KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467951826
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 38.979.000 ₫.Current price is: 35.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 38.979.000 ₫.Current price is: 35.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2467951826

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467951826

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467951826
Original price was: 38.979.000 ₫.Current price is: 35.860.000 ₫.
Available:

2467951826

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467951826

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467951826
Original price was: 38.979.000 ₫.Current price is: 35.860.000 ₫.
 • Original price was: 38.979.000 ₫.Current price is: 35.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 34.979.000 ₫.Current price is: 32.180.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 34.979.000 ₫.Current price is: 32.180.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079
Original price was: 34.979.000 ₫.Current price is: 32.180.000 ₫.
Available:

1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1488651079
Original price was: 34.979.000 ₫.Current price is: 32.180.000 ₫.
 • Original price was: 34.979.000 ₫.Current price is: 32.180.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6481184412
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 29.620.000 ₫.Current price is: 27.250.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 29.620.000 ₫.Current price is: 27.250.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6481184412

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6481184412

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6481184412
Original price was: 29.620.000 ₫.Current price is: 27.250.000 ₫.
Available:

6481184412

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6481184412

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6481184412
Original price was: 29.620.000 ₫.Current price is: 27.250.000 ₫.
 • Original price was: 29.620.000 ₫.Current price is: 27.250.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1487734025
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 27.805.000 ₫.Current price is: 25.580.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 27.805.000 ₫.Current price is: 25.580.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1487734025

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1487734025

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1487734025
Original price was: 27.805.000 ₫.Current price is: 25.580.000 ₫.
Available:

1487734025

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1487734025

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1487734025
Original price was: 27.805.000 ₫.Current price is: 25.580.000 ₫.
 • Original price was: 27.805.000 ₫.Current price is: 25.580.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475923116
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 25.968.000 ₫.Current price is: 23.890.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 25.968.000 ₫.Current price is: 23.890.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6475923116

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475923116

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475923116
Original price was: 25.968.000 ₫.Current price is: 23.890.000 ₫.
Available:

6475923116

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475923116

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475923116
Original price was: 25.968.000 ₫.Current price is: 23.890.000 ₫.
 • Original price was: 25.968.000 ₫.Current price is: 23.890.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6462794760
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 31.468.000 ₫.Current price is: 28.950.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 31.468.000 ₫.Current price is: 28.950.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6462794760

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6462794760

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6462794760
Original price was: 31.468.000 ₫.Current price is: 28.950.000 ₫.
Available:

6462794760

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6462794760

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6462794760
Original price was: 31.468.000 ₫.Current price is: 28.950.000 ₫.
 • Original price was: 31.468.000 ₫.Current price is: 28.950.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6472854674
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 29.240.000 ₫.Current price is: 26.900.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 29.240.000 ₫.Current price is: 26.900.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6472854674

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6472854674

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6472854674
Original price was: 29.240.000 ₫.Current price is: 26.900.000 ₫.
Available:

6472854674

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6472854674

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6472854674
Original price was: 29.240.000 ₫.Current price is: 26.900.000 ₫.
 • Original price was: 29.240.000 ₫.Current price is: 26.900.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7481213853
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 26.979.000 ₫.Current price is: 24.820.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 26.979.000 ₫.Current price is: 24.820.000 ₫.XEM CHI TIẾT

7481213853

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7481213853

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7481213853
Original price was: 26.979.000 ₫.Current price is: 24.820.000 ₫.
Available:

7481213853

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7481213853

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 7481213853
Original price was: 26.979.000 ₫.Current price is: 24.820.000 ₫.
 • Original price was: 26.979.000 ₫.Current price is: 24.820.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6432534361
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 25.375.000 ₫.Current price is: 23.345.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 25.375.000 ₫.Current price is: 23.345.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6432534361

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6432534361

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6432534361
Original price was: 25.375.000 ₫.Current price is: 23.345.000 ₫.
Available:

6432534361

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6432534361

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6432534361
Original price was: 25.375.000 ₫.Current price is: 23.345.000 ₫.
 • Original price was: 25.375.000 ₫.Current price is: 23.345.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 3475816097
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 23.805.000 ₫.Current price is: 21.900.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 23.805.000 ₫.Current price is: 21.900.000 ₫.XEM CHI TIẾT

