₫.Giá hiện tại là: 63.450.000 ₫.
 • Giá gốc là: 68.968.000 ₫.Giá hiện tại là: 63.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 33.468.000 ₫.Giá hiện tại là: 30.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 33.468.000 ₫.Giá hiện tại là: 30.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929
Giá gốc là: 33.468.000 ₫.Giá hiện tại là: 30.790.000 ₫.
Available:

6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929
Giá gốc là: 33.468.000 ₫.Giá hiện tại là: 30.790.000 ₫.
 • Giá gốc là: 33.468.000 ₫.Giá hiện tại là: 30.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 34.979.000 ₫.Giá hiện tại là: 32.180.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 34.979.000 ₫.Giá hiện tại là: 32.180.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079
Giá gốc là: 34.979.000 ₫.Giá hiện tại là: 32.180.000 ₫.
Available:

1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079
Giá gốc là: 34.979.000 ₫.Giá hiện tại là: 32.180.000 ₫.
 • Giá gốc là: 34.979.000 ₫.Giá hiện tại là: 32.180.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7472702582
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 25.968.000 ₫.Giá hiện tại là: 23.890.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 25.968.000 ₫.Giá hiện tại là: 23.890.000 ₫.XEM CHI TIẾT

7472702582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7472702582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7472702582
Giá gốc là: 25.968.000 ₫.Giá hiện tại là: 23.890.000 ₫.
Available:

7472702582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7472702582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7472702582
Giá gốc là: 25.968.000 ₫.Giá hiện tại là: 23.890.000 ₫.
 • Giá gốc là: 25.968.000 ₫.Giá hiện tại là: 23.890.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475516581
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 30.539.000 ₫.Giá hiện tại là: 28.095.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 30.539.000 ₫.Giá hiện tại là: 28.095.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6475516581

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475516581

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475516581
Giá gốc là: 30.539.000 ₫.Giá hiện tại là: 28.095.000 ₫.
Available:

6475516581

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475516581

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475516581
Giá gốc là: 30.539.000 ₫.Giá hiện tại là: 28.095.000 ₫.
 • Giá gốc là: 30.539.000 ₫.Giá hiện tại là: 28.095.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6462794760
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 31.468.000 ₫.Giá hiện tại là: 28.950.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 31.468.000 ₫.Giá hiện tại là: 28.950.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6462794760

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6462794760

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6462794760
Giá gốc là: 31.468.000 ₫.Giá hiện tại là: 28.950.000 ₫.
Available:

6462794760

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6462794760

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6462794760
Giá gốc là: 31.468.000 ₫.Giá hiện tại là: 28.950.000 ₫.
 • Giá gốc là: 31.468.000 ₫.Giá hiện tại là: 28.950.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2457247856
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 36.805.000 ₫.Giá hiện tại là: 33.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 36.805.000 ₫.Giá hiện tại là: 33.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2457247856

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2457247856

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2457247856
Giá gốc là: 36.805.000 ₫.Giá hiện tại là: 33.860.000 ₫.
Available:

2457247856

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2457247856

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2457247856
Giá gốc là: 36.805.000 ₫.Giá hiện tại là: 33.860.000 ₫.
 • Giá gốc là: 36.805.000 ₫.Giá hiện tại là: 33.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 7478277171
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 26.685.000 ₫.Giá hiện tại là: 24.550.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 26.685.000 ₫.Giá hiện tại là: 24.550.000 ₫.XEM CHI TIẾT

7478277171

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 7478277171

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 7478277171
Giá gốc là: 26.685.000 ₫.Giá hiện tại là: 24.550.000 ₫.
Available:

7478277171

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 7478277171

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 7478277171
Giá gốc là: 26.685.000 ₫.Giá hiện tại là: 24.550.000 ₫.
 • Giá gốc là: 26.685.000 ₫.Giá hiện tại là: 24.550.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 2467668909
Giảm giá!
 • Quick View
 • Giá gốc là: 29.979.000 ₫.Giá hiện tại là: 27.580.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Giá gốc là: 29.979.000 ₫.Giá hiện tại là: 27.580.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2467668909

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 2467668909

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 2467668909
Giá gốc là: 29.979.000 ₫.Giá hiện tại là: 27.580.000 ₫.
Available:

2467668909

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 2467668909

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 2467668909
Giá gốc là: 29.979.000 ₫.Giá hiện tại là: 27.580.000 ₫.
 • Giá gốc là: 29.979.000 ₫.Giá hiện tại là: 27.580.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View

Nhận tư vấn từ JEMMIA
Đăng ký ngay bên dưới để nhận hỗ trợ từ chúng tôi!

Nhận thêm ƯU ĐÃI

NHẬN THÊM ƯU ĐÃI

popup scheme tháng 7
popup scheme tháng 7
popup scheme tháng 7