3475816097

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 3475816097

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 3475816097
Original price was: 23.805.000 ₫.Current price is: 21.900.000 ₫.
Available:

3475816097

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 3475816097

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY4 – 3475816097
Original price was: 23.805.000 ₫.Current price is: 21.900.000 ₫.
 • Original price was: 23.805.000 ₫.Current price is: 21.900.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY - 5486017008
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 21.250.000 ₫.Current price is: 19.550.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 21.250.000 ₫.Current price is: 19.550.000 ₫.XEM CHI TIẾT

5486017008

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY – 5486017008

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY – 5486017008
Original price was: 21.250.000 ₫.Current price is: 19.550.000 ₫.
Available:

5486017008

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY – 5486017008

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY – 5486017008
Original price was: 21.250.000 ₫.Current price is: 19.550.000 ₫.
 • Original price was: 21.250.000 ₫.Current price is: 19.550.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 3LY6 - 6471017231
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 11.935.000 ₫.Current price is: 10.980.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 11.935.000 ₫.Current price is: 10.980.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6471017231

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 3LY6 – 6471017231

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 3LY6 – 6471017231
Original price was: 11.935.000 ₫.Current price is: 10.980.000 ₫.
Available:

6471017231

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 3LY6 – 6471017231

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 3LY6 – 6471017231
Original price was: 11.935.000 ₫.Current price is: 10.980.000 ₫.
 • Original price was: 11.935.000 ₫.Current price is: 10.980.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
kim-cuong-vien
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 93.086.000 ₫.Current price is: 87.500.840 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 93.086.000 ₫.Current price is: 87.500.840 ₫.XEM CHI TIẾT

5456950087

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 5.4MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 5.4MM
Original price was: 93.086.000 ₫.Current price is: 87.500.840 ₫.
Available:

5456950087

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 5.4MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 5.4MM
Original price was: 93.086.000 ₫.Current price is: 87.500.840 ₫.
 • Original price was: 93.086.000 ₫.Current price is: 87.500.840 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
kim-cuong-vien
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 27.075.000 ₫.Current price is: 25.450.500 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 27.075.000 ₫.Current price is: 25.450.500 ₫.XEM CHI TIẾT

1459805127

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.6MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.6MM
Original price was: 27.075.000 ₫.Current price is: 25.450.500 ₫.
Available:

1459805127

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.6MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.6MM
Original price was: 27.075.000 ₫.Current price is: 25.450.500 ₫.
 • Original price was: 27.075.000 ₫.Current price is: 25.450.500 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
kim-cuong-vien
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 32.330.000 ₫.Current price is: 30.390.200 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 32.330.000 ₫.Current price is: 30.390.200 ₫.XEM CHI TIẾT

6442208639

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.8MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.8MM
Original price was: 32.330.000 ₫.Current price is: 30.390.200 ₫.
Available:

6442208639

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.8MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.8MM
Original price was: 32.330.000 ₫.Current price is: 30.390.200 ₫.
 • Original price was: 32.330.000 ₫.Current price is: 30.390.200 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
kim-cuong-vien
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 33.915.000 ₫.Current price is: 31.880.100 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 33.915.000 ₫.Current price is: 31.880.100 ₫.XEM CHI TIẾT

1459767548

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.8MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.8MM
Original price was: 33.915.000 ₫.Current price is: 31.880.100 ₫.
Available:

1459767548

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.8MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.8MM
Original price was: 33.915.000 ₫.Current price is: 31.880.100 ₫.
 • Original price was: 33.915.000 ₫.Current price is: 31.880.100 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View

Nhận tư vấn từ JEMMIA
Đăng ký ngay bên dưới để nhận hỗ trợ từ chúng tôi!

Nhận thêm ƯU ĐÃI

NHẬN THÊM ƯU ĐÃI

popup khuyến mãi tháng 5
popup khuyến mãi tháng 5
popup khuyến mãi tháng 5